artykuł nr 1

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu - inż. Halina Gawęda


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-19

e-mail: rolnictwo@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Zadania Referatu Gospodarki Gruntami i ochrony środowiska

w zakresie ochrony środowiska:

- wydawanie decyzji w zakresie zakazu odprowadzania ścieków do wód i gruntu,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym likwidacja dzikich wysypisk,

- wydawabie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

- wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,

- wydawanie nakzu likwidacji chwastów, upraw maku i konopii,

- prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,

- likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt,

- wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznanych za niebezpieczne,

- naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi oraz wydawanie tablic z nazwami ulic.

w zakresie gospodarki gruntami :

- korzystanie z prawa pierwokupu,

- wywłaszczanie nieruchomości

- obrót nieruchomościami gminy ( sprzedaż, dzierżawa, zamiana, wykup itp)

- prowadzenie calokształtu spraw związanych z gospodarowaniem zasobami nieruchomości,

- komunalizacja mienia.