artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC - Anna Flak


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-26

artykuł nr 2

Zadania USC

Urząd Stanu Cywilnego=============================Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań i kompetencji zleconych gminie w ustawach: prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców a w szczególności:1. załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw, rejestracją urodzeń i zgonów.2. Podejmowanie decyzji lub wydawanie dokumentów urzędowych w sprawach dotyczących:a) sprostowanie oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełnienie aktów stanu cywilnego,b) zezwoleń na zawarcie małżeństwa poza miejscem zamieszkania stron oraz skrócenie czasu oczekiwania,c) zdolności prawnej do zawarcia przez obywatela polskiego małżeństwa za granicą,d) transkrypcji aktu sporządzonego za granicą.3. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, dokonywanie w nich wzmianek oraz powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy i wtóropisy ksiąg, kartotek, skorowidzów,4. prowadzenie spraw konsularnych w zakresie aktów stanu cywilnego,5. ustanowienie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,6. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,7. składanie na wezwanie sądu, urzędowego poświadczenia dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,8. przyjmowanie ustnych oświadczeń w zakresie rozporządzeń testamentowych.