artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

artykuł nr 6

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

artykuł nr 7

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

artykuł nr 8

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

artykuł nr 9

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

artykuł nr 10

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

artykuł nr 11

Plan pracy komisji na 2007 r

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r został uchwalony przez Radę Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r . Treść uchwały http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/200612291443257j2btu4ycsay.doc

artykuł nr 12

Plan pracy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/27/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA na 2003r.Posiedzenie nr 1 kwiecień1. Kontrola realizacji uchwały budżetowej za 2002 r.2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2002 rok.3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.4. Sprawy różne- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posiedzenie nr 2 lipiec1. Analiza zobowiązań wymagalnych gminy.2. Kontrola obsługi długu publicznego tj. pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę inwestycji.3. Analiza wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.4. Sprawy różne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posiedzenie nr 3wrzesień1. Kontrola realizacji wpływów z I półrocze 2003 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości.2. Kontrola wydatków w GOPS za I półrocze 2003 roku na zasiłki dla podopiecznych z terenu gminy. 3. Sprawy różne.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posiedzenie nr 4listopad1. pracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.2. Analiza wydatków związanych z oświetleniem ulic oraz modernizacją oświetlenia.3. Kontrola wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków we Wręczycy.Analiza wpływów za wodę i ścieki za III kwartały 2003 r. 4. Sprawy różne.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Przewodniczący Komisji /Kazimierz Palutek/