artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

artykuł nr 6

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

artykuł nr 7

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

artykuł nr 8

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

artykuł nr 9

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

artykuł nr 10

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

artykuł nr 11

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

artykuł nr 12

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

artykuł nr 13

Plan pracy komisji na 2007 r

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r został uchwalony przez Radę Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r . Treść uchwały http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/200612291443257j2btu4ycsay.doc

artykuł nr 14

Plan pracy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/27/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA na 2003r.Posiedzenie nr 1 kwiecień1. Kontrola realizacji uchwały budżetowej za 2002 r.2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2002 rok.3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.4. Sprawy różne- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posiedzenie nr 2 lipiec1. Analiza zobowiązań wymagalnych gminy.2. Kontrola obsługi długu publicznego tj. pożyczek i kredytów zaciągniętych na budowę inwestycji.3. Analiza wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.4. Sprawy różne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posiedzenie nr 3wrzesień1. Kontrola realizacji wpływów z I półrocze 2003 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości.2. Kontrola wydatków w GOPS za I półrocze 2003 roku na zasiłki dla podopiecznych z terenu gminy. 3. Sprawy różne.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posiedzenie nr 4listopad1. pracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.2. Analiza wydatków związanych z oświetleniem ulic oraz modernizacją oświetlenia.3. Kontrola wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków we Wręczycy.Analiza wpływów za wodę i ścieki za III kwartały 2003 r. 4. Sprawy różne.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Przewodniczący Komisji /Kazimierz Palutek/