artykuł nr 1

Przedmiot działania

Podstawa działania:

- Uchwała Nr I/4/14 z dn. 27 listopada 2014 r.

- Uchwała Nr XXI/195/16 z dn. 28 grudnia 2016 r. - Załącznik Nr 4

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Do zakresu działania Komisji Budżetowej należą między innymi sprawy dotyczące: - analizy wykonania budżetu gminy w poszczególnych okresach sprawozdawczych, - analizy realizacji dochodów własnych gminy, - kosztów utrzymania wodociągów gminnych, - kosztów utrzymania mieszkań komunalnych – wpływy z tytułu czynszów, - propozycji stawek podatków i opłat lokalnych, - stanowisk i opinii w sprawie wykonania budżetu, - wysokość świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - inne sprawy zlecone przez Radę Gminy