artykuł nr 1

Przedmiot działania

Podstawa działana:

- Uchwała Nr I/4/14 z dn. 27 listopada 2014 r.

- Uchwała Nr XXI/195/16 z dn. 28 grudnia 2016 r. - Załącznik Nr 3

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Do zakresu działania Komisji Polityki Społecznej należą między innymi sprawy dotyczące: - funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy, - dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, - dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, - działalności sportowej młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych, - opieki zdrowotnej - udzielania świadczeń z opieki społecznej, - zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych, - stanu dróg i funkcjonowania komunikacji, - stanu bezpieczeństwa w gminie, - działalności kulturalnej przez instytucje kultury, - ochrony środowiska, - inne zlecone przez Radę Gminy