artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 rok

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2018 rok

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2017 rok

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2016 rok

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015 rok

artykuł nr 6

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 rok

artykuł nr 7

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2013 rok

artykuł nr 8

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2012 rok

artykuł nr 9

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2011 rok

artykuł nr 10

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2010 rok

artykuł nr 11

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2009 rok

artykuł nr 12

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2008 rok

artykuł nr 13

Plan pracy na 2007 r

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2007 r został uchwalony przez Radę Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r . Treść uchwały http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/200612291443257j2btu4ycsay.doc

artykuł nr 14

Plan na 2003 r.

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA na 2003 r. ===================================================================================== Posiedzenie nr 1styczeń 1. Analiza stanu przygotowań do zmiany sieci szkolnej w związku z planowanym utworzeniem Zespołów Szkół.2. Informacja dot.stanu technicznego wodociągów w gminie – planowane remonty.3. Działalność sportowa młodzieży zrzeszonej w Klubach LZS.4. Sprawy różne.------------------------------------------------------------------------------------------ Posiedzenie nr 2 marzec1. Informacja nt.stanu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – planowane remonty i rozdysponowanie środków budżetowych. 2. Kryteria przyznawania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rodzaje i wysokość wypłaconych zasiłków za 2002 rok.3. Stan dróg gminnych po zimie – planowane remonty.4. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 31. Analiza wykonania budżetu gminy - opinia Komisji.2. Informacja nt. form kredytowania rolnictwa. 3. Sprawy różne------------------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 4 czerwiec1. Opieka zdrowotna na terenie gminy – opinie i wnioski.2. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w gminie.3. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------------------- Psiedzenie nr 5 sierpień1. Przygotowanie placówek szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.2. Informacja GOPS dot. zabezpieczenia środków na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach od nowego roku szkolnego.3. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek za I półrocze 2003 r.4. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------------------- posiedzenie nr 6 wrzesień1. Informacja nt. postępu prac przy budowie kanalizacji i nowej oczyszczalni ścieków.2. Przygotowanie gminy do akcji sprzątania świata.3. Sprawy różne.--------------------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie nr 7 listopad1. Analiza projektu budżetu gminy na 2004 rok – wnioski i opinia Komisji.2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.3. Sprawy różne.============================================================================================ Przewodniczący Komisji / Ryszard Francik/