artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2017 rok

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2016 rok

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015 rok

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 rok

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2013 rok

artykuł nr 6

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2012 rok

artykuł nr 7

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2011 rok

artykuł nr 8

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2010 rok

artykuł nr 9

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2009 rok

artykuł nr 10

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2008 rok

artykuł nr 11

Plan pracy na 2007 r

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2007 r został uchwalony przez Radę Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r . Treść uchwały http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/200612291443257j2btu4ycsay.doc

artykuł nr 12

Plan na 2003 r.

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA na 2003 r. ===================================================================================== Posiedzenie nr 1styczeń 1. Analiza stanu przygotowań do zmiany sieci szkolnej w związku z planowanym utworzeniem Zespołów Szkół.2. Informacja dot.stanu technicznego wodociągów w gminie – planowane remonty.3. Działalność sportowa młodzieży zrzeszonej w Klubach LZS.4. Sprawy różne.------------------------------------------------------------------------------------------ Posiedzenie nr 2 marzec1. Informacja nt.stanu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – planowane remonty i rozdysponowanie środków budżetowych. 2. Kryteria przyznawania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rodzaje i wysokość wypłaconych zasiłków za 2002 rok.3. Stan dróg gminnych po zimie – planowane remonty.4. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 31. Analiza wykonania budżetu gminy - opinia Komisji.2. Informacja nt. form kredytowania rolnictwa. 3. Sprawy różne------------------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 4 czerwiec1. Opieka zdrowotna na terenie gminy – opinie i wnioski.2. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w gminie.3. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------------------- Psiedzenie nr 5 sierpień1. Przygotowanie placówek szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.2. Informacja GOPS dot. zabezpieczenia środków na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach od nowego roku szkolnego.3. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek za I półrocze 2003 r.4. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------------------- posiedzenie nr 6 wrzesień1. Informacja nt. postępu prac przy budowie kanalizacji i nowej oczyszczalni ścieków.2. Przygotowanie gminy do akcji sprzątania świata.3. Sprawy różne.--------------------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie nr 7 listopad1. Analiza projektu budżetu gminy na 2004 rok – wnioski i opinia Komisji.2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.3. Sprawy różne.============================================================================================ Przewodniczący Komisji / Ryszard Francik/