artykuł nr 1

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 22 listopada 2018 roku 214.646 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 96.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z I sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018 r. 729.051 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku 595.930 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z II sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 r. 279.494 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 105.181 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. 413.955 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 70.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 43.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 37.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 22 listopada 2018 r 49.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 22 listopada 2018 r 38.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 36.902 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 35.148 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2019 rok 28.492 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2019 rok 20.064 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 26 lutego 2019 roku 77.686 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2019 r. 1.401 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie na lokalnym rynku pracy w Powiecie Kłobuckim 2.634 MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego 1.158 MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 157.082 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - sprawozdanie ze wspólnej pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 240.399 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 205.547 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 grudnia 2018 r. do 26 lutego 2019 r. 107.536 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 68.560 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych sieci wodociągowych 71.959 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 marca 2019 roku 193.200 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 1.057 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczycy Wielkiej w 2018 roku 241.970 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok 796.641 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 67.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 71.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 34.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 34.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 76.000 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 316.979 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 26 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r. 105.149 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 30 kwietnia 2019 roku 82.208 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r. 398.143 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 76.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 69.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym 42.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja na temat zadań realizowanych i w okresie międzysesyjnym 27.03.2019 r. - 29.04.2019 r. 48.771 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 28 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. 41.552 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok 1.213 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 554.554 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 1.637 MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2018 r. 1.555 MB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Wręczyca Wielka 2.397 MB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok 147.980 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 21 maja 2019 roku 63.847 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Gminy z dnia 21 maja 2019 r. 59.073 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku 30.409 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VIII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2019 r. 883.332 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 113.173 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym 144.930 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym 111.453 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 152.836 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. 43.674 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Raport o stanie Gminy za 2018 rok 3.931 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wystąpienie Wójta Gminy 127.854 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 23.002 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 73.536 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 50.088 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IX-19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 roku 61.813 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IX-19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z IX sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 r. 75.576 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-19 z dnia 11 września 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 11 września 2019 roku 200.404 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-19 z dnia 11 września 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z X sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2019 r. 60.064 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji 28.857 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych na sesji 1,015.944 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 62.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 91.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 91.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 czerwca 2019 r 209.412 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 czerwca 2019 r 107.463 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 101.212 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok 59.766 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja o stanie zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2018-19 801.092 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Stanowisko Rady Gminy w sprawie zarzutów podniesionych w skardze do Wojewody Śląskiego 288.984 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników 80.109 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Opinia Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników 87.072 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji 21.149 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych na sesji 1.240 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym 116.449 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 210.903 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 128.694 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie Prezydium Rady Gminy Wręczyca Wielka 600.725 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy wraz z wzorem karty i protokołu 105.426 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Marka Prubanta 33.428 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wraz z wzorem karty i protokołu 109.354 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiesława Żerdzińskiego 35.200 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Artura Klorka 36.188 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Artura Klorka 89.291 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie dwóch Przewodniczących Komisji 249.916 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji 32.787 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych 710.372 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 441.898 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 397.472 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 167.731 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 77.757 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 99.146 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 30.463 KB
artykuł nr 2

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Regulamin głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 48.725 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Regulamin głosowania tajnego w celu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 48.916 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Informacja Wójta Gminy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 128.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do akcji Zima 33.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 33.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 36.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 35.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 7 listopada 2014 roku 56.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 7 listopada 2014 roku 50.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wyjaśnienia dot. wezwania do usunięcia naruszeń prawa w zakresie podjętych uchwał w sprawie m. p. z. p. g. 84.441 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2027 46.304 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o przedłożonym prze Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 41.762 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Wręczyca Wielka 47.844 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na 2015 rok 30.000 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej do projektu budżetu na 2015 rok 35.500 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2015 rok 29.500 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu na 2015 rok 49.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IV/15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka 1.663 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IV/15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku 948.476 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 30.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 45.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 22 grudnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r. 62.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 22 grudnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r. 66.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 38.896 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka za rok 2014 r. 160.422 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 35.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 45.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 55.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 54.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Roczne sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny w 2014 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny 1,021.143 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 107.789 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja o planowanych w 2015 roku inwestycjach drogowych na terenie gminy 34.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 47.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 39.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 46.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Wręczyca Wielka 589.092 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2014 rok 347.499 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok 917.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2014 r 80.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r 302.500 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 r 220.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 236.672 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 124.389 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 kwietnia do 19 czerwca 2015r. 39.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2014 r. 204.113 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 21.396 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 65.916 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - zaopiniowane wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 48.107 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 24.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 43.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 72.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 49.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r - Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka na początku kadencji 45.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych 28.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2014/15 726.091 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 62.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja nt. stopnia realizacji gminnych inwestycji 54.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do sezonu zimowego 54.000 B
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 79.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 30.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 55.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 59.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 73.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 27.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 46.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 52.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 63.677 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 53.563 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie pinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.662,11 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 41.741 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu na 2016 rok 33.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2016 rok 34.500 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu na 2016 rok 49.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka i działaniach Powiatowego Urzędu Pracy 2.152 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 1.072 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 93.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 69.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 47.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 27.938 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok 202.089 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 83.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 29.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 46.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 49.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 rok 1,017.613 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 193.341 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Planowane remonty i modernizacje w 2016 roku na terenie gminy Wręczyca Wielka na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 31.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 84.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 30 marca 2016 roku 52.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 marca 2016 roku 39.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2015 rok 348.746 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2015 rok 1.747 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Wręczyca Wielka za lata 2012 - 2015 za lata 2014 - 2015 1,009.329 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok 218.853 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok 807.809 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 w 2015 roku 688.218 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Wręczyca Wielka 1.018 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 38.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 90.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 408.635 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 49.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja nt. pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji 44.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Wystąpienie do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2015 r. na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 17 czerwca 2016 r. 169.249 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 21.413 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacą o stanie mienia komunalnego 69.579 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 52.529 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok 31.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok 30.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 82.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 78.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 43.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 17 czerwca 2016 roku 69.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 17 czerwca 2016 roku 44.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2015/16 698.087 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy dot. prac związanych ze zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka w m. Kalej 36.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 103.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 46.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 70.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 57.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 60.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi 43.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 35.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 42.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 80.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 29 listopada 2016 r 55.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 29 listopada 2016 r 46.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027 62.992 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 57.533 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka 45.639 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wnisoki i Opinie Komisji Budżetowej o Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2017 rok 37.038 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wniosek i Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2017 rok 21.392 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2017 rok 44.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka 2.239 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego 1.136 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 95.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 49.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 37.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 246.355 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowej 528.234 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja Wójta Gminy nt. pozimowych remontów dróg oraz planowanych inwestycji na drogach gminnych w 2017 roku 36.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Wręczyca Wielka w 2016 roku 280.719 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 40.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 75.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 42.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 24 lutego 2017 roku 45.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016 rok 1.063 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 78.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 39.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 43.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz sprawozdań z działalności bibliotek za 2016 rok 913.464 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2016 rok 2.047 MB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wręczyca Wielka za 2016 rok 1.021 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka za 2016 rok 269.289 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka za 2016 rok 940.826 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Wręczyca Wielka 929.624 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 198.983 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 107.738 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 84.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 52.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 26 kwietnia 2017 roku 43.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu gminy za 2016 rok 110.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 20.218 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 69.938 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 48.110 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 45.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 98.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 60.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 59.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok 29.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok 30.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2016-17 483.527 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2017-18 34.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja nt. stopnia wykonania gminnych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok 80.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej,Komisji Polityki Społecznej,Komisji Budżetowej 107.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 65.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 46.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 88.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 39.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 49.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 44.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 74.902 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 56.518 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka 53.641 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wnioski i opnia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2018 rok 38.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2018 rok 36.500 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu gminy na 2018 rok 47.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka 928.644 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku 1.160 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 99.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 57.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 24.243 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 74.120 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka 38.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r -Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczycy Wielkiej w 2017 roku 276.292 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 90.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 32.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 46.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok 1.245 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 94.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 42.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 39.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 167.318 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Wręczyca Wielka 729.646 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok 2.067 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok 1.299 MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok 3.447 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2017 r. 1.516 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 94.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 80.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 108.703 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 49.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 56.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu gminy za 2017 rok 87.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 20.244 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 69.271 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 45.664 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z pracy doraźnej Komisji Statutowej 73.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 wrzesnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 40.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 96.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 18 czerwca 2018 roku 236.897 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 18 czerwca 2018 roku 47.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 44.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 39.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja nt. realizacji gminnych inwestycji w kadencji 2014-2018 oraz o źródłach ich finansowania 102.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2017/18 482.479 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka za lata 2014 - 2017 2.112 MB
artykuł nr 3

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I- 10 z dn.2.12.2010 r. - Informacja Wójta Gminy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 82.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr III-10 - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 2 grudnia 2010 r. 40.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr III-10 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 2 grudnia 2010 r. 39.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr III-10 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 35.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr III-10 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej 42.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr III-10 - W spraiwe opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 93.720 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr III-10 - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 79.974 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr III-10 - W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.204.082,65 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka 65.217 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr III-10 - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2011 rok 30.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr III-10 - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2011 rok 24.000 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr III-10 - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2011 rok 39.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-11 - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie kłobuckim z uwzględnieniem gminy Wręczyca Wielka wg. stanu na 31.12.2010 r. 1.171 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-11 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. 1.673 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-11 - sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 30.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-11 - sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 49.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-11 - informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 45.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-11 - informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 55.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-11 - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2010 rok.doc 360.860 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 59.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 53.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 52.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 53.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 46.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 38.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 50.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja w zakresie funduszu płac i zatrudnienia za 2010 rok w Urzędzie Gminy 44.160 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja w zakresie funduszu płac i zatrudnienia za 2010 rok w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty 24.140 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z działalności za 2010 rok Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek, w tym w zakresie funduszu płac i zatrudnienia 725.186 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z działalności za 2010 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w zakresie funduszu płac i zatrudnienia 2.105 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok 344.052 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok 1.321 MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VII-11 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010 58.956 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej 52.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 42.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 43.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 42.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-11 - Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2010 rok - wystąpienie Wójta Gminy 52.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-11 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 13.735 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-11 - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 48.913 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-11 - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 30.183 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-11 - Przebieg i realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w 2011 r 98.794 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-11 - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczy 31.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr X-11 - o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za 2010 rok 31.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr X-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 25.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr X-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 50.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr X-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 48.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr X-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 64.500 KB
Załącznik Nr 8 do protokołu Nr X-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 43.000 KB
Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XI-11 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka 56.000 KB
Załącznik Nr 2 do protokołu Nr XI-11 - Informacja z działalności Wójta Gminy 40.500 KB
Załącznik Nr 3 do protokołu Nr XI-11 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy 52.500 KB
Załącznik Nr 4 do protokołu Nr XI-11 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/11 275.000 KB
Załącznik Nr 5 do protokołu Nr XI-11 - Informacja nt. przygotowanie Gminy do akcji zimowej na 2011/2012 r. 31.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjne 31.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 31.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 56.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchawły w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2027 40.981 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 33.112 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - wnioski i opinia Komisji rady Gminy do projektu budżetu gminy na 2012 rok 28.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2012 rok 45.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka 1.439 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1.739 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 50.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 50.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 56.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka za lata 2010-2011 54.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Apel Rady Gminy do Rządu i Parlamentu RP za pośr.Śl.Związku Gmin i Powiatów 28.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Informacja z działalności Ochotniczych Staży Pożarnych za 2011 rok 263.542 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 36.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 41.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 46.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 45.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 51.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 52.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 37.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 47.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2011 rok 230.117 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z działalności GOPS za 2011 rok 365.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r 37.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z realizacji GPPiRPA w 2011 r 214.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka 87.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 r. 39.813 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Wręczyca Wielka 705.938 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 156.292 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 56.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 55.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 47.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Informacja nt. pozyskiwania środków pozabudżetowych dla Gminy Wręczyca Wielka na realizację gminnych inwestycji 53.005 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - wystąpienie Wójta Gminy dot. realizacji budżetu Gminy za 2011 rok 60.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 22.458 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVI-12 z dn 18 czerwca 2012 r - opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok z informacją o stanie mienia komunalnego 82.279 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVI-12 z dn 18 czerwca 2012 r - opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 61.083 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja dot przebiegu i realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w 2012 roku 49.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku 29.818 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych 25.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych 31.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 59.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 58.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Spreawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 58.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 53.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 70.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Sprawozdanie z pracy wszystkich Komisji Rady Gminy 35.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 63.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 31.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 59.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 47.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-12 449.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Informacja nt.przygotowania gminy do akcji zimowej 30.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 50.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 25.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 30.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 43.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2027 75.034 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 61.801 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2013 rok 38.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2013 rok 37.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Informacja o stanie bezrobocia 2.838 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku 1.854 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 62.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 38.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 62.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja o planowanych remontach na drogach gminnych w 2013 roku 38.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2012 rok 596.881 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 36.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 44.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 37.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 45.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 68.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 44.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r - Informacja nt.pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji 45.000 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 roku 108.500 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja o przebiegu i zakończeniu prac Komisji doraźnej Rady Gminy ds mpzpg 27.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 47.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 58.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 66.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wręczyca Wielka 864.438 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2012 rok 325.512 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok 247.159 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2012 rok 35.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r - Informacja z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok 112.549 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Sprawozdanie z realizacji GPP i RPA w gminie Wręczyca Wielka za 2012 rok 146.569 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 39.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 43.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 39.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 39.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 59.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 57.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Informacja o przygotowaniu Gminy do przejęcia zadania w zakresie gospodarki odpadami 45.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2012 rok 57.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 32.553 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 58.781 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 44.787 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 57.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 62.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 62.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 50.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. oświadczeń majątkowych za 2012 rok 35.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 wrzesnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy dot. oświadczeń majątkowych za 2012 rok 36.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja dot. przebiegu realizacji gminnych inwestycji 41.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 50.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 80.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 88.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gm Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2012-13 425.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do akcji zimowej 29.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 48.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 54.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 47.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2027 51.816 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 45.867 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - opinia RIO w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka 39.366 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu 39.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2014 rok. 39.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka 673.678 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wręczyca Wielka 875.126 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 73.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 44.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 58.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 45.355 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Informacja z działalności OSP w Gminie Wręczyca Wielka za 2013 rok 227.352 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 53.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy 56.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 58.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 40.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 43.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Informacja nt pozyskanych środków unijnych na realizację gminnych inwestycji w okresie programowania 2007-2013 50.600 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi 57.528 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku 878.073 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja o planowanych w 2014 roku inwestycjach drogowych na drogach gminnych 31.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 66.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 37.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 49.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej 1.644 MB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2013 292.190 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2013 r. 865.671 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wręczyca Wielka 858.572 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016 za rok 2013 137.939 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za rok 2013 690.223 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012 - 2015 za lata 2012 - 2013 821.422 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 80.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 57.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 51.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 57.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 45.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka za lata 2006 -2013 292.499 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Wystąpienie Wójta Gminy - sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2013 rok 57.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 21.271 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 51.511 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - w sprawie zaopiniowania wnioski Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka 39.344 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych za 2013 rok oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji 43.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy 31.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 82.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 48.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 18 czerwca 2014 r 52.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 18 czerwca 2014 r 69.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja dot.wykonania zadań inwestycyjnych w latach 2010-2014 69.500 B
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2013/14 556.892 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-14 z dnia 7 listopada 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 39.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-14 z dnia 7 listopada 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 62.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVI-14 z dnia 7 listopada 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 52.500 KB
artykuł nr 4

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010

Załączniki:
Załącznik do Protokołu Nr I-06 75.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr II-06 52.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr II-06 48.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr III-06 42.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr III-06 87.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr III-06 -Inf z pracy Komisji Rewizyjnej 34.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom Pol Społ 46.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom Budżet 36.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom ds Pozysk Śr Unijnych 26.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom Rewizyjnej 36.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 72.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07- Informacja z działalności Wójta 45.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr V-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 65.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr V-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy 46.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr VI-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 72.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr VI-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy 72.500 B
Załącznik do Protokołu Nr VI-07 - Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006 r 54.000 KB
Zał do protokołu Nr VI-07 - Inf z pracy Komisji Budżetowej i Pol Społ 46.500 KB
Zał do Protokołu Nr VI-07 - Inf z pracy Komisji Rewizyjnej 22.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 24 kwietnia 3 lipca 2007 r 65.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 24 kwietnia do 3 lipca 2007 r 43.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Informacja dotycząca stopnia realizacji inwestycji przyjętych do budżetu Gminy na 2007 r 42.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Inf z pracy Kom Pol Społ i Kom Budżetowej 46.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Inf z pracy Komisji Rew 30.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Inf z pracy Kom ds Pozysk Śr Unijnych 47.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z pracy Kom Budżet 31.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z pracy Kom Pol Społ 46.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z pracy Kom Rewizyjnej 33.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z realizacji uchwał i wniosków podjętych na sesjach od 3 lipca do 25 września 2007 r. 66.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z działalności Wójta Gminy w okresie od 3 lipca do 25 września 2007 r. 78.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 37.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Sprawozdanie z pracy Kom Budżetowej i Pol Społ 87.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 25 września do 30 listopada 2007r. 74.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 25 września do 30 listopada 2007 r. 63.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 40.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - wnioski i opinia Komisji do projektu budżetu gminy na 2008 r 18.111 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Odpowiedzi na wnioski Radnego Pana Tomasza Szymańskiego. 88.500 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Informacja z realizacji uchwał i wniosków od 30 listopada do 28 grudnia 2007 r. 64.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Informacja z działalności Wójta Gminy od 30 listopada do 28 grudnia 2007r. 48.000 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Uchwała Nr 4100/VI/178/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 292.474 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Uchwała Nr 4100/VI/180/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka. 245.728 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - Uchwała Nr 4100/VI/181/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 508.008 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Gminy Wręczyca Wielka. 149.796 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - opinia Radcy Prawnego (odpowiedź na wniosek Radnego Pana Andrzeja Ryś) 25.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy 2.439 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za 2007 rok. 1.385 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja z realizacji wniosków i zaleceń wydanych przez organy kontroli w 2007 r 142.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 37.000 KB
Załącznik Nr 4a do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dn-28 lutego 2008 r 27.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 46.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej 35.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy Wręczyca Wielka w okresie od 28 grudnia 2007 r. do 26 lutego 2008 r 58.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków od 28 grudnia 2007r. do 26 lutego 2008 r. 78.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-08 - o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Wręczyca Wielka za 2007r. 271.958 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 43.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XV-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy Wręczyca Wielka od 26 lutego do 31 marca 2008 r 42.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XV-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków od 26 lutego do 31 marca 2008r 47.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 27.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 58.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2008 r. 51.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z XV sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka 32.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007 80.925 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 1.713 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji gminnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2006 - 2013 326.590 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji wydatków i zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkocholowych za 2007 roku 654.949 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2007r 459.780 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 194.729 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVI-08 - Wystąpienie Wójta Gminy 37.500 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVI-08 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy we Wręczycy Wielkiej 33.577 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XVI-08 - Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok 145.323 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XVI-08 - Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 87.707 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVII-08 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 65.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVII-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 28 kwietnia do 24 czerwca 2008 r. 52.899 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVII-08 - Informacja z realizacji uchwal i wniosków z sesji z 29 kwietnia 2008r. 65.101 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVII-08 - Informacja o gospodarowaniu gminnnym mieniem komunalnym 192.342 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych 26.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje za 2007 rok. 29.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XX-08 Informacja Wójta Gminy dot stopnia realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2008 rok 53.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej 31.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 29.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 41.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 47.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 25 czerwca 2008 r do 30 września 2008 r 47.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z XVII XVIII i XIX sesji 49.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 57.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-08 - Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zarzutów postawionych Wójtowi Gminy 27.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 26.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Wręczyca Wielka 58.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 28.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy od 30 września do 28 listopada 2008 r. 51.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 września do 28 listopada 2008 r. 63.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIV-08 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 47.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-08 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 43.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIV-08 - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta we Wręczycy Wielkiej projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 119.721 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIV-08 - W sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach 94.315 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIV-08 - W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.031.489,50 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2009 rok Gminy Wręczyca Wielka 61.182 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIV-08 - Wnioski i opinia Komisji do projektu budżetu gminy na 2009 rok 51.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIV-08 - Stanowisko Wójta Gminy do wniosków i opinii Komisji 35.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego 995.618 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja Wójta Gminy dotyczących kontroli zewnętrznych 39.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 38.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 44.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 49.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 61.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVI-09 - o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wręczyca Wielka za rok 2008 533.064 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI-09 - o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie kłobuckim z uwzględnieniem gminy Wręczyca Wielka w/g stanu na 28.02.2009r. 1,018.072 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2008 rok 42.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja z pracy Komisji Statutowej 36.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVI-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 45.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVI-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 47.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 38.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 41.184 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 42.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 33.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Pol Społ 62.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 54.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 39.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008 96.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczaniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarownia Gminy w latch 2003 - 2008 153.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2008 r 1.574 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z realizacji wydatków i zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 489.500 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 na terenie Gminy Wręczyca Wielka 112.500 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Wręczyca Wielka w 2008 305.500 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2008 587.500 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2008 r 63.000 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XXVII-09 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 25.000 KB
Załącznik Nr 15 do Protokołu Nr XXVII-09 - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r 364.500 KB
Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XXVII-09 - w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 237.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok 60.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Raport z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wręczyca Wielka za lata 2007-2008 153.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 30.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 44.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 44.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 48.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2008 rok 28.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za 2008 rok 33.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIX-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 58.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIX-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 45.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIX-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 44.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 86.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 62.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej z działalności międzysesyjnej 65.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności międzysesyjnej 34.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 29 września 2009 r 55.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 29 września 2009 r 77.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008-09 245.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r- Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu gminy do akcji zimowej 31.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 39.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 44.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Informacja dot.pozyskiwania środków unijnych na realizację gminnych inwestycji w 2009 roku 44.500 B
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem. 172.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach. 169.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.454.644,04 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Wręczyca Wielka. 115.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2010 rok 29.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu Gminy Wręczyca Wielka na 2010 rok 40.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn.23.02.2010 r. - Infromacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 2.116 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Informacja w zakresie kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w 2009 r 44.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 52.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisj Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 29.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 84.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 60.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka 180.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka za rok 2009 1.872 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 30.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej i Komisj Budżetowej w okresie międzysesyjnym 39.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 39.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 45.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 44.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 46.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 41.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 44.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja z realizacji GFOŚ i GW za rok 2009 27.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z działalności GOPS we Wręczycy Wielkiej za 2009 rok 238.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z realizacji wydatków i zadań określonych w GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2009 rok 90.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja z realizacji wydatków i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok 31.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja z działalności GOK we Wręczycy Wielkiej i bibliotek 885.905 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2009 rok 57.000 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 41.584 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok 792.705 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 94.692 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Informacja o postępach w realizacji zadań inwestycyjnych 49.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 52.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 42.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 56.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r. - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2009 rok, oraz oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Wręczyca Wielka złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006-2010. 32.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r. - Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za 2009 rok. 31.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 60.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków. 52.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 27.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej. 43.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Informacja dotycząca podsumowania kadencji 2006-2010 65.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 46.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 66.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 31.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 36.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009-10 216.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu gminy do akcji zimowej 30.500 KB
artykuł nr 5

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2002-06

Poniżej w załącznikach zapisanych w formacie Rich Text Format, który można otworzyć każdym edtorem tekstu, znajdują się zestawy załączników do protokołów z Sesji Rady Gminy pogrupowane według protokołu z sesji, której dotycza.