artykuł nr 1

Kierownik Referatu Ogólnego

Kierownik Referatu Ogólnego - Urszula Rokosa

tel. +48 (34) 317-02-45
tel: +48 (34) 377-84-13

e-mail: radagminy@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Ogolnego

Do zadań Referatu Ogólnego należy:

  1. prowadzenie kancelarii urzędu (biura podawczego) oraz korespondencji urzędowej
  2. przyjmowanie, wysyłka, rejestracja i przekazywanie poczty do poszczególnych referatów
  3. obsługa centrali telefonicznej i faksowej
  4. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
  5. prowadzenie rejestru pieczęci i gospodarowanie tablicami urzędowymi gminy
  6. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej
  7. sprawy gospodarcze i zaopatrzenie materiałowo-techniczne
  8. wykonywanie zadań zleconych związanych z wyborami
  9. prowadzenie archiwum zakładowego oraz przekazywanie akt do archiwum państwowego
  10. obsługa kancelaryjno-sekretarska Rady Gminy i Komisji
  11. koordynowanie spraw dotyczących posiedzeń sesji i komisji oraz ich zabezpieczenie organizacyjne
  12. prowadzenie dokumentacji Rady Gminy i Komisji, w tym protokołowanie posiedzeń
  13. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, w tym aktów prawa miejscowego
  14. przekazywanie uchwał do organów nadzoru oraz właściwym komórkom merytorycznym