artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2004 roku

Załączniki:
X/100/04 - w sprawie budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej we wsiach Truskolasy i Zamłynie 5.211 KB
X/101/04 - w sprawie zaciągnięcie pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej we wsiach Truskolasy i Zamłynie 6.589 KB
X/102/04 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, remont dróg. 5.212 KB
X/103/04 - uchwalenie budżetu na 2004 r. 14.861 KB
X/105/04 - w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004 23.365 KB
X/106/04 - udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20.775 KB
X/108/04 - kupno gruntu pod poszerzenie ul. Sportowej 34.706 KB
XI/109/04 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok. 33.419 KB
XI/110/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2003 r. 6.824 KB
XI/111/04 - przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (załączniki znajdują się w dziale Budżet->Podstawowe informacje o budżecie->rok 2003) 4.760 KB
XI/112/04 - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Borowem 82.850 KB
XI/113/04 - w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi D- 270 w Pierzchnie 6.021 KB
XI/114/04 - w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod nową drogę we Wręczycy Wielkiej 33.765 KB
XI/115/04 - w sprawie wykupu gruntu pod przepompownie ścieków w Truskolasach. 33.843 KB
XI/116/04 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 31.923 KB
XI/117/04 - w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. 15.984 KB
XI/118/04 - uchylenie uchwały X/106/04 5.332 KB
XI/119/04 - udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20.738 KB
XI/121/04 - zmiany w budżecie Gminy na rok 2004 21.982 KB
XII/122/04 - w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Węglowicach 9.745 KB
XII/123/04 - w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste OSP w Długim Kącie 5.735 KB
XII/124/04 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 14.421 KB
XII/125/04 w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz zasad zwrotu wydatków na dożywianie. 17.735 KB
XII/126/04 - w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad ponoszenia opłat tytułem zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze 39.840 KB
XII/127/04 - w sprawie utworzenia środków specjalnych w Zespole Szkół w Węglowicach 14.420 KB
XII/128/04 - w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. 17.054 KB
XII/129/04 - zmiany w budżecie Gminy na rok 2004. 47.533 KB
XIII/130/04 - w sprawie utworzenia środków specjalnych przy placówkach oświatowych 17.974 KB
XIII/131/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 91.905 KB
XIII/132/04 - w sprawie zmiany uchwały Nr X/102/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2004r w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę , remont i modernizację dróg. 6.983 KB
XIII/133/04 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę oczyszczalni ścieków 6.956 KB
XIII/134/04 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD w roku 2004r. 7.322 KB
XIII/135/04 - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/120/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie w 2004r i 2005 r inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych. 7.918 KB
XIV/136/04 w sprawie podatków i opłat lokalnych 16.259 KB
XIV/137/04 w sprawie podatku od posiadania psów 8.070 KB
XIV/138/04 w sprawie podatku od środków trasnportu 105.242 KB
XIV/139/04 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 12.605 KB
XIV/140/04 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy 16.151 KB
XIV/141/04 zmieniająca uchwałę Nr 25/III/2000 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia i nagród 120.143 KB
XIV/142/04 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół we Wręczycy Wielkiej 12.827 KB
XIV/143/04 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami 7.286 KB
XIV/144/04 w sprawie nadania nazw ulic i zmiany numeracji porządkowej budynków w Nowej Szarlejce 5.935 KB
XIV/145/04 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do porozumienia międzygminnego i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel 6.372 KB
XIV/146/04 w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r. 36.009 KB
XIV/147/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu “SAPARD” 9.389 KB
XIV/148/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 66.392 KB
XV/149/04 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wręczyca Wielka na 2005r. 222.925 KB
XV/150/04 - w sprawie kupna gruntu pod przepompownię ścieków i poszerzenie drogi dojazdowej. 39.641 KB
XV/151/04 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kulejach. 5.176 KB
XV/152/04 - w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Wręczyca Wielka i przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej. 9.948 KB
XV/153/04 - w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 6.626 KB
XV/154/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 33.129 KB
XV/155/04 - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi na 2005r. 36.307 KB
XV/156/04 - w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2005 r. 7.076 KB
XV/157/04 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD. 7.589 KB
XV/158/04 -w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, remont i modernizację dróg. 7.385 KB
XV/159/04 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 6.875 KB
XV/160/04 - w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 34.704 KB
XV/161/04 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/04 8.007 KB
XV/162/04 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 17.288 KB