artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXV/353/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV/352/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXV/351/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXV/350/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXV/349/14 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka został opublikowany na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego Wojewody Ślaskiego.

Pozycja dziennika
Rok: 2011
Nr Dziennika:186
Poz. 3481
Data ogł. 2011-08-24

Link do Planu

(W module „Pliki dziennika do pobrania” należy otworzyć PDF o nazwie dz_186ap.pdf i odnaleźć pozycję 3481 (str.12964), dalsza część uchwały znajduję się w PDF o nazwie dz_186bp.pdf.)

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/31/11 Wojewody Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozycja dziennika

Rok: 2011
Nr Dziennika:186
Poz. 3484
Data ogł. 2011-08-24

Link do Rozstrzygnięcia