artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 434.714 KB
Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2019 598.593 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kłobuck 135.229 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 213.695 KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej 137.860 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 585.183 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 448.233 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok 135.500 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r 4.530 MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2023 2.224 MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021 1.915 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 47.500 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka 213.716 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka 211.056 KB
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wręczyca Wielka 85.500 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" 90.000 KB