artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka 944.365 KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw 1.084 MB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych 111.847 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 118.959 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 112.927 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Truskolasy 761.753 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga 351.047 KB
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wręczyca Wielka 169.171 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku" 8.705 MB
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej poprzez przeniesienie jego siedziby 30.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie za porozumieniem stron, umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej przeniesienia własności zbiornika przeciwpożarowego w Grodzisku 30.500 KB
Projekt uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1297/5 w Truskolasach 43.500 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 491.942 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 145.400 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 391.690 KB