artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" 99.000 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 40.500 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej położonej w miejscowości Truskolasy 811.953 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym położonym w miejscowości Wręczyca Wielka 2.392 MB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borowem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Borowem 29.000 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kulejach, 29.500 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei 30.000 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 30.000 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Węglowicach 30.500 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. 30.000 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 766.854 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 457.695 KB
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych 395.201 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 33.578 KB