artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 70.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce 38.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków we Wręczycy Wielkiej 38.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej 38.000 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej 33.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach RPO 419.637 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego zmienionej Uchwałą Nr XXV/245/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 140.802 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)" 219.557 KB
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego 65.500 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka 216.118 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 747.938 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 460.077 KB