artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 5

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 6

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 7

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 8

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 9

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 10

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 11

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 12

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka