artykuł nr 1

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 4

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 6

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 7

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 8

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 9

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 10

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka