artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2016r

Załączniki:
Uchwała Nr XI-114-16 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" 93.000 KB
Uchwała Nr XI-115-16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r 72.000 KB
Uchwała Nr XI-116-16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2025 2.161 MB
Uchwała Nr XI-117-16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2016 roku 55.000 KB
Uchwała Nr XI-118-16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 93.948 KB
Uchwała Nr XI-119-16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalej 1.040 MB
Uchwała Nr XI-120-16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej 1.524 MB
Uchwała Nr XI-121-16 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki 351.416 KB
Uchwała Nr XI-122-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 521.004 KB
Uchwała Nr XI-123-16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 313.329 KB
Uchwała Nr XII-124-16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi ul. Krótkiej we Wręczycy Wielkiej 33.000 KB
Uchwała Nr XII-125-16 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej 135.563 KB
Uchwała Nr XII-126-16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka" 134.570 KB
Uchwała Nr XII-127-16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczycy Wielkiej" 211.198 KB
Uchwała Nr XII-128-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 693.612 KB
Uchwała Nr XII-129-16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 395.229 KB
Uchwała Nr XIII-130-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 176.929 KB
Uchwała Nr XIV-131-16 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka 92.031 KB
Uchwała Nr XIV-132-16 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 103.566 KB
Uchwała Nr XIV-133-16 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej 31.000 KB
Uchwała Nr XIV-134-16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi ul. Kolejowej we Wręczycy Wielkiej 31.500 KB
Uchwała Nr XIV-135-16 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarlejce 133.251 KB
Uchwała Nr XIV-136-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 134.063 KB
Uchwała Nr XIV-137-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 529.364 KB
Uchwała Nr XIV-138-16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 392.896 KB
Uchwała Nr XV-139-16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2015 564.498 KB
Uchwała Nr XV-140-16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok 133.295 KB
Uchwała Nr XV-141-16 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2015 136.855 KB
Uchwała Nr XV-142-16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 32.500 KB
Uchwała Nr XV-143-16 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 34.500 KB
Uchwała Nr XV-144-16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka 380.861 KB
Uchwała Nr XV-145-16 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 105.256 KB
Uchwała Nr XV-146-16 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalei 137.354 KB
Uchwała Nr XV-147-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 138.355 KB
Uchwała Nr XV-148-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 626.329 KB
Uchwała Nr XV-149-16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 402.491 KB
Uchwała Nr XVI-150-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 519.030 KB
Uchwała Nr XVI-151-16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 395.029 KB
Uchwała Nr XVII-152-16 w sprawie przystąpienia do projektu "Moim celem moja przyszłość" 530.559 KB
Uchwała Nr XVIII-153-16 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w II Sołectwie w Truskolasach 28.500 KB
Uchwała Nr XVIII-154-16 w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu aglomeracji Wręczyca Wielka" 5.153 MB
Uchwała Nr XVIII-155-16 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 26.500 KB
Uchwała Nr XVIII-156-16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków dla kanalizacji sanitarnej we Wręczycy Wielkiej 35.500 KB
Uchwała Nr XVIII-157-16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę we Wręczycy Wielkiej 34.000 KB
Uchwała Nr XVIII-158-16 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 34.000 KB
Uchwała Nr XVIII-159-16 w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kalej 31.000 KB
Uchwała Nr XVIII-160-16 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka 34.000 KB
Uchwała Nr XVIII-161-16 w sprawie nadania ulicy położonej w miejscowości Kalej nazwy "Azaliowa" 982.174 KB
Uchwała Nr XVIII-162-16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 755.655 KB
Uchwała Nr XVIII-163-16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka 651.696 KB
Uchwała Nr XVIII-164-16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej 1.384 MB
Uchwała Nr XVIII-165-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 790.242 KB
Uchwała Nr XVIII-166-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 211.502 KB
Uchwała Nr XVIII-167-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 210.854 KB
Uchwała Nr XVIII-168-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 211.976 KB
Uchwała Nr XVIII-169-16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 404.054 KB
Uchwała Nr XIX-170-16 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" 96.000 KB
Uchwała Nr XIX-171-16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę we Wręczycy Wielkiej 34.000 KB
Uchwała Nr XIX-172-16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Pierzchnie 34.000 KB
Uchwała Nr XIX-173-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę w Pile Drugiej 32.500 KB
Uchwała Nr XIX-174-16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka wraz z Załącznikiem nr 3 191.611 KB
Załącznik nr 1 do Uchwała Nr XIX-174-16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka - tekst studium ujednolicony 412.430 KB
Załącznik nr 2 do Uchwała Nr XIX-174-16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka - rysunek studium Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego - w skali 1:25 000 12.467 MB
Uchwała Nr XIX-175-16 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka 46.500 KB
Uchwała Nr XIX-176-16 w sprawie wyznaczenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka oraz określenia zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w stosunku do jednostek obsługiwanych 40.000 KB
Uchwała Nr XIX-177-16 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej 46.000 KB
Uchwała Nr XIX-178-16 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka 91.964 KB
Uchwała Nr XIX-179-16 w sprawie podatku od środków transportowych 99.170 KB
Uchwała Nr XIX-180-16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 96.677 KB
Uchwała Nr XIX-181-16 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 101.153 KB
Uchwała Nr XIX-182-16 w sprawie sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/126/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka" 210.804 KB
Uchwała Nr XIX-183-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/127/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczycy Wielkiej" 211.674 KB
Uchwała Nr XIX-184-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/166/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 214.861 KB
Uchwała Nr XIX-185-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 876.068 KB
Uchwała Nr XIX-186-16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 408.135 KB
Uchwała Nr XX-187-16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 578.448 KB
Uchwała Nr XX-188-16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 588.637 KB
Uchwała Nr XX-189-16 w sprawie podatku od środków transportowych 101.904 KB
Uchwała Nr XX-190-16 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 101.231 KB
Uchwała Nr XXI-191-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027 453.421 KB
Uchwała Nr XXI-192-16 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2017 572.980 KB
Uchwała Nr XXI-193-16 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 211.096 KB
Uchwała Nr XXI-194-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 135.805 KB
Uchwała Nr XXI-195-16 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok 130.500 KB
Uchwała Nr XXI-196-16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 292.049 KB
Uchwała Nr XXI-197-16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Grodzisku 34.500 KB
Uchwała Nr XXI-198-16 w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Szarlejka 31.500 KB
Uchwała Nr XXI-199-16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 195.811 KB
Uchwała Nr XXI-200-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 680.672 KB
Uchwała Nr XXI-201-16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 394.756 KB