artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2019r

Załączniki:
Uchwała Nr IV-34-19 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Wręczyca Wielka 87.857 KB
Uchwała Nr IV-35-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 94.284 KB
Uchwała Nr IV-36-19 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy 91.992 KB
Uchwała Nr IV-37-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 91.359 KB
Uchwała Nr IV-38-19 w sprawie ustalania zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne 95.226 KB
Uchwała Nr IV-39-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Bieżeń 934.655 KB
Uchwała Nr IV-40-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kalej 1.519 MB
Uchwała Nr IV-41-19 w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym 96.521 KB
Uchwała Nr IV-42-19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego 91.301 KB
Uchwała Nr IV-43-19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 190.607 KB
Uchwała Nr IV-44-19 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 305.274 KB
Uchwała Nr IV-45-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18) 8.974 MB
Uchwała Nr IV-46-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18) 10.949 MB
Uchwała Nr IV-47-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice (plan nr 3/18) 10.949 MB
Uchwała Nr IV-48-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18) 11.986 MB
Uchwała Nr IV-49-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18) 7.788 MB
Uchwała Nr IV-50-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18) 11.065 MB
Uchwała Nr IV-51-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18) 9.250 MB
Uchwała Nr IV-52-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18) 5.324 MB
Uchwała Nr IV-53-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej (plan nr 11/18) 7.675 MB
Uchwała Nr IV-54-19 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 98.445 KB
Uchwała Nr IV-55-19 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki 100.543 KB
Uchwała Nr IV-56-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 588.399 KB
Uchwała Nr IV-57-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 379.168 KB
Uchwała Nr V-58-19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2019 roku 165.266 KB
Uchwała Nr V-59-19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 100.250 KB
Uchwała Nr V-60-19 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/55/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki 101.061 KB
Uchwała Nr V-61-19 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 99.931 KB
Uchwała Nr V-62-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 570.468 KB
Uchwała Nr V-63-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 379.640 KB
Uchwała Nr VI-64-19 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 96.042 KB
Uchwała Nr VI-65-19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej 93.858 KB
Uchwała Nr VI-66-19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę w Truskolasach 94.413 KB
Uchwała Nr VI-67-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga 758.122 KB
Uchwała Nr VI-68-19 w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Truskolasy 2.109 MB
Uchwała Nr VI-69-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 468.313 KB
Uchwała Nr VI-70-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 296.399 KB
Uchwała Nr VII-71-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 369.705 KB
Uchwała Nr VII-72-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 304.045 KB
Uchwała Nr VIII-73-19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania 87.542 KB
Uchwała Nr VIII-74-19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018 214.148 KB
Uchwała Nr VIII-75-19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 99.532 KB
Uchwała Nr VIII-76-19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2018 102.047 KB
Uchwała Nr VIII-77-19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 90.748 KB
Uchwała Nr VIII-78-19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 94.010 KB
Uchwała Nr VIII-79-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 43.751 KB
Uchwała Nr VIII-80-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego 44.267 KB
Uchwała Nr VIII-81-19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kalei 94.648 KB
Uchwała Nr VIII-82-19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 186.884 KB
Uchwała Nr VIII-83-19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 157.053 KB
Uchwała Nr VIII-84-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka 94.096 KB
Uchwała Nr VIII-85-19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 143.793 KB
Uchwała Nr VIII-86-19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 151.045 KB
Uchwała Nr VIII-87-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 91.800 KB
Uchwała Nr VIII-88-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 682.587 KB
Uchwała Nr VIII-89-19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 103.530 KB
Uchwała Nr VIII-90-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 376.062 KB