artykuł nr 1

Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej
I piętro, pok. nr 26, tel. 34 377-84-26, w godzinach: poniedziałek: 7.15 - 15.15
wtorek: 8.00 - 16.00
środa - piątek 7.15 - 15.15

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:

  • złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przygotowuje kierownik USC na podstawie złożonych dokumentów),
  • dowody osobiste nowożeńców,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba rozwiedziona,
  • odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa - jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba będąca wdowcem lub wdową.

Opłaty:
Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł. Wpłata na konto Gminy Wręczyca Wielka, B.S. nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001

Czas załatwienia:
W dniu stawienia się.

Inne informacje istotne dla interesantów:
Strony powinny zgłosić się z wymaganymi dokumentami. Nowożeńcy powinni stawić się osobiście w USC.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz.2082
z późn. zm.).