artykuł nr 1

Statut

Załącznik do uchwały Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr 71/IX/95 z 29 grudnia 1995 r. STATUTGminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy WielkiejRozdział IPodstawa prawna§ 1 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty we Wręczycy Wielkiej działa na podstawie:1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 95, poz. 425 z późn.zm.)2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1992 r. Karta Nauczyciela (Dz. U Nr 3, z pożn.zm)3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U Nr 16, poz. 95 z późn.zm.)4. Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe (jednolity tekst Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993 r. z późń.zm.5. Niniejszego Statutu.Rozdział IIPostanowienia ogólne§ 21. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty zwany dalej „Zespołem” jest jednostką budżetową.2. Zespół tworzy Rada Gminy uwzględniając liczbę etatów niezbędnych do obsługi szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Wręczyca Wielka.3. W zakresie prowadzonej działalności Zespół posiada zdolność sądową.§ 3Siedzibą Zespołu jest Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1.Rozdział IIIPrzedmiot i zakres działania§ 4Do podstawowych zadań Zespołu należy prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-gospodarczej szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych oraz innych jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu, na zasadach współdziałania z dyrektorami tych jednostek, a w szczególności:1. Nadzór i kontrola na gospodarka finansową:- przedszkoli, - szkół podstawowych,- świetlic szkolnych,- oddziałów przedszkolnych ,”0”- innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych nie posiadających własnej księgowości lub administracji, zleconych do obsługi przez Zarząd Gminy.2. Sprawowanie kontroli finansowej ww. jednostek w zakresie inwestycji i remontów.3. Obsługa ekonomiczno-finansowa polega na:- prowadzeniu całokształtu zagadnień związanych z prawidłowym udokumentowaniem rozliczeń finansowych w zakresie działania ww. jednostek.- prawidłowym obliczaniem wynagrodzeń, zasiłków rodzinnych, wychowawczych, chorobowych, pielęgnacyjnych i innych wypłat,- sporządzanie planów i sprawozdań z zakresie ekonomiczno – finansowym przy współudziale kierownika obsługiwanych jednostek,- opracowaniu analiz gospodarki finansowej ww. jednostek oraz wniosków z nich wynikających.4. Organizowanie i nadzorowanie dowozu dzieci do szkół podstawowych stosownie do podjętych ustaleń przez Zarząd Gminy.Rozdział IVOrganizacja Zespołu§ 5Zespół dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.§ 6Na czele Zespołu stoi Inspektor, który bezpośrednio kieruje jego pracą.§ 71. Inspektora i Głównego Księgowego Zespołu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy2. Inspektor kieruje Zespołem w imieniu Zarządu na mocy i w granicach udzielonego pełnomocnictwa.3. Inspektor podejmuje samodzielnie decyzje, działając zgodnie z obowiązującym prawem i ponosi za nie odpowiedzialność.4. Jeżeli czynności podejmowane przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do ich skuteczności potrzebna jest akceptacja Inspektora Zespołu i kontrasygnata Głównego księgowego Zespołu.5. Zarząd gminy może wstrzymać decyzję Inspektora Zespołu lub zobowiązać go do jej uchylenia.Rozdział VDziałalność Zespołu§ 81. Inspektor kieruje jednoosobowo działalnością Zespołu.2. Podstawowymi źródłami finansowania Zespołu są- subwencje na zadania oświatowe przekazywane przez Gminę w części dotyczącej Zespołu,- dotacje z budżetu gminy,- wpłaty i darowizny od osób fizycznych i prawnych,- dochody za odpłatne świadczenie usług w zakresie obsługi finansowo-księgowej innych placówek oświatowo - wychowawczych i innych podmiotów gospodarczych.3. Zespól prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego uzgodnionego z Zarządem Gminy.§ 91. Zespól prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem, kont dla jednostek i zakładów budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości, stosując w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów podziałki, przewidziane w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.2. Zespół rozlicza się z budżetem Gminy.3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zespołu z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy.§ 10 Szczegółowa działalność Zespołu w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej funduszami regulują odrębne przepisy prawne.§ 111. Inspektor Zespołu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.2. Inspektor Zespołu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrzne oraz danych o nieprawidłowościach napływających spoza Zespołu. 3. Zespół podlega kontrolowaniu przez organy kontroli.Rozdział VIPrawa i obowiązki pracowników Zespołu§ 131. Prawa i obowiązki pracowników określają:- obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy,- przepisy w zakresie prawa oświatowego,- ustawa o pracownikach samorządowych,- wewnętrzne regulaminy Zespołu.2. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami Zespołu oraz określenie ich wynagrodzenia następuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 1994 r w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach (M.P. Nr 31, poz. 225 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych).Rozdział VIIPostanowienia końcowe§ 141. Inspektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie Statutu.2. Propozycje zmian w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.4. Postanowienia Statutu wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 1996 r.