artykuł nr 1

Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do pól w m. Bieżeń

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do pól w m. Bieżeń.

KOD CVP - 45.23.32.26-9

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pokój nr 2.

artykuł nr 2

Rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i nadbudowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

KOD CVP - 45.21.50.00-7

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul.Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka (sektetariat Urzędu pok. nr 2).

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 245668-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 16.12.2008 R GODZ. 9:00. Godz. otwarcia ofert 9:15.

Zamawiający nie dysponuje wersją elektroniczną dokumentacji sanitarnej.
Projekt budowlany wraz z dokumentacją sanitarną jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.

W celu otwarcia plików w formacie RAR należy rozpakować je programem WINRAR

POBIERZ WinRar

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka w okresie zimowym 2008/2009

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka w okresie zimowym 2008/2009

KOD CVP - 90.62.00.00-9

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyła Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka (sekretariat Urzędu pok. Nr 2).

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 313567-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.

UWAGA. Przedłuża się termin składania ofert na w/w przeterg do dnia 27.11.2008 r do godziny 10.00

artykuł nr 4

Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Cichej w M. Nowiny

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Cichej w M. Nowiny

Projektowany remont obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni dla pojazdów ciężarowych o nacisku do 10 kN na oś

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok nr 2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr: 291203 - 2008

artykuł nr 5

Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Myśliwskiej w miejsowości Nowiny

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Myśliwskiej w miejsowości Nowiny

Projektowny remont obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni dla pojazdów ciężarowych o nacisku do 10 kN na oś.

Termin składania ofert 19.11.2008 r godz. 10:00 - Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9

artykuł nr 6

Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Prusa, Orzeszkowej, Konopnickiej, Sienkiewicza, Strażackiej, Sportowej, Księżycowej w miejscowości Wręczyca Wielka

Przedmiotem zamówienia jest:
Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Prusa, Orzeszkowej, Konopnickiej, Sienkiewicza, Strażackiej, Sportowej, Księżycowej w miejscowości Wręczyca Wielka

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 237284 - 2008

artykuł nr 7

Budowa chodnika i drogi wraz z odwodnieniem ul. Szkolna w miejscowości Wręczyca Wielka

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa chodnika i drogi wraz z odwodnieniem ul. Szkolna w miejscowości Wręczyca Wielka”
Prace będą wykonywane na osiedlu mieszkaniowym składającym się z 10 bloków wielorodzinnych i obejmują :
- przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni w „strefie zamieszkania” na kostkę betonową wraz z podbudową,
- poza „strefą zamieszkania” frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz położenie nowej warstwy ścieralnej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) / 45233220-7, 45232400-6, 45233250-6, 45233222-1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót które są załącznikiem do SIWZ.
Termin składania ofert 07.11.2008 r godz. 09:00- w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 2
Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 272621-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.

artykuł nr 8

Wykonanie nawierzchni drogowej w m. Bieżeń odcinaka łaczącego ul. Zieloną z ul. Ogrodową

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych na dł. 564 mb: -wyrównywanie istniejącej nawierzchni, - poszerzenie podbudowy isniejącej odsadzką obustronną, - wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z betonu asfaltowego grysowego, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego asfaltowej.

KOD CVP- 45.23.32.26-9

Termin składania ofert do dnia 31.10.2008 r godz. 10:00 - w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, pok. nr 2

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 259895-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.

artykuł nr 9

Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Polnej w Kalei

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych na dł. 463 mb: - wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz poboczy, wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm z masy grysowej, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy asfaltowej.

KOD CVP- 45.23.31.40-2

Termin składania ofert do dnia 31.10.2008 r godz. 10:00 - w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, pok. nr 2

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 257001-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.

artykuł nr 10

Wykonanie ogrodzenia i wjazdu oraz prac towarzyszących w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej

Zamówienie obejmuje wykonanie ogrodzenia i wjazdu oraz prac towarzyszących w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej w zakresie:
a) wykonanie ogrodzenia terenu od strony ulicy Szkolnej;
b) budowa drogi dojazdowej dla pojazdów zaopatrzenia do Zespołu Szkół;
c) wykonanie chodników na terenie szkoły od strony ulicy Szkolnej;
d) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa

Kod CPV: 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.31.10-9, 45.44.20.00-7, 45.23.30.00-9.

Termin składania ofert do 09.09.2008 r. godzina 9.00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 192466-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu

artykuł nr 11

Budowa wodociągu w m. Kalej, ul.Boczna

Zamówienie obejmuje wykonanie wodąciągu z rur ciśnieniowych PCV PN10- Ø110/4.2 mm ok. 541,5 mb

Kod CPV 45.23.13.00-8

Termin składania ofert do 11.08.2008 godzina 09.00 - w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka pok. nr 2

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 165182-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu

artykuł nr 12

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Szkolna m. Wreczyca Wielka

Zamówienie obejmuje Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Szkolna m. Wreczyca Wielka w zakresie: kanał sanitarny Ø315 27.5m, kanał sanitarny Ø200 404m i kanał sanitarny Ø160 9m

Kod CPV: 45.23.13.00-8

Termin składania ofert do 11.08.2008 godzina 11.00 - w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka pok. nr 2

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 165333-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu

artykuł nr 13

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kulejach wraz z ociepleniem stropu nad salą gimnastyczną

Zamówienie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kulejach wraz z ociepleniem stropu nad salą gimnastyczną.


Kod CPV: 45.42.11.25-6, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.26.21.00-2.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2008 r.godzina 9.30., miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka.


Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr: 140210-2008


Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu
artykuł nr 14

Modernizacja kotłowni w przedszkolu z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej ul. Sportowa 2B

Zamówienie obejmuje wykonanie modernizację kotłowni w przedszkolu z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej

Kod CPV: 45.33.11.10-0.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2008 r.godzina 9.00., miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr: 140171-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu

artykuł nr 15

Dobudowa garażu do budynku remizy OSP Zamłynie

Zamówienie obejmuje wykonanie dobudowy garażu do budynku remizy OSP Zamłynie

Kod CPV: 45216121-8, 45000000-7, 45310000-3

Termin składania ofert do 15.07.2008 godzina 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka pok. nr 2

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 138487-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu

artykuł nr 16

Budowa wodociągu łączącego miejscowość Puszczew i Jezioro gm. Wręczyca Wielka

Zamówienie obejmuje wykonanie wodąciągu z rur ciśnieniowych PCV PN10- Ø160 mm ok. 1060,5 mb: Ø110 ok 1056 mb

Kod CPV 45.23. 13.00-8

Termin składania ofert do 16.07.2008 godzina 09.00 - w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka pok. nr 2

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 138331-2008

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu

artykuł nr 17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 13-05-2008

Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową dróg gminnych

Kod CPV:45.23.31.41-9.

Termin składania ofert 06-06-2008 godzina 10.00

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod numerem 100062-2008

Treść ogłoszenia wraz ze SIWZ w załączeniu

artykuł nr 18

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych