artykuł nr 1

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

artykuł nr 2

Dostawa pomocy dydaktycznych

artykuł nr 3

Wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach - etap II"

artykuł nr 4

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Truskolasy, ul 1-go Maja

Załączniki:
Ogłoszenie 74.500 KB
Przedmiar robót 114.033 KB
artykuł nr 5

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jezioro

Załączniki:
Ogłoszenie 74.500 KB
Przedmiar robót 113.815 KB
artykuł nr 6

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutka, ul. Długa

Załączniki:
Ogłoszenie 74.500 KB
Przedmiar robót 113.956 KB
artykuł nr 7

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borowe ul. Sportowa

Załączniki:
Ogłoszenie 74.500 KB
Przedmiar robót 114.133 KB
artykuł nr 8

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borowe ul. Długa

Załączniki:
Ogłoszenie 74.500 KB
Przedmiar robót 113.896 KB
artykuł nr 9

Rozbudowa przyłącza wodociągowego w miejsowości Kalej

Załączniki:
Ogłoszenie 80.000 KB
Przedmiar robót 30.174 KB
artykuł nr 10

Wzmocnienie stropu nad parterem w budynku remizy OSP w miejsowości Kalej

Gmina Wręczyca Wielka ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w artykule 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych "Wzmocnienie stropu nad parterem w budynku remizy OSP w Miejscowości Kalej".

Przedmiot zamówienia:
Wzmocnienie stropu nad parterem w budynku remizy OSP w Miejscowości Kalej

Opis przedmiotu zamówienia:
Wzmocnienie stropu typu Klein nad parterem pod pomieszczeniami sali imprez artystycznych, okolicznościowych.

Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie budowlanym - załącznik nr4, w przedmiarze robót załącznik nr2, oraz specyfikacji technicznej załącznik nr5 do ogłoszenia.

Wymagany termin 15.08.2008r.
Kryteria wyboru: cena 100%
Termin składnia ofert: 20.06.2008r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektem budowlanym specyfikacją techniczną, przedmiarem robót ,wzorem umowy i formularzem ofertowym w załączniku.