artykuł nr 1

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów stałych komunalnych z terenu gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 42.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 795.495 KB
Zmiana do SIWZ 26.000 KB
Wybór oferty 29.000 KB
artykuł nr 2

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 170 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej

Załączniki:
Ogłoszenie 31.000 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 213.500 KB
Wybór oferty 28.432 KB
artykuł nr 3

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 4

Dostarczanie groszku energetycznego do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

Załączniki:
Ogłoszenie 42.500 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 185.000 KB
Wybór oferty 46.500 KB
artykuł nr 5

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 24 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj budowę placu zabaw w miejscowości Puszczew

Załączniki:
Ogłoszenie 31.000 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 202.000 KB
Wybór oferty 34.511 KB
artykuł nr 6

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 20 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj budowę placu zabaw w miejscowości Golce

Załączniki:
Ogłoszenie 30.500 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 202.000 KB
Wybór oferty 34.566 KB
artykuł nr 7

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 24 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj budowę placu zabaw w miejscowości Czarna Wieś

Załączniki:
Ogłoszenie 31.500 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 201.500 KB
Wybór oferty 34.538 KB
artykuł nr 8

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 170 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej

artykuł nr 9

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów stałych komunalnych z terenu gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 10

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 24000,00 na finansowanie zadania własnego gminy budowę placu zabaw w miejscowości Puszczew

artykuł nr 11

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 20 000,00 zł na finansowanie zadania własnego gminy budowę placu zabaw w miejsowości Golce

artykuł nr 12

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 24 000,00 zł na finansowanie zadania własnego gminy budowę placu zabaw w miejscowości Czarna Wieś

artykuł nr 13

Remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej

artykuł nr 14

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 600 000,00 złotych na finansowanie zadań własnych gminy - na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapiski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza etap I dla miejscowości Zamłynie, Piła Pierwsza

artykuł nr 15

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 750 000,00 złotych na finansowanie zadań własnych gminy - budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II

artykuł nr 16

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 200 000,00 złotych na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

artykuł nr 17

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 600 000,00 złotych na finansowanie zadań własnych gminy - na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapiski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza etap I dla miejscowości Zamłynie, Piła Pierwsza

artykuł nr 18

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 750 000,00 złotych na finansowanie zadań własnych gminy - budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II

artykuł nr 19

Remont drogi gminnej D-545, D-546 w msc. Długi Kąt

artykuł nr 20

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na łuku drogi gminnej dr 194 ulicy Długiej w msc. Wręczyca Mała

artykuł nr 21

Remont dróg gminnych ulicy Cichej i Sosnowej w msc. Szarlejka

artykuł nr 22

Wykonanie projektu uzbrojenia działek w Grodzisku

artykuł nr 23

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 75 000,00zł na finansowanie zadania własnego gminy budowę wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Gruszowej

artykuł nr 24

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 80 000, 00zł na finansowanie zadania własnego gminy budowę wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Podgaj

artykuł nr 25

Zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka- zaciągnięcie kredytu w wysokosci 180 000 zł.

Załączniki:
Ogłoszenie 37.500 KB
SIWZ 160.500 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty 42.500 KB
artykuł nr 26

Remont drogi gminnej Puszczew - Jezioro - Węglowice

artykuł nr 27

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 155 000,00zł na finansowanie niżej wyszczególnionych zadań własnych gminy

1. Budowa wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Gruszowej-kwota kredytu 75000,00zł;
2. Budowa wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Podgaj-kwota kredytu 80000,00zł

artykuł nr 28

Zaciągnięcie kredytu na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką

artykuł nr 29

Przebudowa stanowisk postojowych przy ulicy Sienkiewicza w msc. Wręczyca Wielka

artykuł nr 30

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów stałych komunalnych z terenu gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 43.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 206.000 KB
Wybór oferty 29.500 KB
artykuł nr 31

Budowa wodociągu w msc. Wręczyca Wielka w ulicy Gruszowej i Podgaj

artykuł nr 32

Promocja projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w...

Numer ogłoszeniaBZP: 205072 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010

artykuł nr 33

Zaciągnięcie kredytu na w wysokości 1 400 000,00 złotych na finansowanie zadań własnych gminy - przebudowę ulicy Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej oraz budowę parkingów w miejscowości Wręczyca Wielka

artykuł nr 34

Dowożenie uczniów z Brzezinek, Kulej, Piły Drugiej, Piły Pierwszej, Zamłynia, Klepaczki, Golcy i Hutki do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Załączniki:
Ogłoszenie 39.500 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 208.500 KB
Wybór oferty 32.500 KB
artykuł nr 35

Zaciągnięcie kredytu na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach

artykuł nr 36

Zaciągnięcie kredytu na Przebudowę budynku Przedszkola w Truskolasach celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów.

artykuł nr 37

Zaciągnięcie kredytu /1.260.000,-zł/ na udzielenie Powiatowi Kłobuckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2048S Kalej - Szarlejka

artykuł nr 38

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza w Gminie Wręczyca Wielka

artykuł nr 39

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką

artykuł nr 40

Odwodnienie terenu przy ulicy Sienkiewicza poprzez budowę kanalizacji deszczowej w msc. Wręczyca Wielka

artykuł nr 41

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza w Gminie Wręczyca Wielka

Zmiana terminu składania ofert na dzień 28.06.2010 r godz. 8:45

artykuł nr 42

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach et. II

artykuł nr 43

Odwodnienie terenu usług publicznych przy ulicy Sienkiewicza poprzez budowę kanalizacji deszczowej w msc. Wręczyca Wielka

artykuł nr 44

Wymiana wodomierzy głównych w gminie Wręczyca Wielka

artykuł nr 45

Dowożenie uczniów z Brzezinek, Kulej, Piły Drugiej, Piły Pierwszej, Zamłynia, Klepaczki, Golcy i Hutki do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

artykuł nr 46

Budowa kanalizacji sanitranej w Truskolasach etap II

UWAGA!!!

Dokumentacja projektowa została skompresowana celem umieszczenia na stronie internetowej. Dostępna jest ona w oryginalnej rozdzielczości w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy.
artykuł nr 47

Przebudowa budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów.

artykuł nr 48

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 450 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy - odwodnienie ulicy Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka

artykuł nr 49

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 600 000,00 złotych nie znajdującej pokrycia w dochodach budżetu gminy.

artykuł nr 50

Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej w msc. Wręczyca Wielka

artykuł nr 51

Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M

artykuł nr 52

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach bieżących budżetu gminy

artykuł nr 53

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 500 000,00 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach bieżących budżetu gminy.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 500 000,00 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach bieżących budżetu gminy.

Kod CPV: 66.00.00.00-0, 66.11.30.00-5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. Nr 2- Sekretariat Urzędu.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 45049 - 2010

artykuł nr 54

Budowa budynku magazynowo - gospodarczego przy Urzędzie Gminy w msc. Wręczyca Wielka

artykuł nr 55

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 350 000zł na finansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg

artykuł nr 56

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych