artykuł nr 1

Rozbudowa przedszkola w Węglowicach

Załączniki:
Ogłoszenie 844.683 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.782 MB
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 176.000 KB
Załącznik Nr 1a - Urządzenia placu zabaw 9.594 MB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 162.000 KB
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 145.000 KB
Załącznik Nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 144.500 KB
Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie 150.000 KB
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie przynależność do grupy kapitałowej 142.500 KB
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 390.000 KB
Projekt Wykonawczy - architektura i budowlanka, projekt, opis, rysunki, przedmiar robót 6.254 MB
Projekt Wykonawczy - architektura, STWiOR, roboty ogólnobudowlane 810.773 KB
Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne, projekt, przedmiar robót, STWiOR 2.241 MB
Projekt Wykonawczy - instalacje sanitarne, projekt, przedmiar, STWiOR 25.379 MB
Projekt Wykonawczy - wyposażenie kuchni 59.715 KB
Projekt Wykonawczy - wyposażenie placu zabaw 4.290 MB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 80.546 KB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 259.623 KB
Zawiadomienie 24.051 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.379 KB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 57.287 KB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 4 99.845 KB
Zawiadomienie 30.023 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.524 KB
Zawiadomienie 2 25.427 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32.238 KB
Zawiadomieni do SIWZ nr 3 24.974 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32.509 KB
Zawiadomieni do SIWZ nr 4 92.074 KB
Przedszkole mapa (dwg - AutoCAD) 4.469 MB
Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 16.782 MB
Dach - przekrój 67.563 KB
Dach - rzut dachu 31.130 KB
Dach - rzut poddasza 66.251 KB
Technologia kuchni - ciąg technologiczny 7.330 MB
Technologia kuchni - instalacja elektryczna 8.624 MB
Technologia kuchni - instalacja wod-kan 9.800 MB
Technologia kuchni - specyfikacja wyposażenia zaplecza kuchni 134.239 KB
Infromacja z otwarcia ofert 124.097 KB
Informacja - sprostowanie 123.393 KB
Wybór oferty 52.151 KB
Wybór oferty - Sprostowanie 51.463 KB
artykuł nr 2

Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 3

"Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka" w formie "zaprojektuj i wybuduj"

artykuł nr 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego za zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - prowadzone w trybie zapytania o cenę

Załączniki:
Infromacja z otwarcia ofert 669.357 KB
Wybór oferty 598.270 KB
artykuł nr 5

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 6

Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej

artykuł nr 7

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe - wymiana rur azbestowych

artykuł nr 8

Dostawa i montaż mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej"

artykuł nr 9

Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 10

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 11

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

artykuł nr 12

Wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone w oczyszczalni ścieków w Truskolasach

artykuł nr 13

Budowa garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki OSP w Kulejach

artykuł nr 14

Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej

Załączniki:
Ogłoszenie 1.506 MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2.342 MB
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 179.500 KB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 174.000 KB
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 145.000 KB
Odpowiedzi do SIWZ 6 554.561 KB
Zaktualizowane przedmiary robót budowlanych cz.1 (zip) 966.898 KB
Załącznik Nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 144.500 KB
Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie 150.000 KB
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie przynależność do grupy kapitałowej 142.500 KB
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 1.397 MB
Załącznik Nr 6a - Wzór umowy 438.838 KB
Przedmiar robót (pdf) 462.579 KB
Przedmiar robót (ath) 292.384 KB
Projekt Wykonawczy - Architektura (zip) 5.800 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacja Elektryczna (zip) 10.070 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacja Sanitarna (zip) 14.763 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacja Sanitarna - Przyłącza (zip) 1.887 MB
Projekt Wykonawczy - Konstrukcja (zip) 4.767 MB
Projekt Wykonawczy - Zagospodarowanie (zip) 8.065 MB
Projekt Wykonawczy i przedmiary - Wnętrza (zip) 63.744 MB
Protokół - PN_przedszkole - Wręczyca 249.500 KB
Zawiadomienie do SIWZ 253.500 KB
Zawiadomienie do SIWZ 58.000 KB
Zawiadomienie do SIWZ 216.681 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 51.129 KB
Odpowiedzi Nr 4 do SIWZ wraz z załącznikami 1.653 MB
Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 157.222 KB
Odpowiedzi do SIWZ 5 59.000 KB
Nowe przedmiary (zip) 1.172 MB
Trzecie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.420 KB
Zestawienie urządzeń elektrycznych (zip) 2.320 MB
Zmiana treści SIWZ 90.826 KB
Zawiadomienie 52.819 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.732 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 27.750 KB
artykuł nr 15

Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka

artykuł nr 16

Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 17

Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 18

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji

artykuł nr 19

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko

artykuł nr 20

Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek oraz Sportowa w miejscowości Truskolasy

Załączniki:
Ogłoszenie 341.120 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 447.000 KB
Truskolasy ul. Sportowa - Przedmiar robót (ath) 129.872 KB
Truskolasy ul. Sportowa - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1.360 MB
Truskolasy ul. Sportowa - Projekt Budowlany - Opis 281.334 KB
Truskolasy ul. Sportowa - Projekt Budowlany - Rysunki 13.820 MB
Truskolasy ul. Sportowa - Projekt Budowlany - Załączniki 38.680 MB
Truskolasy ul. Sportowa - Operat Wodnoprawny 37.324 MB
Truskolasy ul. Sportowa - Pozwolenie Wodnoprawne 2.644 MB
Truskolasy ul. Sportowa - Opinia Geotechniczna 12.572 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Przedmiar robót (ath) 143.670 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Specyfikacja techniczna 1.989 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Opis techniczny, Rysunki (zip) 15.052 MB
Truskolasy ul. Sportowa- przedmiar robót 408.547 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Przedmiar robót 376.033 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 1 133.127 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 2 cz. 1 89.341 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 2 cz. 2 78.493 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 2 cz. 3 97.383 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 2 cz. 4 120.186 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 2 cz 5 36.920 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 3 cz 1 65.731 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 3 cz 2 95.492 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 3 cz 3 136.502 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Plan Zagospodarowania - Rys. nr 3 cz 4 69.989 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Strona Tytułowa 25.338 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Opis techniczny 44.490 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Zestawienie znaków 48.319 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Mapa Orientacyjna 857.956 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 1 260.220 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 2 176.152 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 3 120.052 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 4 89.688 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 5 340.947 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 6 312.933 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 7 466.099 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 8 435.971 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Stała organizacja ruchu - Rys. nr 9 198.841 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Wycinak drzew - Opis 46.999 KB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Wycinak drzew - Rys. nr 1 46.569 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Wycinak drzew - Rys. nr 1 cz 2 42.592 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Wycinak drzew - Rys. nr 1 cz 3 68.357 MB
Truskolasy ul. 1 Maja, Szkolna, Rynek - Wycinak drzew - Rys. nr 1 cz 4 68.842 MB
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 148.289 KB
Docelowa organizacja ruchu - Truskolasy ul. Sportowa 2.425 MB
Przedmiar docelowy organizacji ruchu ulicy Sportowej w miejscowości Truskolasy 11.500 KB
Zawiadomienie nr 1 25.800 KB
Wybór oferty 59.681 KB
artykuł nr 21

Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Czereśniowa

artykuł nr 22

Budowa wodociągu w miejscowości Klepaczka

Aby otworzyć część Projektową zamówienia należy:

1) Ściągając pliki 'Rys 1 part1.rar' – 'Rys 1 part8.rar' należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu wszystkich siedmiu części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe

Rys 1 part1.rar

Rys 1 part2.rar

Rys 1 part3.rar

Rys 1 part4.rar

Rys 1 part5.rar

Rys 1 part6.rar

Rys 1 part7.rar

Rys 1 part8.rar

artykuł nr 23

Budowa wodociągu do budynków mieszkalnych przy ulicy Szkolnej w miejscowości Kalej

artykuł nr 24

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 46.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 183.000 KB
Wybór oferty 1.087 MB