artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

artykuł nr 2

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 3

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 4

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 5

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei

artykuł nr 6

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I

artykuł nr 7

Wymiana wodomierzy w gminie Wręczyca Wielka

artykuł nr 8

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I

artykuł nr 9

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei

artykuł nr 10

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II - Bór Zapilski, Piła Druga

artykuł nr 11

Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach Gmina Wręczyca Wielka - dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów i potrzeb

artykuł nr 12

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 63.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 192.000 KB
Zawiadomienie 48.500 KB
Wybór oferty 474.021 KB
artykuł nr 13

Budowa drogi gminnej, ulicy Czereśniowej w miejscowości Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 306.148 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 225.151 KB
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 41.500 KB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 18.500 KB
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 20.000 KB
Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie 17.000 KB
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie przynależność do grupy kapitałowej 15.500 KB
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 38.854 KB
Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych 17.000 KB
Załącznik Nr 8 - Wykaz osób 15.000 KB
Przedmiar robót - Roboty drogowe 235.289 KB
Przedmiar robót - Roboty sanitarne 133.372 KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 790.747 KB
Załącznik Nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowy 18.000 KB
Projekt Budowlany - Opis 172.703 KB
Projekt stałej organizacji ruchu drogowego 35.673 MB
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek zamienny - Rys. Nr 1 1.306 MB
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni - rysunek zamienny - Rys. Nr 5 332.938 KB
Projekt stałej organizacji ruchu drogowego 128.924 KB
Profil podłużny - Rys. Nr 2 109.075 KB
Profil podłużny - Rys. Nr 3 190.862 KB
Przekroje poprzeczne - Rys. Nr 7 97.207 KB
Przekroje poprzeczne - Rys. Nr 8 108.133 KB
Profil podłużny kanalizacji deszczowej - Rys. Nr 4 13.682 MB
Projekt budowlany kanalizacji deszczowej 561.159 KB
Geologia 1 5.338 MB
Geologia 2 960.627 KB
Geologia 3 924.866 KB
Geologia 4 462.118 KB
Geologia 5 469.993 KB
Oświetlenie - Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 26.500 KB
Oświetlenie - Opis techniczny 32.000 KB
Oświetlenie - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 35.500 KB
Oświetlenie - Przedmiar robót 562.473 KB
Oświetlenie - Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego 6.354 MB
Oświetlenie - Schemat budowy linii kablowej nn 107.368 KB
Oświetlenie - Przykład mocowania oprawy oświetlenia ulicznego na słupie wirowanym typu EOC 34.834 KB
Oświetlenie - Wykaz współrzędnych geodezyjnych 30.500 KB
Oświetlenie - Zestawienie materiałów 41.000 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.943 KB
Zawiadomienie Nr 1 169.776 KB
Informacja z otwarcia ofert przetargowych 242.009 KB
Wybór oferty 266.896 KB