artykuł nr 1

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 22 listopada 2018 roku214.646 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy96.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z I sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018 r. 729.051 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku 595.930 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z II sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 r. 279.494 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku105.181 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. 413.955 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej70.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej43.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji37.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 22 listopada 2018 r49.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 22 listopada 2018 r38.500 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej36.902 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi35.148 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2019 rok28.492 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2019 rok20.064 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 26 lutego 2019 roku 77.686 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2019 r. 1.401 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie na lokalnym rynku pracy w Powiecie Kłobuckim2.634 MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego1.158 MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka157.082 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - sprawozdanie ze wspólnej pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka240.399 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej205.547 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 grudnia 2018 r. do 26 lutego 2019 r.107.536 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka68.560 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych sieci wodociągowych71.959 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 marca 2019 roku193.200 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. 1.057 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczycy Wielkiej w 2018 roku241.970 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok796.641 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej67.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej71.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji34.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej34.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej76.000 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej316.979 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 26 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r.105.149 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 30 kwietnia 2019 roku 82.208 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.398.143 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym76.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym69.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym42.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja na temat zadań realizowanych i w okresie międzysesyjnym 27.03.2019 r. - 29.04.2019 r.48.771 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 28 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.41.552 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok1.213 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku554.554 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku1.637 MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2018 r.1.555 MB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Wręczyca Wielka2.397 MB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok147.980 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 21 maja 2019 roku63.847 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Gminy z dnia 21 maja 2019 r.59.073 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku30.409 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VIII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2019 r.883.332 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym113.173 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym144.930 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym111.453 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym152.836 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.43.674 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Raport o stanie Gminy za 2018 rok3.931 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wystąpienie Wójta Gminy127.854 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka23.002 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego73.536 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka50.088 KB