artykuł nr 1

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Regulamin głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy48.725 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Regulamin głosowania tajnego w celu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy48.916 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Informacja Wójta Gminy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy128.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do akcji Zima33.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym33.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym36.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym35.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 7 listopada 2014 roku56.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 7 listopada 2014 roku50.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wyjaśnienia dot. wezwania do usunięcia naruszeń prawa w zakresie podjętych uchwał w sprawie m. p. z. p. g.84.441 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 202746.304 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o przedłożonym prze Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi41.762 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Wręczyca Wielka47.844 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na 2015 rok30.000 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej do projektu budżetu na 2015 rok35.500 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2015 rok29.500 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu na 2015 rok49.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IV/15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka1.663 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IV/15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku948.476 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej30.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej45.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 22 grudnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r.62.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 22 grudnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r.66.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka38.896 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka za rok 2014 r.160.422 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej35.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej45.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej55.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji54.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Roczne sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny w 2014 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny1,021.143 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014107.789 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja o planowanych w 2015 roku inwestycjach drogowych na terenie gminy34.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym47.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej39.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji46.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Wręczyca Wielka589.092 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2014 rok347.499 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok917.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2014 r80.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r302.500 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 r220.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka236.672 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka124.389 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej48.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 kwietnia do 19 czerwca 2015r. 39.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2014 r.204.113 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka21.396 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego65.916 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - zaopiniowane wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka48.107 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej24.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej43.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej72.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków49.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r - Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka na początku kadencji 45.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych28.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2014/15726.091 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi62.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja nt. stopnia realizacji gminnych inwestycji54.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do sezonu zimowego54.000 B
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym79.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym30.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej55.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji59.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym73.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym27.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej46.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji52.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie prognozy finansowej na lata 2016 - 202763.677 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi53.563 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie pinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.662,11 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka41.741 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu na 2016 rok33.000 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2016 rok34.500 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu na 2016 rok49.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka i działaniach Powiatowego Urzędu Pracy2.152 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy1.072 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej93.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej69.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków47.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.27.938 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok202.089 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 83.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym29.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej46.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 49.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 rok1,017.613 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015193.341 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Planowane remonty i modernizacje w 2016 roku na terenie gminy Wręczyca Wielka na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich31.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym84.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 30 marca 2016 roku52.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 marca 2016 roku39.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2015 rok348.746 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2015 rok1.747 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Wręczyca Wielka za lata 2012 - 2015 za lata 2014 - 20151,009.329 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok218.853 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok807.809 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 w 2015 roku688.218 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Wręczyca Wielka1.018 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej38.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej90.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej408.635 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji49.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja nt. pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji44.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Wystąpienie do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2015 r. na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 17 czerwca 2016 r.169.249 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka21.413 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacą o stanie mienia komunalnego69.579 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka52.529 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok31.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok30.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym82.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym78.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym43.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 17 czerwca 2016 roku69.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 17 czerwca 2016 roku44.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2015/16698.087 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy dot. prac związanych ze zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka w m. Kalej36.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej103.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej46.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego70.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej57.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji60.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi43.500 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego35.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej42.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej80.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 29 listopada 2016 r55.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 29 listopada 2016 r46.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 202762.992 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi57.533 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka45.639 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wnisoki i Opinie Komisji Budżetowej o Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2017 rok37.038 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wniosek i Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2017 rok21.392 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2017 rok44.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka2.239 MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego1.136 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej95.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej49.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków37.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka246.355 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowej528.234 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja Wójta Gminy nt. pozimowych remontów dróg oraz planowanych inwestycji na drogach gminnych w 2017 roku36.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Wręczyca Wielka w 2016 roku 280.719 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej40.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej75.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej42.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 24 lutego 2017 roku45.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016 rok1.063 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej78.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej39.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków43.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz sprawozdań z działalności bibliotek za 2016 rok913.464 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2016 rok2.047 MB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wręczyca Wielka za 2016 rok1.021 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka za 2016 rok269.289 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka za 2016 rok940.826 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Wręczyca Wielka929.624 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016198.983 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka107.738 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej84.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej52.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 26 kwietnia 2017 roku43.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu gminy za 2016 rok110.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka20.218 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego69.938 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka48.110 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej45.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej98.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej60.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków59.500 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok29.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok30.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2016-17483.527 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2017-1834.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja nt. stopnia wykonania gminnych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok80.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej,Komisji Polityki Społecznej,Komisji Budżetowej107.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej41.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej65.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków46.500 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej88.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej39.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej49.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków44.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej74.902 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi56.518 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka53.641 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wnioski i opnia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2018 rok38.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2018 rok36.500 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu gminy na 2018 rok47.000 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka928.644 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku1.160 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej99.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków57.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka24.243 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej74.120 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka38.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r -Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczycy Wielkiej w 2017 roku276.292 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej90.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej41.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej32.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków46.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok1.245 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej94.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej42.500 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym39.500 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017167.318 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Wręczyca Wielka729.646 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok2.067 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok1.299 MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok3.447 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2017 r.1.516 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej94.000 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej80.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej108.703 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej49.000 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym56.500 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu gminy za 2017 rok87.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka20.244 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego69.271 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka45.664 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z pracy doraźnej Komisji Statutowej73.500 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 wrzesnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym40.000 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym96.000 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 18 czerwca 2018 roku236.897 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 18 czerwca 2018 roku47.000 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych44.000 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych39.000 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja nt. realizacji gminnych inwestycji w kadencji 2014-2018 oraz o źródłach ich finansowania102.500 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2017/18482.479 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka za lata 2014 - 20172.112 MB