artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej70.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce38.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków we Wręczycy Wielkiej38.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej38.000 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej33.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach RPO419.637 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego zmienionej Uchwałą Nr XXV/245/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego140.802 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)"219.557 KB
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego65.500 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka216.118 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok747.938 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027460.077 KB