artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania31.254 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczyca Wielkiej za rok 2018353.229 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok177.039 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2018180.269 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników223.078 KB
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników173.619 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka120.150 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego118.904 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kalei250.373 KB
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego368.835 KB
Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej233.837 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wręczyca Wielka325.064 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka166.789 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka210.983 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku221.719 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok885.475 KB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów181.383 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027487.558 KB