artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2017r

Załączniki:
Uchwała Nr XXII-202-17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.70.000 KB
Uchwała Nr XXII-203-17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy28.500 KB
Uchwała Nr XXII-204-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach34.500 KB
Uchwała Nr XXII-205-17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego374.063 KB
Uchwała Nr XXII-206-17 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez\ Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych106.748 KB
Uchwała Nr XXII-207-17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów99.354 KB
Uchwała Nr XXII-208-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego543.085 KB
Uchwała Nr XXII-209-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej524.432 KB
Uchwała Nr XXII-210-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej625.646 KB
Uchwała Nr XXII-211-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków680.328 KB
Uchwała Nr XXII-212-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro200.399 KB
Uchwała Nr XXII-213-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka21.563 MB
Uchwała Nr XXII-214-17 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki25.000 KB
Uchwała Nr XXII-215-17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/193/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka210.252 KB
Uchwała Nr XXII-216-17 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wręczyca Wielka, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania114.686 KB
Uchwała Nr XXII-217-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok772.671 KB
Uchwała Nr XXII-218-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027384.015 KB
Uchwała Nr XXIII-219-17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.103.050 KB
Uchwała Nr XXIII-220-17 w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, a zamieszkałych poza obwodem szkoły95.412 KB
Uchwała Nr XXIII-221-17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2017 roku52.500 KB
Uchwała Nr XXIII-222-17 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1252/2 w Truskolasach35.500 KB
Uchwała Nr XXIII-223-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ul. Kłobuckiej213.578 KB
Uchwała Nr XXIII-224-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika126.167 KB
Uchwała Nr XXIII-225-17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu147.652 KB
Uchwała Nr XXIII-226-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)"213.901 KB
Uchwała Nr XXIII-227-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok676.792 KB
Uchwała Nr XXIII-228-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027391.278 KB
Uchwała Nr XXIV-229-17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego trzy obszary miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka3.126 MB
Uchwała Nr XXIV-230-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów96.727 KB
Uchwała Nr XXIV-231 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa30.000 KB
Uchwała Nr XXIV-232-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok480.286 KB
Uchwała Nr XXIV-233-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027516.972 KB
Uchwała Nr XXV-234-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2016455.687 KB
Uchwała Nr XXV-235-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok128.613 KB
Uchwała Nr XXV-236-17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2016132.947 KB
Uchwała Nr XXV-237-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości położonej w obrębie Długi Kąt stanowiącej własność Skarbu Państwa30.000 KB
Uchwała Nr XXV-238-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości położonej w obrębie Truskolasy stanowiącej własność Skarbu Państwa29.000 KB
Uchwała Nr XXV-239-17 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości położonej w obrębie Wręczyca Wielka stanowiącej własność Skarbu Państwa29.000 KB
Uchwała Nr XXV-240-17 w sprawie nadania ulicy położonej w miejscowości Truskolasy nazwy "Jana Henryka Dąbrowskiego"431.799 KB
Uchwała Nr XXV-241-17 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka.204.915 KB
Uchwała Nr XXV-242-17 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych97.509 KB
Uchwała Nr XXV-243-17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka331.697 KB
Uchwała Nr XXV-244-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego65.500 KB
Uchwała Nr XXV-245-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego135.135 KB
Uchwała Nr XXV-246-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok680.485 KB
Uchwała Nr XXV-247-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027394.314 KB
Uchwała Nr XXVI-248-17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej69.500 KB
Uchwała Nr XXVI-249-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce33.500 KB
Uchwała Nr XXVI-250-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków we Wręczycy Wielkiej34.500 KB
Uchwała Nr XXVI-251-17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej33.500 KB
Uchwała Nr XXVI-252-17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej33.000 KB
Uchwała Nr XXVI-253-17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020468.281 KB
Uchwała Nr XXVI-254-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego zmienionej Uchwałą Nr XXV/245/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego136.674 KB
Uchwała Nr XXVI-255-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)"213.799 KB
Uchwała Nr XXVI-256-17 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego175.104 KB
Uchwała Nr XXVI-257-17 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka213.753 KB
Uchwała Nr XXVI-258-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok785.962 KB
Uchwała Nr XXVI-259-17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027397.548 KB