artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2018r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX-286-18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty99.203 KB
Uchwała Nr XXX-287-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Truskolasy, Hutka i Golce2.699 MB
Uchwała Nr XXX-288-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy2.833 MB
Uchwała Nr XXX-289-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice1.350 MB
Uchwała Nr XXX-290-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Nowiny, Bór Zapilski, Długi Kąt i Puszczew3.544 MB
Uchwała Nr XXX-291-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko605.835 KB
Uchwała Nr XXX-292-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś2.158 MB
Uchwała Nr XXX-293-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe, Puszczew3.492 MB
Uchwała Nr XXX-294-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka2.632 MB
Uchwała Nr XXX-295-18 w sprawie przystąpienia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno2.795 MB
Uchwała Nr XXX-296-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka1.893 MB
Uchwała Nr XXIX-297-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej1.441 MB
Uchwała Nr XXX-298-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 - 202084.000 KB
Uchwała Nr XXX-299-18 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców30.000 KB
Uchwała Nr XXX-300-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-301-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-302-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-303-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Piła Druga35.000 KB
Uchwała Nr XXIX-304-18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka27.000 KB
Uchwała Nr XXX-305-18 w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Kalej588.382 KB
Uchwała Nr XXX-306-18 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/39/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka91.611 KB
Uchwała Nr XXX-307-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw94.035 KB
Uchwała Nr XXX-308-18 w sprawie nadania statutów dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka514.842 KB
Uchwała Nr XXX-309-18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej poprzez przeniesienie jego siedziby29.500 KB
Uchwała Nr XXX-310-18 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki25.000 KB
Uchwała Nr XXX-311-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok781.504 KB
Uchwała Nr XXX-312-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego133.430 KB
Uchwała Nr XXX-313-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027386.697 KB
Uchwała Nr XXXI-314-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej918.856 KB
Uchwała Nr XXXI-315-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro1,022.579 KB
Uchwała Nr XXXI-316-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej803.800 KB
Uchwała Nr XXXI-317-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika788.537 KB
Uchwała Nr XXXI-318-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego690.331 KB
Uchwała Nr XXXI-319-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków1.460 MB
Uchwała Nr XXXI-320-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej1.420 MB
Uchwała Nr XXXI-321-18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej37.000 KB
Uchwała Nr XXXI-322-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Borze Zapilskim33.500 KB
Uchwała Nr XXXI-323-18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku48.000 KB
Uchwała Nr XXXI-324-18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wręczyca Wielka96.264 KB
Uchwała Nr XXXI-325-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym158.290 KB
Uchwała Nr XXXI-326-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych154.157 KB
Uchwała Nr XXXI-327-18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXX/311/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok102.538 KB
Uchwała Nr XXXI-328-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok660.493 KB
Uchwała Nr XXXI-329-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027389.983 KB
Uchwała Nr XXXI-330-18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu154.273 KB
Uchwała Nr XXXII-331-18 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka7.024 MB
Uchwała Nr XXXII-332-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę w Kalei35.000 KB
Uchwała Nr XXXII-333-18 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców33.000 KB
Uchwała Nr XXXII-334-18 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych97.453 KB
Uchwała Nr XXXII-335-18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka92.824 KB
Uchwała Nr XXXII-336-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach35.500 KB
Uchwała Nr XXXII-337-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw846.460 KB
Uchwała Nr XXXII-338-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok490.764 KB
Uchwała Nr XXXII-339-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027375.671 KB
Uchwała Nr XXXIII-340-18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2017548.993 KB
Uchwała Nr XXXIII-341-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok128.254 KB
Uchwała Nr XXXIII-342-18 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2017132.874 KB
Uchwała Nr XXXIII-343-18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka104.240 KB
Uchwała Nr XXXIII-344-18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej29.000 KB
Uchwała Nr XXXIII-345-18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku52.500 KB
Uchwała Nr XXXIII-346-18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej34.500 KB
Uchwała Nr XXXIII-347-18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Grodzisku35.500 KB
Uchwała Nr XXXIII-348-18 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wręczyca Wielka389.658 KB
Uchwała Nr XXXIII-349-18 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości99.885 KB
Uchwała Nr XXXIII-350-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego136.549 KB
Uchwała Nr XXXIII-351-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka135.296 KB
Uchwała Nr XXXIII-352-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok681.393 KB
Uchwała Nr XXXIII-353-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027391.151 KB
Uchwała Nr XXXIII-354-18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka28.000 KB
Uchwała Nr XXXIV-355-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka214.121 KB
Uchwała Nr XXXIV-356-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok483.660 KB
Uchwała Nr XXXIV-357-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027394.330 KB
Uchwała Nr XXXV-358-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok598.410 KB
Uchwała Nr XXXV-359-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 391.848 KB
Uchwała Nr XXXVI-360-18 w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka808.832 KB
Uchwała Nr XXXVI-361-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw1.068 MB
Uchwała Nr XXXVI-362-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych96.228 KB
Uchwała Nr XXXVI-363-18 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie99.884 KB
Uchwała Nr XXXVI-364-18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych96.777 KB
Uchwała Nr XXXVI-365-18 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Truskolasy746.427 KB
Uchwała Nr XXXVI-366-18 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga337.269 KB
Uchwała Nr XXXVI-367-18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wręczyca Wielka145.137 KB
Uchwała Nr XXXVI-368-18 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku"9.678 MB
Uchwała Nr XXXVI-369-18 w sprawie przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej poprzez przeniesienie jego siedziby28.500 KB
Uchwała Nr XXXVI-370-18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie za porozumieniem stron, umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej przeniesienia własności zbiornika przeciwpożarowego w Grodzisku29.000 KB
Uchwała Nr XXXVI-371-18 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1297/5 w Truskolasach35.500 KB
Uchwała Nr XXXVI-372-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok581.335 KB
Uchwała Nr XXXVI-373-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego132.928 KB
Uchwała Nr XXXVI-374-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027390.844 KB
Uchwała Nr XXXVII-375-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok492.353 KB
Uchwała Nr XXXVII-376-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027392.771 KB
Uchwała Nr XXXVIII-377-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok386.555 KB
Uchwała Nr XXXVIII-378-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027311.482 KB
Uchwała Nr XXXVIII-379-18 w sprawie podatku od środków transportowych103.960 KB
Uchwała Nr I-1-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka194.935 KB
Uchwała Nr I-2-18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wręczyca Wielka209.714 KB
Uchwała Nr I-3-18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego26.000 KB
Uchwała Nr I-4-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej27.000 KB
Uchwała Nr I-5-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji24.000 KB
Uchwała Nr I-6-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej24.500 KB
Uchwała Nr I-7-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej25.000 KB
Uchwała Nr I-8-18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy35.500 KB
Uchwała Nr I-9-18 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka37.500 KB
Uchwała Nr I-10-18 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy25.500 KB
Uchwała Nr I-11-18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka29.000 KB
Uchwała Nr II-12-18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.93.822 KB
Uchwała Nr II-13-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych96.038 KB
Uchwała Nr II-14-18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych35.500 KB
Uchwała Nr II-15-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok573.755 KB
Uchwała Nr II-16-18 w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kłobuck135.320 KB
Uchwała Nr II-17-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027388.667 KB
Uchwała Nr III-18-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2027293.398 KB
Uchwała Nr III-19-18 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2019604.520 KB
Uchwała Nr III-20-18 w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kłobuck130.900 KB
Uchwała Nr III-21-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego211.171 KB
Uchwała Nr III-22-18 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej135.321 KB
Uchwała Nr III-23-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018580.137 KB
Uchwała Nr III-24-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027388.057 KB
Uchwała Nr III-25-18 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok135.500 KB
Uchwała Nr III-26-18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r4.807 MB
Uchwała Nr III-27-18 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 20232.209 MB
Uchwała Nr III-28-18 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 20211.894 MB
Uchwała Nr III-29-18 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 202340.000 KB
Uchwała Nr III-30-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka92.051 KB
Uchwała Nr III-31-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka93.364 KB
Uchwała Nr III-32-18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wręczyca Wielka85.500 KB
Uchwała Nr III-33-18 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"88.500 KB