artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2018r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX-286-18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty99.203 KB
Uchwała Nr XXX-287-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Truskolasy, Hutka i Golce2.699 MB
Uchwała Nr XXX-288-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy2.833 MB
Uchwała Nr XXX-289-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice1.350 MB
Uchwała Nr XXX-290-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Nowiny, Bór Zapilski, Długi Kąt i Puszczew3.544 MB
Uchwała Nr XXX-291-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko605.835 KB
Uchwała Nr XXX-292-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś2.158 MB
Uchwała Nr XXX-293-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe, Puszczew3.492 MB
Uchwała Nr XXX-294-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka2.632 MB
Uchwała Nr XXX-295-18 w sprawie przystąpienia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno2.795 MB
Uchwała Nr XXX-296-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka1.893 MB
Uchwała Nr XXIX-297-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej1.441 MB
Uchwała Nr XXX-298-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 - 202084.000 KB
Uchwała Nr XXX-299-18 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców30.000 KB
Uchwała Nr XXX-300-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-301-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-302-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce34.500 KB
Uchwała Nr XXIX-303-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Piła Druga35.000 KB
Uchwała Nr XXIX-304-18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka27.000 KB
Uchwała Nr XXX-305-18 w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Kalej588.382 KB
Uchwała Nr XXX-306-18 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/39/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka91.611 KB
Uchwała Nr XXX-307-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw94.035 KB
Uchwała Nr XXX-308-18 w sprawie nadania statutów dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka514.842 KB
Uchwała Nr XXX-309-18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej poprzez przeniesienie jego siedziby29.500 KB
Uchwała Nr XXX-310-18 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki25.000 KB
Uchwała Nr XXX-311-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok781.504 KB
Uchwała Nr XXX-312-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego133.430 KB
Uchwała Nr XXX-313-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027386.697 KB
Uchwała Nr XXXI-314-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej918.856 KB
Uchwała Nr XXXI-315-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro1,022.579 KB
Uchwała Nr XXXI-316-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej803.800 KB
Uchwała Nr XXXI-317-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika788.537 KB
Uchwała Nr XXXI-318-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego690.331 KB
Uchwała Nr XXXI-319-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków1.460 MB
Uchwała Nr XXXI-320-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej1.420 MB
Uchwała Nr XXXI-321-18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej37.000 KB
Uchwała Nr XXXI-322-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Borze Zapilskim33.500 KB
Uchwała Nr XXXI-323-18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku48.000 KB
Uchwała Nr XXXI-324-18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wręczyca Wielka96.264 KB
Uchwała Nr XXXI-325-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym158.290 KB
Uchwała Nr XXXI-326-18 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych154.157 KB
Uchwała Nr XXXI-327-18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXX/311/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok102.538 KB
Uchwała Nr XXXI-328-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok660.493 KB
Uchwała Nr XXXI-329-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027389.983 KB
Uchwała Nr XXXI-330-18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu154.273 KB
Uchwała Nr XXXII-331-18 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka7.024 MB
Uchwała Nr XXXII-332-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę w Kalei35.000 KB
Uchwała Nr XXXII-333-18 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców33.000 KB
Uchwała Nr XXXII-334-18 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych97.453 KB
Uchwała Nr XXXII-335-18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka92.824 KB
Uchwała Nr XXXII-336-18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach35.500 KB
Uchwała Nr XXXII-337-18 w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw846.460 KB
Uchwała Nr XXXII-338-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok490.764 KB
Uchwała Nr XXXII-339-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027375.671 KB