artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2019r

Załączniki:
Uchwała Nr IV-34-19 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Wręczyca Wielka87.857 KB
Uchwała Nr IV-35-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy94.284 KB
Uchwała Nr IV-36-19 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy91.992 KB
Uchwała Nr IV-37-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej91.359 KB
Uchwała Nr IV-38-19 w sprawie ustalania zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne95.226 KB
Uchwała Nr IV-39-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Bieżeń934.655 KB
Uchwała Nr IV-40-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kalej1.519 MB
Uchwała Nr IV-41-19 w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym96.521 KB
Uchwała Nr IV-42-19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego91.301 KB
Uchwała Nr IV-43-19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej190.607 KB
Uchwała Nr IV-44-19 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów305.274 KB
Uchwała Nr IV-45-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18)8.974 MB
Uchwała Nr IV-46-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18)10.949 MB
Uchwała Nr IV-47-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice (plan nr 3/18)10.949 MB
Uchwała Nr IV-48-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18)11.986 MB
Uchwała Nr IV-49-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18)7.788 MB
Uchwała Nr IV-50-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18)11.065 MB
Uchwała Nr IV-51-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18)9.250 MB
Uchwała Nr IV-52-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18)5.324 MB
Uchwała Nr IV-53-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej (plan nr 11/18)7.675 MB
Uchwała Nr IV-54-19 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości98.445 KB
Uchwała Nr IV-55-19 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki100.543 KB
Uchwała Nr IV-56-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok588.399 KB
Uchwała Nr IV-57-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027379.168 KB
Uchwała Nr V-58-19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2019 roku165.266 KB
Uchwała Nr V-59-19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty100.250 KB
Uchwała Nr V-60-19 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/55/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki 101.061 KB
Uchwała Nr V-61-19 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki99.931 KB
Uchwała Nr V-62-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok570.468 KB
Uchwała Nr V-63-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027379.640 KB
Uchwała Nr VI-64-19 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy96.042 KB
Uchwała Nr VI-65-19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej93.858 KB
Uchwała Nr VI-66-19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę w Truskolasach94.413 KB
Uchwała Nr VI-67-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga758.122 KB
Uchwała Nr VI-68-19 w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Truskolasy2.109 MB
Uchwała Nr VI-69-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok468.313 KB
Uchwała Nr VI-70-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027296.399 KB
Uchwała Nr VII-71-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok369.705 KB
Uchwała Nr VII-72-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027304.045 KB
Uchwała Nr VIII-73-19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania87.542 KB
Uchwała Nr VIII-74-19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018214.148 KB
Uchwała Nr VIII-75-19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok99.532 KB
Uchwała Nr VIII-76-19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2018102.047 KB
Uchwała Nr VIII-77-19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników90.748 KB
Uchwała Nr VIII-78-19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników94.010 KB
Uchwała Nr VIII-79-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka43.751 KB
Uchwała Nr VIII-80-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego44.267 KB
Uchwała Nr VIII-81-19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kalei94.648 KB
Uchwała Nr VIII-82-19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego186.884 KB
Uchwała Nr VIII-83-19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej157.053 KB
Uchwała Nr VIII-84-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka94.096 KB
Uchwała Nr VIII-85-19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka143.793 KB
Uchwała Nr VIII-86-19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku151.045 KB
Uchwała Nr VIII-87-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej91.800 KB
Uchwała Nr VIII-88-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok682.587 KB
Uchwała Nr VIII-89-19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów103.530 KB
Uchwała Nr VIII-90-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027376.062 KB
Uchwała Nr IX-91-19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego90.819 KB
Uchwała Nr X-92-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok472.384 KB
Uchwała Nr X-93-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027292.991 KB