artykuł nr 1

Budowa drogi gminnej, ulicy Czereśniowej w miejscowości Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie306.148 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia225.151 KB
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy41.500 KB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu18.500 KB
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania20.000 KB
Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie17.000 KB
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie przynależność do grupy kapitałowej15.500 KB
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy38.854 KB
Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych17.000 KB
Załącznik Nr 8 - Wykaz osób15.000 KB
Przedmiar robót - Roboty drogowe235.289 KB
Przedmiar robót - Roboty sanitarne133.372 KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych790.747 KB
Załącznik Nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowy18.000 KB
Projekt Budowlany - Opis172.703 KB
Projekt stałej organizacji ruchu drogowego35.673 MB
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek zamienny - Rys. Nr 11.306 MB
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni - rysunek zamienny - Rys. Nr 5332.938 KB
Projekt stałej organizacji ruchu drogowego128.924 KB
Profil podłużny - Rys. Nr 2109.075 KB
Profil podłużny - Rys. Nr 3190.862 KB
Przekroje poprzeczne - Rys. Nr 797.207 KB
Przekroje poprzeczne - Rys. Nr 8108.133 KB
Profil podłużny kanalizacji deszczowej - Rys. Nr 413.682 MB
Projekt budowlany kanalizacji deszczowej561.159 KB
Geologia 15.338 MB
Geologia 2960.627 KB
Geologia 3924.866 KB
Geologia 4462.118 KB
Geologia 5469.993 KB
Oświetlenie - Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu26.500 KB
Oświetlenie - Opis techniczny32.000 KB
Oświetlenie - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia35.500 KB
Oświetlenie - Przedmiar robót562.473 KB
Oświetlenie - Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego6.354 MB
Oświetlenie - Schemat budowy linii kablowej nn107.368 KB
Oświetlenie - Przykład mocowania oprawy oświetlenia ulicznego na słupie wirowanym typu EOC34.834 KB
Oświetlenie - Wykaz współrzędnych geodezyjnych30.500 KB
Oświetlenie - Zestawienie materiałów41.000 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia11.943 KB
Zawiadomienie Nr 1169.776 KB
Informacja z otwarcia ofert przetargowych242.009 KB
Wybór oferty266.896 KB