artykuł nr 1

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Kierownik Referatu - Małgorzata Krupa


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-24

e-mail: inwestycje@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Zadania Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w zakresie handlu i usług :

- ewiedencja działalności gospodarczej,
- udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- gospodarka lokalami komunalnymi,
- nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych tj. wodociągów i kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego, ulic, dróg i chodników,
- zarządzanie siecią dróg gminnych, w zakresie planowania przestrzennego
- organizowanie czynności związanych ze sporzadzaniem projektów:
     a) studium i kierunków zagospodarowania gminy,
     b) planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,
- wydawnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. w zakresie prawa geologiczneo i górniczego
- opiniowanie koncesji na poszukiwanie, wydobywanie kopalin posopolitych,
- opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin. w zakresie prawa wodnego
- ograniczenie w przypadku niedoboru wody w drodze zarządzenia na określonym obszarze pobierania wody do innych celów niz zaopatrzenie ludności, z zakresu zamówień publicznych
- przgotowywanie i ogłaszanie przetargów,
- przygotowywanie specyfikacji robót objętych przetargiem,
- przygotowywanie projektów umów z wybranym oferentem.