artykuł nr 1

Zakończenie prac komisji

Doraźna Komisja Statutowa zakończyła prace zgodnie z  § 4 uchwały Nr XXXI/321/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 marca 2018 r., t.j. z chwilą ogłoszenia nowego Statutu Gminy Wręczyca Wielka w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Nowy Statut Gminy Wręczyca Wielka został uchwalony uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka         Nr XXXVI/360/18  z dnia 27 września 2018 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 4 października 2018 roku pod pozycją 6121.