artykuł nr 1

Przedmiot działania i skład osobowy

Podstawa działania:

- Uchwała Nr XXXI/321/18 z dn. 23 marca 2018 r.

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm), § 16 ust. 3 i § 64 Statutu Gminy Wręczyca Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/229/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 102 poz. 2291 z 15 czerwca 2009 r.)

Przedmiotem działań Komisji będzie analiza obowiązującego Statutu Gminy Wręczyca Wielka uchwalonego uchwałą Nr XXVII/229/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 102 poz. 2291 z 15 czerwca 2009 r.) oraz przygotowanie projektu nowego Statutu Gminy Wręczyca Wielka dostosowanego do zmian w przepisach prawa.

 

Skład osobowy:

Przewodniczący - Marek Prubant

Członkowie - Anita Toborek, Krzysztof Krawczyk, Tomasz Osiński, Paweł Kania