artykuł nr 1

Teksty zarządzeń

Teksty zarządzeń do pobrania znajdują się w załącznikach poniżeji zapisane są w formacie *.rtf (Rich Text Format), który można odczytać przy pomocy każdego edytora tekstu.

artykuł nr 2

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wręczyca Wielka na 2003 rok

L.p.

Numer aktu

Data podjęcia

W sprawie

1.

0152/1/03

14.01.2003 r.

układu wykonawczego budżetu gminy Wręczyca Wielka na 2003 r.

2.

0152/2/03

22.01.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na I kw. 2003 r.

3.

0152/3/03

29.01.2003 r.

obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

4.

152/4/03

31.01.2003 r.

wprowadzenia Regulaminu Pracy

5.

0152/5/03

31.01.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

6.

0152/6/03

14.02.2003 r.

powołania komisji przetargowej

7.

0152/7/03

17.02.2003 r.

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej Nr 6 położonej w Hutce przy ul. Długiej 3

8.

0152/8/03

28.02.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

9.

0152/9/03

03.03.2003 r.

powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Wręczycy Wielkiej

10.

0152/10/03

10.03.2003 r.

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2002 r.

11.

0152/11/03

24.03.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej Nr 6 położonej w Hutce

12.

0152/12/03

31.03.2003 r.

przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół

13.

0152/13/03

31.03.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami

14.

0152/14/03

31.03.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych

15.

0152/15/03

01.04.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kw. 2003 r.

16.

0152/16/03

01.04.2003 r.

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

17.

0152/17/03

15.04.2003 r.

wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2003

18.

0152/18/03

24.04.2003 r.

przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół

19.

0152/19/03

24.04.2003 r.

dopuszczenia działki rolnej do zabudowy zagrodowej

20.

0152/20/03

30.04.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami

21.

0152/21/03

30.04.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych

22.

0152/22/03

12.05.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych

23.

0152/23/03

15.05.2003 r.

powierzenia stanowisk dyrektorom Zespołów Szkół

24.

0152/24/03

19.05.2003 r.

powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum

25.

0152/25/03

19.05.2003 r.

rezygnacji z prawa pierwokupu

26.

0152/26/03

30.05.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami

27.

0152/27/03

30.05.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych

28.

0152/28/03

06.06.2003 r.

odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji ds. Referendum

29

0152/29/03

10.06.2003 r.

rezygnacji z prawa pierwokupu

 

30.

0152/30/03

16.06.2003 r.

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31.

0152/31/03

17.06.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Klepaczce.

32.

0152/32/03

30.06.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kw. 2003 r.

33.

0152/33/03

30.06.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

34.

0152/34/03

30.06.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

35.

0152/35/03

09.07.2003 r.

rezygnacji z prawa pierwokupu.

36.

0152/36/03

09.07.2003 r.

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Węglowicach.

37.

0152/37/03

21.07.2003 r.

opinii dot. “Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

38.

0152/38/03

21.07.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej Nr 5 położonej w Hutce przy ul. Długiej 3.

39.

0152/39/03

31.07.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

40.

0152/40/03

31.07.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami.

41.

0152/41/03

11.08.2003 r.

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Węglowicach.

42.

0152/42/03

20.08.2003 r.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

43.

0152/43/03

29.08.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

44.

0152/44/03

29.08.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

45.

0152/45/03

29.08.2003 r.

powołania komisji przetargowej.

 

46.

0152/46/03

29.08.2003 r.

udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i przedszkoli.

47.

0152/47/03

29.08.2003 r.

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: “modernizacja drogi gminnej Długi Kąt.

48.

0152/48/03

29.08.2003 r.

Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”modernizacja drogi gminnej Kalej-Grodzisko”.

49.

0152/49/03

10.09.2003 r.

powołania komisji przetargowej.

 

50.

0152/50/03

12.09.2003 r.

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tyt. “wczasów pod gruszą” wypłacanych z ZFŚS dla osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

51.

0152/51/03

15.09.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej Nr 5 położonej w Hutce przy ul. Długiej 3

52.

0152/52/03

19.09.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pile Drugiej Nr 64

53.

0152/53/03

24.09.2003 r.

powołania komisji w celu dokonania przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej w gminie Wręczyca Wielka.

54.

0152/54/03

26.09.2003 r.

rezygnacji z prawa pierwokupu.

 

55.

0152/55/03

30.09.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

56.

0152/56/03

30.09.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

57.

0152/57/03

01.10.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kw. 2003 r.

58.

0152/58/03

03.10.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Wręczycy Wielkiej ul. Mickiewicza.

59.

0152/59/03

10.10.2003 r.

rezygnacji z prawa pierwokupu.

 

60.

0152/60/03

14.10.2003 r.

rezygnacji z prawa pierwokupu

61.

0152/61/03

24.10.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Długim Kącie i Truskolasach.

62.

0152/62/03

27.10.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Klepaczce.

63.

0152/63/03

31.10.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

64.

0152/64/03

31.10.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

65.

0152/65/03

05.11.2003 r.

powołania komisji przetargowej.

66.

0152/66/03

14.11.2003 r.

opinii dot. “ Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”

67.

0152/67/03

21.11.2003 r.

rezygnacji z prawa pierwokupu.

68.

0152/68/03

24.11.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Borze Zapilskim.

69.

0152/69/03

28.11.2003 r.

zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.

70.

0152/70/03

28.11.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

71.

0152/71/03

28.11.2003 r.

zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

72.

0152/72/03

28.11.2003 r.

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na

“Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka”.

73.

0152/73/03

09.12.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pile Drugiej.

74.

0152/74/03

10.12.2003 r.

przygotowania projektu budżetu gminy na 2004 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

75.

0152/75/03

10.12.2003 r.

ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne oraz składników czynszu wynikających z ich eksploatacji.

76.

0152/76/03

19.12.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Klepaczce.

77.

0152/77/03

19.12.2003 r.

ustalenia terminu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej Nr 5 położonej w Hutce przy ul. Długiej 3.

78.

0152/78/03

31.12.2003 r.

dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

79.

0152/79/03

31.12.2003 r.

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

80.

152/80/03

31.12.2003 r.

powołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wręczyca Wielka za 2003 rok zamyka się na poz. 80