artykuł nr 1

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencja 2024-2029

artykuł nr 2

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2024

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 22 listopada 2018 roku 215 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 97 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z I sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018 r. 729 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku 596 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z II sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 r. 279 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 105 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. 414 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 70 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 43 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 37 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 22 listopada 2018 r 50 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 22 listopada 2018 r 39 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 37 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 35 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2019 rok 28 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2019 rok 20 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 26 lutego 2019 roku 78 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2019 r. MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie na lokalnym rynku pracy w Powiecie Kłobuckim MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 157 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - sprawozdanie ze wspólnej pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 240 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 206 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 grudnia 2018 r. do 26 lutego 2019 r. 108 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 69 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych sieci wodociągowych 72 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 marca 2019 roku 193 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczycy Wielkiej w 2018 roku 242 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok 797 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 67 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 72 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 34 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 34 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 76 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 317 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 26 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r. 105 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 30 kwietnia 2019 roku 82 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r. 398 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 76 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 70 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym 42 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja na temat zadań realizowanych i w okresie międzysesyjnym 27.03.2019 r. - 29.04.2019 r. 49 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 28 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. 42 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 555 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2018 r. MB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok 148 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 21 maja 2019 roku 64 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Gminy z dnia 21 maja 2019 r. 59 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku 30 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VIII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2019 r. 883 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 113 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym 145 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym 111 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 153 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. 44 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Raport o stanie Gminy za 2018 rok MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wystąpienie Wójta Gminy 128 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 23 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 74 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 50 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IX-19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 roku 62 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IX-19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z IX sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 r. 76 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-19 z dnia 11 września 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 11 września 2019 roku 200 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-19 z dnia 11 września 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z X sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2019 r. 60 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji 29 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych na sesji 1,016 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 63 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 92 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 92 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 czerwca 2019 r 209 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 czerwca 2019 r 107 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 101 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok 60 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja o stanie zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2018-19 801 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Stanowisko Rady Gminy w sprawie zarzutów podniesionych w skardze do Wojewody Śląskiego 289 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników 80 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Opinia Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników 87 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji 21 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych na sesji MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym 116 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 211 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 129 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie Prezydium Rady Gminy Wręczyca Wielka 601 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy wraz z wzorem karty i protokołu 105 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Marka Prubanta 33 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wraz z wzorem karty i protokołu 109 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiesława Żerdzińskiego 35 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Artura Klorka 36 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Artura Klorka 89 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie dwóch Przewodniczących Komisji 250 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji 33 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych 710 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 442 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 397 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 168 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 78 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 99 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 30 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Lista obecności Radnych na sesji 34 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań 657 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 217 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 58 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 237 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 65 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie WPF 68 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 55 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Wnioski i opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2020 rok 66 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2020 rok 31 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Prezentacja Wójta Gminy dot. stanu finansów Gminy Wręczyca Wielka oraz gospodarki odpadami komunalnymi MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-20 z dnia 16 stycznia 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji 36 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-20 z dnia 16 stycznia 2020 r. - Imienny wykaz głosowań 76 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Lista obecności Radnych 34 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Imienny wykaz głosowań na sesji MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 50 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 42 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 218 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 102 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 grudnia 2019 roku do 28 lutego 2020 r 100 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 27 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. 126 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 48 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r - Stanowisko Rady Gminy w sprawie zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy inwestorem PKP PLK S.A. a Gminą Wręczyca Wielka oraz Zarządem Powiatu w Kłobucku w przedmiocie planowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji w infrastrukturę drogową poprzez zastąpienie przejazdu kolejowo-drogowego skrzyżowaniem bezkolizyjnym w m. Borowe 103 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka na XVII sesji zwyczajnej w dniu 29 maja 2020 roku 33 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z XVII sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2020 roku MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja nt. planowanych remontów i inwestycji dróg w roku 2020 - drogi powiatowe i wojewódzkie 77 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja nt. planowanych remontów i inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka w roku 2020 45 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczyca Wielka za 2019 rok 301 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczycy Wielkiej 75 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z pracy wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, które odbyło się w dniu 15 maja 2020 r. 184 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 22 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka z działalności międzysesyjnej 172 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 73 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok 183 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2021 za 2019 rok MB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Wręczyca Wielk MB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok MB
Załącznik Nr 15 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2019 rok 420 KB
Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok MB
Załącznik Nr 17 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok 756 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Lista obecności radnych na sesji 36 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Wykaz głosowania imiennego MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 128 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 102 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 79 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 205 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 411 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Raport o stanie gminy za 2019 rok MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu za 2019 rok 85 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 22 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr 4200-VI-63-2020 dot. opinii RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 79 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r.- Uchwała Nr 4200-VI-97-2020 dot. opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej 54 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIX-20 z dnia 10 lipca 2020 r. - Lista obecności radnych na sesji 35 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIX-20 z dnia 10 lipca 2020 r. - Wykaz głosowania imiennego 249 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XX-20 z dnia 04 sierpnia 2020 r. - Lista obecności radnych na sesji 37 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XX-20 z dnia 04 sierpnia 2020 r. - Imienny wykaz głosowań 403 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji 38 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Imienny wykaz głosowań na sesji 1,017 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 52 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 44 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 117 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 212 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 130 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja Przewodniczą Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok 48 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Zastępce wójta, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2019 81 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2019/20 809 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji 202 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Imienny wykaz głosowań na sesji MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 84 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 104 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 131 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 231 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 113 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2020-21 220 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja za rok 2019 dotycząca wydanych decyzji o naliczeniu tzw. rent planistycznych 71 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji 41 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Imienny wykaz głosowań na sesji MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 256 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka 295 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 312 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 211 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 104 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021 - 2029 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2021 rok 196 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2021 rok 253 KB
Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XXIV-21 z dnia 14 stycznia 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 23 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-21 z dnia 14 stycznia 2021 r. - Imienny wykaz głosowań na sesji MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 124 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r. - Wykaz głosowania imiennego Radnych MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r. - Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem gminy Wręczyca Wielka wg stanu na 31.01.2021 r. MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2020 MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 71 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 36 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 60 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 grudnia 2020 roku 69 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r .- Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 grudnia 2020 roku 42 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 85 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXV-21 z dnia 23 lutego 2021 r - Informacja za rok 2020 dot wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastuktury technicznej lub podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela 44 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 23 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Wykaz głosowania imiennego MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Informacja o planowanych remontach i inwestycjach drogowych na drogach gminnych w 2021 roku 197 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Informacja o planowanych remontach oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku 214 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Informacja z działalności OSP w Gminie Wręczyca Wielka za 2020 rok MB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 33 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 37 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 37 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 31 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVI-21 z dnia 26 marca 2021 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny 217 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 23 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Wykaz głosowania imiennego MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 293 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 338 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 646 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 625 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok 189 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie z działalności GOPS za 2020 rok 392 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie z działalności GOK i Bibliotek za 2020 rok 320 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 816 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXVII-21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 177 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 23 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Wykaz głosowań Radnych 879 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 117 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 154 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 61 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 77 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Raport o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2020 rok 163 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 19 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok 69 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVIII-21 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 45 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIX-21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 318 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIX-21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. - Wykaz głosowań Radnych 536 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXX-21 z dnia 18 września 2021 r. - Lista obecności radnych na sesji 27 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXX-21 z dnia 18 września 2021 r. - Wykaz głosowań Radnych 590 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 25 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Imienny wykaz głosowań radnych 757 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 150 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 245 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Informacja Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym 199 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 124 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 119 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 134 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXI-21 z dnia 28 września 2021 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gm. Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2020-21 414 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-21 z dnia 26 października 2021 r. - Lista obecności radnych na sesji 25 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-21 z dnia 26 października 2021 r. - Wykaz głosowania imiennego 485 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIII-21 z dnia 05 listopada 2021 r. - Lista obecności Radnych na sesji 24 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIII-21 z dnia 05 listopada 2021 r. - Imienny wykaz głosowania na sesji 474 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Lista obecności radnych na sesji 24 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Imienny wykaz głosowania na sesji MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 5.11.2021 r. 138 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10.11.2021 r. 163 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 238 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 września 2021 r. 148 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 września 2021 r 115 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXIV-21 z dnia 26 listopada 2021 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2021 - 2022 792 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Lista obecności radnych na sesji 24 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Imienny wykaz głosowania na sesji 913 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 153 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 197 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 121 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 133 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 970 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 751 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w sprawie projektu budżetu 118 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXV-21 z dnia 28 grudnia 2021 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu gminy 144 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-22 z dnia 31 stycznia 2022 r. - Lista obecności 23 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-22 z dnia 31 stycznia 2022 r. - Imienny wykaz głosowania na sesji 478 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Lista obecności 21 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Imienny wykaz głosowania na sesji 895 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Kłobuckim MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 338 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 121 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 248 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Informacja z działalności międzysesyjnej 126 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 120 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 385 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVII-22 z dnia 24 lutego 2022 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela. 119 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Lista obecności radnych na sesji w dniu 29 marca 2022 r 24 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Wykaz głosowania imiennego na sesji MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Informacja o plan. remontach na terenie gminy w 2022 r. na drogach gminnych 147 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Informacja z działalności OSP za 2021 r 243 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 379 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 885 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 369 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 141 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r. - Informacja dot. organizacji pozarządowych korzystających z rozstrzygnięć konkursowych za 2021 rok MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVIII-22 z dnia 29 marca 2022 r.- Sprawozd. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny w Gm. Wręczyca W. za 2021 rok 12 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIX-22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. - Lista obecności radnych na sesji 24 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIX-22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. - Imienny wykaz głosowania MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Lista obecności radnych na sesji 22 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Imienny wykaz głosowań 947 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym 113 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 150 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 125 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 112 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Informacja z działalności GOK i Bibliotek za 2021 rok 318 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Informacja z działalności GOPS za 2021 rok MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok" MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji "Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2023" 570 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XL-22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok 116 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Lista obecności radnych na sesji 22 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Wykaz głosowania imiennego MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Pol. Społecznej w okresie międzysesyjnym 153 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 154 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 108 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Raport o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2021 rok MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 259 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok 834 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XLI-22 z dnia 29 czerwca 2022 r. - Opinia RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej 524 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Lista obecności Radnych na sesji 23 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Wykaz głosowania imiennego MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 134 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 245 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 148 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 140 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 113 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych za 2021 rok 118 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych za 2021 rok 136 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XLII-22 z dnia 27 września 2022 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2021/22 423 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLIII - 22 z dnia 20 października 2022 r. - Lista obecności Radnych na sesji 301 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLIII-22 z dnia 20 października 2022 r. - Wykaz głosowania imiennego 456 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLIV z dnia 17 listopada 2022 r. - Lista obecności Radnych na sesji 295 KB
Załącznik Nr 2 dp Protokołu Nr XLIV/22 z dnia 17 listopada 2022 r. - Imienny wykaz głosowań radnych MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLV/22 z dnia 29 listopada 2022 r. - Lista obecności Radnych na sesji 297 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLV z dnia 29 listopada 2022 r. - Wykaz głosowania imiennego MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XLV z dnia 29 listopada 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 580 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XLV z dnia 29 listopada 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 933 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XLV z dnia 29 listopada 2022 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej MB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XLV z dnia 29 listopada 2022 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od ostatniej sesji 968 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XLV z dnia 29 listopada 2022 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2022/23 321 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLVI z dnia 19 grudnia 2022 r. - Lista obecności radnych na sesji 296 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLVI z dnia 19 grudnia 2022 r. - Imienny wykaz głosowań MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy 289 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Imienny wykaz głosowań MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 294 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 727 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 385 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Informacja z z realizacji uchwał i wniosków 679 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Uchwałą Nr 4200/VI/232/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 1,020 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Odpowiedz Wójta Gminy na zawarte zarzuty w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Uchwała Nr 4200/VI/230/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 784 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Uchwała Nr 4200/VI/231/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 584 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Wnioski i Opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2023 rok 253 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XLVII-22 z dnia 28 grudnia 2022 r. - Wnioski i Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2023 rok 239 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLVIII-23 z dnia 30 stycznia 2023 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji 288 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLVIII z dnia 30 stycznia 2023 r. - Imienny wykaz głosowań MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Lista obecności Radnych na sesji 297 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Imienny wykaz głosowań MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 282 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Informacja z działalności międzysesyjnej 803 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 563 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 631 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XLIX z dnia 28 lutego 2023 r. - Informacja za 2022 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat 948 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Lista obecności Radnych na sesji 279 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Głosowanie MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Planowane remonty na terenie gminy Wręczyca Wielka w 2023 roku na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 445 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 378 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 785 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej 982 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 681 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Informacja Wójta z działalności organizacji pozarządowych MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr L z dnia 30 marca 2023 r. - Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny 10 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji 281 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Imienny wykaz głosowań MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Wręczyca Wielka za 2022 r. MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 661 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 310 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej 987 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 445 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Wręczyca Wielka 20 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Informacja GOK i bibiliotek za 2022 rok MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Informacja GOPS za 2022 rok 33 MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2023 MB
Załącznik Nr 12 do Protokołu LI -23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - Sprawozdanie Wójta Gminy z programu współpracy gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu LII -23 z dnia 25 maja 2023 r. - Lista obecności 272 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu LII -23 z dnia 25 maja 2023 r. - Imienny wykaz głosowań MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 23 czerwca 2023 roku. 21 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2023 r. 752 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 128 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 65 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka. 23 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Informacja z działalności międzysesyjnej w okresie od 27.04.2023 r. do 23.06.2023 r. 184 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Raport o stanie Gminy za 2022r. MB
Załącznik Nr 9, Nr 10 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 30 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Uchwała Nr 4200-VI71-2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 56 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Uchwała Nr 4200-VI-115-2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 44 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr LIII-23 z dnia 23 czerwca 2023 r. - Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022-2024 rok". MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LIV-23 z dnia 20 lipca 2023 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji nadzwyczajnej w dniu 20 lipca 2023 roku. 22 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LIV-23 z dnia 20 lipca 2023 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z LIV-23 sesji nadzwyczajnej z dnia 20 lipca 2023 r. 80 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LV-23 z dnia 22 sierpnia 2023 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji nadzwyczajnej w dniu 22 sierpnia 2023 roku. 22 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LV-23 z dnia 22 sierpnia 2023 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z LIV-23 sesji nadzwyczajnej z dnia 22 sierpnia 2023 r. 60 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Lista obecności radnych na sesji 333 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Imienny wykaz głosowań 14 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 429 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Informacja z Działalności Międzysesyjnej MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2022/2023 MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. - Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 932 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr LVI-23 z dnia 28 września 2023 r. -Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 28 września 2023 r. z wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie 855 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LVII-23 z dnia 11 października 2023 r. -Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji 316 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LVII-23 z dnia 11 października 2023 r. - Imienny wykaz głosowań radnych na sesji MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LVIII-23 z dnia 06 listopada 2023 r. -Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji 23 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LVIII-23 z dnia 06 listopada 2023 r. -Imienny wykaz głosowań 155 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LIX-23 z dnia 29 listopada 2023 r. -Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji 321 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LIX-23 z dnia 29 listopada 2023 r. -Imienny wykaz głosowań 816 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr LIX-23 z dnia 29 listopada 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 335 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr LIX-23 z dnia 29 listopada 2023 r. - Informacja z Działalności Międzysesyjnej 264 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr LIX-23 z dnia 29 listopada 2023 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 152 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr LIX-23 z dnia 29 listopada 2023 r. - Stanowisko Rady Gminy w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji 137 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. -Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji 320 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Imienny wykaz głosowań MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 358 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 308 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 600 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 351 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej 816 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków 889 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Uchwała Nr 4200/VI/166/2023 ws opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2024-2033 846 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r.- Uchwała Nr 4200/VI/165/2023 ws opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem 549 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Ostateczna opinia Komisji Budżetowej do projektu budżetu gminy na 2024 rok 241 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr LX-23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Autopoprawki do budżetu gminy Wręczyca Wielka na 2024 rok 395 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LXI-24 z dnia 17 stycznia 2024 r. -Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji 325 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LXI-24 z dnia 17 stycznia 2024 r. - Imienny wykaz głosowań radnych MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Lista obecności Radnych 330 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Wykaz głosowania MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie kłobuckim, ze szczegółowym uwzględnieniem gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego 12 MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 861 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Informacja o działalności międzysesyjnej w okresie od 28.12.2023 do 29.02.2024 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Uchwały podjęte podczas LX sesji zwyczajnej z dnia 28 grudnia 2023 r. i LXI sesji nadzwyczajnej z dnia 17 stycznia 2024 r. MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 765 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr LXII - 24 z dnia 29 lutego 2024 r. - Informacja za 2023 rok dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych oraz opłat adiacenckich 1,019 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka 325 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Głosowanie 13 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Planowane remonty na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2024 roku na drogach powiatowych i wojewódzkich 328 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Planowane remonty na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2024 roku na drogach gminnych 367 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 407 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej Rady Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Informacja na temat zadań realizowanych i zrealizowanych w okresie międzysesyjnym 687 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 797 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wręczycy Wielkiej za rok 2023 MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2023 roku z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr LXIII-24 z dnia 27 marca 2024 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2022-2024 za 2023 rok 13 MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Lista obecności 322 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Głosowanie MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej Rady Gminy Wręczyca Wielka 597 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Wręczyca Wielka 20 MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek we Wręczycy Wielkiej MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 38 MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2023 MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr LXIV-24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. - Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022-2024 rok? 14 MB
artykuł nr 3

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018

Załączniki:
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 70 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 47 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 103 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy dot. prac związanych ze zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka w m. Kalej 36 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2015/16 698 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 17 czerwca 2016 roku 44 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 17 czerwca 2016 roku 69 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 43 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 78 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 83 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok 31 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII-16 z dnia 30 września 2016 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok 31 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 53 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacą o stanie mienia komunalnego 70 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 21 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Wystąpienie do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2015 r. na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 17 czerwca 2016 r. 169 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja nt. pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji 44 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 49 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 409 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 91 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-16 z dnia 17 czerwca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 39 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 w 2015 roku 688 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok 808 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok 219 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Wręczyca Wielka za lata 2012 - 2015 za lata 2014 - 2015 1,009 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2015 rok MB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2015 rok 349 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 marca 2016 roku 39 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 30 marca 2016 roku 52 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 85 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Planowane remonty i modernizacje w 2016 roku na terenie gminy Wręczyca Wielka na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 32 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 193 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 rok 1,018 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 50 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 47 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 29 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 84 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-16 z dnia 30 marca 2016 r. - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2015 rok 202 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 28 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 47 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 69 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 94 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI-16 z dnia 18 lutego 2016 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka i działaniach Powiatowego Urzędu Pracy MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu na 2016 rok 50 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2016 rok 35 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu na 2016 rok 33 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie pinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.662,11 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 42 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 54 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 64 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 53 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 46 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 27 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 73 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 60 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 55 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 30 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 79 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do sezonu zimowego 79 B
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IX-15 z dnia 27 listopada 2015 r. - Informacja nt. stopnia realizacji gminnych inwestycji 54 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 63 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2014/15 726 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych 29 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2014 r - Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka na początku kadencji 45 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 49 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 73 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 43 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-15 z dnia 24 września 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 24 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - zaopiniowane wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 48 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 66 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 21 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2014 r. 204 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 kwietnia do 19 czerwca 2015r. 40 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 124 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-15 z dnia 19 czerwca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 237 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 r 221 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r 303 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2014 r 80 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok 917 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2014 rok 347 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Wręczyca Wielka 589 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 46 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 39 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 48 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Informacja o planowanych w 2015 roku inwestycjach drogowych na terenie gminy 34 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 108 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Roczne sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny w 2014 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny 1,021 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 54 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 55 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 45 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 35 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-15 z dnia 26 marca 2015 r. - Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka za rok 2014 r. 160 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 39 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 22 grudnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r. 67 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 22 grudnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r. 62 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 46 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IV-15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 31 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IV/15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku 948 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IV/15 z dnia 23 lutego 2015 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu na 2015 rok 49 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2015 rok 30 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej do projektu budżetu na 2015 rok 36 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na 2015 rok 30 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Wręczyca Wielka 48 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o przedłożonym prze Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 42 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2027 46 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Wyjaśnienia dot. wezwania do usunięcia naruszeń prawa w zakresie podjętych uchwał w sprawie m. p. z. p. g. 84 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 7 listopada 2014 roku 51 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 7 listopada 2014 roku 56 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 35 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 36 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 34 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr II-14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do akcji Zima 34 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Informacja Wójta Gminy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 129 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Regulamin głosowania tajnego w celu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 49 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I-14 z dnia 27 listopada 2014 r. - Regulamin głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 49 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 58 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 61 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi 44 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIX-16 z dnia 29 listopada 2016 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 35 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 43 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 80 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r - Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 29 listopada 2016 r 55 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 29 listopada 2016 r 47 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027 63 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 58 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka 46 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wnisoki i Opinie Komisji Budżetowej o Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2017 rok 37 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wniosek i Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2017 rok 21 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXI-16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2017 rok 44 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 95 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 50 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 38 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 246 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXII-17 z dnia 24 lutego 2017 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowej 528 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja Wójta Gminy nt. pozimowych remontów dróg oraz planowanych inwestycji na drogach gminnych w 2017 roku 37 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Wręczyca Wielka w 2016 roku 281 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 76 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 43 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 24 lutego 2017 roku 45 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII-17 z dnia 28 marca 2017 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016 rok MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 78 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 40 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 43 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz sprawozdań z działalności bibliotek za 2016 rok 913 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2016 rok MB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wręczyca Wielka za 2016 rok MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka za 2016 rok 269 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka za 2016 rok 941 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Wręczyca Wielka 930 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIV-17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 199 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 r. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 108 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 84 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 52 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 26 kwietnia 2017 roku 43 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu gminy za 2016 rok 111 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 20 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 70 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXV-17 z dnia 13 czerwca 2017 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 48 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 45 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 99 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 61 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 60 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok 30 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok 30 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVI-17 z dnia 26 września 2017 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2016-17 484 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2017-18 34 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja nt. stopnia wykonania gminnych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok 80 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej,Komisji Polityki Społecznej,Komisji Budżetowej 107 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 66 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVII-17 z dnia 28 listopada 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 47 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 88 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 39 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 50 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 44 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 75 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 57 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka 54 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wnioski i opnia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2018 rok 39 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2018 rok 37 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVIII-17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu gminy na 2018 rok 47 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Kłobuckim z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka 929 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 99 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 58 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 74 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXX-18 z dnia 27 lutego 2018 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 24 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka 38 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r -Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczycy Wielkiej w 2017 roku 276 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 41 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 91 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 32 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 46 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXI-18 z dnia 23 marca 2018 r - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 94 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 43 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 40 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 167 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Wręczyca Wielka 730 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok MB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rok MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXII-18 z dnia 24 kwietnia 2018 r - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2017 r. MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 94 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 80 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 109 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 49 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 57 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu gminy za 2017 rok 87 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 20 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 69 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXIII-18 z dnia 18 czerwca 2018 r. - w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 46 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z pracy doraźnej Komisji Statutowej 74 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 wrzesnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 40 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 96 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 18 czerwca 2018 roku 237 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 18 czerwca 2018 roku 47 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 44 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych 39 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja nt. realizacji gminnych inwestycji w kadencji 2014-2018 oraz o źródłach ich finansowania 103 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2017/18 482 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVI-18 z dnia 27 września 2018 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka za lata 2014 - 2017 MB
artykuł nr 4

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014

Załączniki:
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-11 - informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 55 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-11 - informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 46 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-11 - sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 49 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-11 - sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 31 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-11 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. MB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-11 - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie kłobuckim z uwzględnieniem gminy Wręczyca Wielka wg. stanu na 31.12.2010 r. MB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr III-10 - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2011 rok 39 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr III-10 - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2011 rok 24 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr III-10 - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2011 rok 31 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr III-10 - W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.204.082,65 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka 65 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr III-10 - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 80 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr III-10 - W spraiwe opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 94 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr III-10 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej 42 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr III-10 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 36 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr III-10 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 2 grudnia 2010 r. 39 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr III-10 - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 2 grudnia 2010 r. 40 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I- 10 z dn.2.12.2010 r. - Informacja Wójta Gminy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 83 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-11 - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2010 rok.doc 361 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 60 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 54 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 52 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 54 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 46 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 39 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 51 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja w zakresie funduszu płac i zatrudnienia za 2010 rok w Urzędzie Gminy 44 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja w zakresie funduszu płac i zatrudnienia za 2010 rok w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty 24 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z działalności za 2010 rok Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek, w tym w zakresie funduszu płac i zatrudnienia 725 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z działalności za 2010 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w zakresie funduszu płac i zatrudnienia MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok 344 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VII-11 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok MB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VII-11 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010 59 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej 52 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 42 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 43 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym 43 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-11 - Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2010 rok - wystąpienie Wójta Gminy 52 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-11 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 14 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-11 - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 49 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-11 - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 30 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-11 - Przebieg i realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w 2011 r 99 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-11 - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczy 32 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr X-11 - o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za 2010 rok 31 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr X-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 26 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr X-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 50 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr X-11 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 48 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr X-11 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 65 KB
Załącznik Nr 8 do protokołu Nr X-11 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 43 KB
Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XI-11 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka 56 KB
Załącznik Nr 2 do protokołu Nr XI-11 - Informacja z działalności Wójta Gminy 41 KB
Załącznik Nr 3 do protokołu Nr XI-11 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy 53 KB
Załącznik Nr 4 do protokołu Nr XI-11 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/11 275 KB
Załącznik Nr 5 do protokołu Nr XI-11 - Informacja nt. przygotowanie Gminy do akcji zimowej na 2011/2012 r. 32 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjne 32 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 31 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 57 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchawły w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2027 41 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 33 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - wnioski i opinia Komisji rady Gminy do projektu budżetu gminy na 2012 rok 29 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-11 z dnia 29 grudnia 2011 r - wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2012 rok 45 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 51 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 50 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 57 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka za lata 2010-2011 55 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIII-12 z dnia 28 lutego 2012 r - Apel Rady Gminy do Rządu i Parlamentu RP za pośr.Śl.Związku Gmin i Powiatów 29 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Informacja z działalności Ochotniczych Staży Pożarnych za 2011 rok 264 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 36 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 41 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 46 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 45 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-12 z dn. 29 marca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 51 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 52 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 38 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 47 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2011 rok 230 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z działalności GOPS za 2011 rok 366 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r 38 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z realizacji GPPiRPA w 2011 r 215 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka 88 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 r. 40 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XV-12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. - Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Wręczyca Wielka 706 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 156 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym 57 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 56 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 47 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - Informacja nt. pozyskiwania środków pozabudżetowych dla Gminy Wręczyca Wielka na realizację gminnych inwestycji 53 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - wystąpienie Wójta Gminy dot. realizacji budżetu Gminy za 2011 rok 61 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVI-12 z dn. 18 czerwca 2012 r - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 22 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVI-12 z dn 18 czerwca 2012 r - opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok z informacją o stanie mienia komunalnego 82 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVI-12 z dn 18 czerwca 2012 r - opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 61 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja dot przebiegu i realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w 2012 roku 49 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku 30 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych 26 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych 32 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 60 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 58 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Spreawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 58 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 53 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVIII-12 z dn 27 września 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 71 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Sprawozdanie z pracy wszystkich Komisji Rady Gminy 35 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 63 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 31 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 59 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 48 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-12 450 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIX-12 z dn 30 listopada 2012 r. - Informacja nt.przygotowania gminy do akcji zimowej 31 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 51 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 25 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 31 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 44 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2027 75 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 62 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2013 rok 39 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XX-12 z dnia 28 grudnia 2012 r - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2013 rok 38 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Informacja o stanie bezrobocia MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 63 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 38 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI-13 z dnia 19 lutego 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 63 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja o planowanych remontach na drogach gminnych w 2013 roku 38 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2012 rok 597 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 36 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 45 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 38 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 46 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 69 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 44 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r - Informacja nt.pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji 45 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 roku 109 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXII-13 z dnia 27 marca 2013 r. - Informacja o przebiegu i zakończeniu prac Komisji doraźnej Rady Gminy ds mpzpg 27 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 59 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 66 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wręczyca Wielka 864 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2012 rok 326 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok 247 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2012 rok 36 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r - Informacja z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok 113 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Sprawozdanie z realizacji GPP i RPA w gminie Wręczyca Wielka za 2012 rok 147 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIII-13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 39 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 43 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 39 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 40 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 60 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 57 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Informacja o przygotowaniu Gminy do przejęcia zadania w zakresie gospodarki odpadami 45 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2012 rok 57 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 33 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 59 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIV-13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 45 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 48 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 58 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 62 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 62 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 50 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. oświadczeń majątkowych za 2012 rok 36 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 wrzesnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy dot. oświadczeń majątkowych za 2012 rok 36 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXV-13 z dnia 25 września 2013 r. - Informacja dot. przebiegu realizacji gminnych inwestycji 42 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 50 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 81 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 88 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gm Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2012-13 426 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - Informacja nt. przygotowania gminy do akcji zimowej 30 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 48 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 54 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 47 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 46 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2027 52 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - opinia RIO w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka 39 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu 39 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVIII-13 z dnia 27 grudnia 2013 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2014 rok. 39 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka 674 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wręczyca Wielka 875 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 73 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 44 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 59 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIX-14 z dnia 28 lutego 2014 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 45 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Informacja z działalności OSP w Gminie Wręczyca Wielka za 2013 rok 227 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 54 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy 56 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 59 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 40 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 44 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Informacja nt pozyskanych środków unijnych na realizację gminnych inwestycji w okresie programowania 2007-2013 51 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi 58 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXX-14 z dnia 28 marca 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku 878 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja o planowanych w 2014 roku inwestycjach drogowych na drogach gminnych 32 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 66 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 37 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 50 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej MB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2013 292 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2013 r. 866 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wręczyca Wielka 859 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016 za rok 2013 138 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za rok 2013 690 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXXI-14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012 - 2015 za lata 2012 - 2013 821 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 80 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 58 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 52 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 58 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 45 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka za lata 2006 -2013 292 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Wystąpienie Wójta Gminy - sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2013 rok 58 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 21 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 52 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXII-14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - w sprawie zaopiniowania wnioski Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka 39 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych za 2013 rok oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji 44 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy 31 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 83 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 48 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 18 czerwca 2014 r 53 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 18 czerwca 2014 r 70 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja dot.wykonania zadań inwestycyjnych w latach 2010-2014 70 B
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXV-14 z dnia 29 września 2014 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2013/14 557 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-14 z dnia 7 listopada 2014 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 40 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-14 z dnia 7 listopada 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 62 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVI-14 z dnia 7 listopada 2014 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 53 KB
artykuł nr 5

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010

 

Załączniki:
Załącznik do Protokołu Nr I-06 75 KB
Załącznik do Protokołu Nr II-06 53 KB
Załącznik do Protokołu Nr II-06 48 KB
Załącznik do Protokołu Nr III-06 42 KB
Załącznik do Protokołu Nr III-06 87 KB
Załącznik do Protokołu Nr III-06 -Inf z pracy Komisji Rewizyjnej 35 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom Pol Społ 47 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom Budżet 37 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom ds Pozysk Śr Unijnych 26 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Inf z pracy Kom Rewizyjnej 36 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 73 KB
Załącznik do Protokołu Nr IV-07- Informacja z działalności Wójta 45 KB
Załącznik do Protokołu Nr V-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 66 KB
Załącznik do Protokołu Nr V-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy 46 KB
Załącznik do Protokołu Nr VI-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków 73 KB
Załącznik do Protokołu Nr VI-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy 73 B
Załącznik do Protokołu Nr VI-07 - Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006 r 54 KB
Zał do protokołu Nr VI-07 - Inf z pracy Komisji Budżetowej i Pol Społ 47 KB
Zał do Protokołu Nr VI-07 - Inf z pracy Komisji Rewizyjnej 23 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 24 kwietnia 3 lipca 2007 r 66 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 24 kwietnia do 3 lipca 2007 r 43 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Informacja dotycząca stopnia realizacji inwestycji przyjętych do budżetu Gminy na 2007 r 43 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Inf z pracy Kom Pol Społ i Kom Budżetowej 47 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Inf z pracy Komisji Rew 30 KB
Załącznik do Protokołu Nr VII-07 - Inf z pracy Kom ds Pozysk Śr Unijnych 47 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z pracy Kom Budżet 32 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z pracy Kom Pol Społ 46 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z pracy Kom Rewizyjnej 34 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z realizacji uchwał i wniosków podjętych na sesjach od 3 lipca do 25 września 2007 r. 66 KB
Załącznik do Protokołu Nr IX-07 - Inf z działalności Wójta Gminy w okresie od 3 lipca do 25 września 2007 r. 79 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 37 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Sprawozdanie z pracy Kom Budżetowej i Pol Społ 87 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 25 września do 30 listopada 2007r. 75 KB
Załącznik do Protokołu Nr XI-07 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 25 września do 30 listopada 2007 r. 64 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 40 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - wnioski i opinia Komisji do projektu budżetu gminy na 2008 r 18 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Odpowiedzi na wnioski Radnego Pana Tomasza Szymańskiego. 89 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Informacja z realizacji uchwał i wniosków od 30 listopada do 28 grudnia 2007 r. 64 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Informacja z działalności Wójta Gminy od 30 listopada do 28 grudnia 2007r. 48 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Uchwała Nr 4100/VI/178/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 292 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 Uchwała Nr 4100/VI/180/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka. 246 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - Uchwała Nr 4100/VI/181/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 508.008 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Gminy Wręczyca Wielka. 150 KB
Załącznik do Protokołu Nr XII-07 - opinia Radcy Prawnego (odpowiedź na wniosek Radnego Pana Andrzeja Ryś) 26 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za 2007 rok. MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja z realizacji wniosków i zaleceń wydanych przez organy kontroli w 2007 r 142 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 37 KB
Załącznik Nr 4a do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dn-28 lutego 2008 r 28 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 46 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-08 - Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej 35 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy Wręczyca Wielka w okresie od 28 grudnia 2007 r. do 26 lutego 2008 r 58 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków od 28 grudnia 2007r. do 26 lutego 2008 r. 78 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-08 - o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Wręczyca Wielka za 2007r. 272 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 44 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XV-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy Wręczyca Wielka od 26 lutego do 31 marca 2008 r 43 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XV-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków od 26 lutego do 31 marca 2008r 47 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 27 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 59 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2008 r. 51 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków z XV sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka 32 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007 81 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej MB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji gminnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2006 - 2013 327 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z realizacji wydatków i zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkocholowych za 2007 roku 655 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVI-08 - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2007r 460 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVI-08 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 195 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVI-08 - Wystąpienie Wójta Gminy 38 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVI-08 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy we Wręczycy Wielkiej 34 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XVI-08 - Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok 145 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XVI-08 - Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 88 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVII-08 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 66 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 42 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVII-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od 28 kwietnia do 24 czerwca 2008 r. 53 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVII-08 - Informacja z realizacji uchwal i wniosków z sesji z 29 kwietnia 2008r. 65 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVII-08 - Informacja o gospodarowaniu gminnnym mieniem komunalnym 192 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych 27 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje za 2007 rok. 29 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XX-08 Informacja Wójta Gminy dot stopnia realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2008 rok 54 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej 31 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 29 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 42 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XX-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 47 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 25 czerwca 2008 r do 30 września 2008 r 48 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XX-08 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z XVII XVIII i XIX sesji 49 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 57 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-08 - Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zarzutów postawionych Wójtowi Gminy 28 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 26 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Wręczyca Wielka 58 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-08 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 28 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII-08 - Informacja z działalności Wójta Gminy od 30 września do 28 listopada 2008 r. 51 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII-08 - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 września do 28 listopada 2008 r. 63 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIV-08 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 47 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIV-08 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 43 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIV-08 - W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta we Wręczycy Wielkiej projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 120 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIV-08 - W sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach 94 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIV-08 - W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.031.489,50 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2009 rok Gminy Wręczyca Wielka 61 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIV-08 - Wnioski i opinia Komisji do projektu budżetu gminy na 2009 rok 51 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIV-08 - Stanowisko Wójta Gminy do wniosków i opinii Komisji 35 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego 996 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja Wójta Gminy dotyczących kontroli zewnętrznych 40 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXV-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 38 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXV-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej 44 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 50 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXV-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 62 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVI-09 - o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wręczyca Wielka za rok 2008 533 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI-09 - o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie kłobuckim z uwzględnieniem gminy Wręczyca Wielka w/g stanu na 28.02.2009r. 1,018 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2008 rok 42 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja z pracy Komisji Statutowej 36 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVI-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 46 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVI-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 48 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 39 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVI-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 41 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 42 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 33 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Pol Społ 63 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 54 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 39 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008 96 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczaniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarownia Gminy w latch 2003 - 2008 154 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2008 r MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z realizacji wydatków i zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 490 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 na terenie Gminy Wręczyca Wielka 113 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Wręczyca Wielka w 2008 306 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXVII-09 - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2008 588 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXVII-09 - Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2008 r 63 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XXVII-09 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 25 KB
Załącznik Nr 15 do Protokołu Nr XXVII-09 - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r 365 KB
Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XXVII-09 - w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej 237 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok 60 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Raport z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wręczyca Wielka za lata 2007-2008 154 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 31 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 44 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 44 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXVIII-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 48 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2008 rok 28 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za 2008 rok 33 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIX-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 59 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIX-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej 46 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIX-09 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej 45 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 87 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIX-09 - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 63 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej z działalności międzysesyjnej 66 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności międzysesyjnej 35 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 29 września 2009 r 55 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 29 września 2009 r 78 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008-09 245 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXII-09 z dnia 30 listopada 2009 r- Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu gminy do akcji zimowej 32 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 40 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 45 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Informacja dot.pozyskiwania środków unijnych na realizację gminnych inwestycji w 2009 roku 45 B
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem. 172 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach. 170 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.454.644,04 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Wręczyca Wielka. 115 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2010 rok 29 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXIII-09 z dn. 29.12.2009 r. - Stanowisko Wójta Gminy do projektu budżetu Gminy Wręczyca Wielka na 2010 rok 41 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn.23.02.2010 r. - Infromacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. MB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Informacja w zakresie kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w 2009 r 44 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 52 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisj Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 30 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 84 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIV-10 z dn. 23.02.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 60 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka 181 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka za rok 2009 MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 30 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej i Komisj Budżetowej w okresie międzysesyjnym 39 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 40 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXV-10 z dn. 30.03.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 45 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 44 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym 46 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 42 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji 45 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja z realizacji GFOŚ i GW za rok 2009 28 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z działalności GOPS we Wręczycy Wielkiej za 2009 rok 239 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Sprawozdanie z realizacji wydatków i zadań określonych w GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2009 rok 90 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja z realizacji wydatków i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok 32 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Informacja z działalności GOK we Wręczycy Wielkiej i bibliotek 886 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2009 rok 57 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 42 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok 793 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXXVI-10 z dn. 27.04.2010 r. - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 95 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Informacja o postępach w realizacji zadań inwestycyjnych 49 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 52 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 42 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVII-10 z dn 29.06.2010 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 57 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r. - Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2009 rok, oraz oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Wręczyca Wielka złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006-2010. 32 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r. - Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za 2009 rok. 32 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 61 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków. 53 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 27 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Budżetowej. 44 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIX-10 z dn 28 09 2010 r - Informacja dotycząca podsumowania kadencji 2006-2010 65 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 47 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków 67 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 32 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej 36 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009-10 217 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XL-10 z dn 9.11.2010 r - Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu gminy do akcji zimowej 31 KB