artykuł nr 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/02 Rady Gminy Wręczycy Wielka z dnia 10 grudnia 2002 r

R E G U L A M I NDostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wręczyca Wielka
Rozdział IPostanowienia ogólne§ 1Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie;1.Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72, poz.747).2.Rozporządzenia z 12 marca 2002 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dz. U Nr 26 poz. 257).§ 2Gmina Wręczyca Wielka świadczy usługi w zakresie podawania wody i obioru ścieków w oparciu o majątek własny lub innych właścicieli, przekazany na podstawie umów cywilno-prawnych.§ 3Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz wzajemne relacje pomiędzy Gminą a odbiorcą usług w tym:1.poziom usług świadczonych przez Gminę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,2.szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,3. sposób rozliczeń,4. warunki przyłączenia do sieci,5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych, 6. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług.Rozdział IIDostarczanie wody§ 4Gmina ma obowiązek:1.dostarczać z sieci wodociągowej Gminy wodę odbiorcy na podstawie zawartej z nią umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy; jakość wody dostarczonej przez gminę stwierdza się u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem,2.zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój kosz z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody.3.zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowych,4.dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, oraz na żądanie odbiorcy wody, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza przez legalizatora na koszt odbiorcy.5.wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej budynku do sieci będącej własnością gminy oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną. § 5Gmina ma prawo:1.Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi.2.Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.3.Za okazaniem upoważnienia kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji w tym prawo wstępu do pomieszczenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego. 4.Wejścia na teren posesji /w pasie o szerokości 3 m na przebiegu sieci wodociągowej / w celu usunięcia awarii – bez odszkodowania. Rozdział IIIPrawa i obowiązki odbiorcy§ 6Odbiorca wody ma prawo:1.do dostawy wody o odpowiedniej jakości, 2.zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę,3.żądać od Gminy w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza.§ 7Odbiorca wody zobowiązany jest do:1.umożliwienia dostępu pracownikom Urzędu Gminy do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania oraz wykonywania napraw lub wymiany,2.prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz główny,3.wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem znajdującym się za wodomierzem głównym ,4.użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej.§ 8Odbiorcy wody zabrania się:1.poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza,2.przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,3.wykorzystywania sieci wodociągowej lub instalacji do uziemiania urządzeń elektrycznych,4.lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m .§ 9Naruszenie postanowień paragrafu 7 i 8 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody przez dostawcę. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach z określeniem terminu zaprzestania niewłaściwego postępowania .Rozdział IVWarunki techniczne dostarczania wody§ 10Na wniosek odbiorcy dostawca zobowiązuje się określić warunki techniczne dostarczania wody.§ 111.Dostarczenie wody dla odbiorcy, w przypadku istniejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza .2.Uruchomienie przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonane zostanie po opłaceniu przez odbiorcę kosztów uruchomienia. § 121.W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczenie wody uzależnione jest od terminu zakończenia oraz dokonania odbioru tych prac. 2.Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy w oparciu o wydane warunki techniczne . 3.Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z gminą.4.Realizacja przyłącza odbywa się na podstawie pozwolenia na budowę właściwego obiektu architektonicznego i zgody zarządcy drogi.5.terminie przystąpienia do robót budowlanych odbiorca zobowiązany jest powiadomić dostawcę wody przed ich rozpoczęciem.6.Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru następuje dostarczenie wody na zasadach określonych w § 11. Przyłącze po przejęciu do eksploatacji staje się własnością gminy na warunkach określonych w umowie.§ 131.Gmina może odciąć dostawę wody jeżeli: a/ przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa, b/ odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania należnej zapłaty, c/ został stwierdzony nielegalny pobór wody. 2.W przypadku odcięcia przez gminę dostawy wody, gmina jest zobowiązana do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu odbioru wody i poinformowania o możliwościach korzystania z niego.Rozdział VZasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody§ 14Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku.§ 15Miejscem dostarczania wody przez gminę (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór za wodomierzem głównym.§ 16Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3- miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony. § 17 Po upływie terminu wypowiedzenia gmina zaniecha dostawy i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody. § 18W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą .§ 19Pobieranie wody z urządzeń wodociągowych będących własnością gminy bez uprzedniego zawarcia umowy powoduje odpowiedzialność karną według zasad przewidzianych w ustawie.Rozdział VIZasady rozliczania należności za dostarczoną wodę§ 20Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym .§ 21 W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych (np. na czas budowy) w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu , zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z ustalonymi normami. § 22W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej trzech miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich sześciu miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.§ 23Rozliczanie należności odbywa się na podstawie uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz ilości dostarczonej. § 24Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.§ 25Otrzymaną fakturę VAT za wodę odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić według terminów podanych na fakturze.§ 26Zgłoszenie reklamacji po upływie 14 dni od daty otrzymania faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności.§ 27Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie, Gmina po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowo 7 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności – ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli zaległości nie są uregulowane za dwa okresy obrachunkowe i odciąć dopływ wody.§ 28Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez gminę związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy. Rozdział VIIPrzerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczania wody – przypadki szczególne§ 291.Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.2.planowanych przerwach w dostawie wody, gmina powinna powiadomić odbiorcę usług najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem,3.W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, gmina powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalizacji.§ 30Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją wójta wydaną na podstawie art.105 ustawy „prawo wodne” w przypadku wystąpienia siły wyższej.§ 311. Wstrzymanie lub ograniczenia w dostawie wody mogą nastąpić również w przypadku :a)braku wody na ujęciu b)wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wodyc)potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarniczych.2.W czasie trwania klęski, gmina ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach. Rozdział VIIIOdbiór ścieków§ 32Gmina ma obowiązek:1.Przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki bytowe, komunalne oraz przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej wg zasad określonych regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale XIII niniejszego regulaminu.2.Zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza będącego na majątku gminy oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez dostawcę ścieków 3.Wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji gminy.4.Kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności zobowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia tych norm i sytuacji szczególnych.§ 33Gmina ma prawo :1.kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi,2.2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy okazania przez inwestora dokumentów 3.stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego,4.obciążać dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczającej dopuszczalne warunki.5.W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w załączniku do umowy - naliczać dodatkową opłatę określoną w taryfie opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy.Rozdział IXPrawa i obowiązki dostawcy ścieków§ 34Dostawca ścieków ma prawo :1. do nieprzerwanego odbioru ścieków 2. zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości opłat za ścieki§ 35Dostawca ścieków jest zobowiązany do:1.Wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej będącej na majątku gminy licząc od strony budynku, 2.Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności : a/ nie wrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych nawet rozdrobnionych, b/ nie wylewania substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone w obowiązujących przepisach.3.Zapewnienia dostępu pracownikom gminy do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej.4.Udostępnić pracownikom gminy w celu przeprowadzenia kontroli dojście do instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających 5.Likwidacji na swój koszt instalacji za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników bezodpływowych do czasu włączenia się do sieci kanalizacyjnej6.Stosowania takich rozwiązań technicznych, które umożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.§ 36Dostawcy ścieków zabrania się:1.lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach kanalizacyjnych będących na majątku Gminy w pasie o szerokości 5 m ,2.wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,3.wprowadzania ścieków z zakładów produkcyjnych bez uprzedniego zezwolenia.§ 37Każde naruszenie zasad zawartych w § 35 i § 36 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez gminę odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem § 38Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki gmina ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.Rozdział XWarunki techniczne odprowadzania i zrzutu ścieków§ 39 Na pisemny wniosek zainteresowanego zostanie zawarta z gminą stosowna umowa w której określone zostaną warunki techniczne odbioru ścieków uwzględniając w tym zakresie obowiązujące normy .§ 40W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki normy gmina ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez dostawcę ścieków.§ 411.W przypadku wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu odbioru prac.1.Realizacja prac związanych z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt dostawcy ścieków w oparciu o dane warunki techniczne na podstawie pozwolenia na budowę organu architektonicznego i zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.2.Dostawca ścieków jako inwestor ma obowiązek uzgodnić opracowaną dokumentację techniczną z gminą.3.O terminie przystąpienia do robót jest on zobowiązany powiadomić gminę na 7 dni przed ich rozpoczęciem4.Po zakończeniu prac ich odbiorze oraz po podpisaniu umowy następuje przyjęcie ścieków.5.Przyłącze kanalizacyjne po przyjęciu do eksploatacji staje się własnością gminy na warunkach określonych w umowie.§ 42Zrzut ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni.1.1. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków pojazdem asenizacyjnym nie 2.mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi3.Dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, wprowadzanych do stacji zlewnej, uzgadniana jest z gminą i wynika z przyjętego dla oczyszczalni ścieków bilansu ilościowego i jakościowego ścieków oraz stosowanych w niej procesów oczyszczania i sposobów stosowania osadów ściekowych.4.Nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej są dawkowane równomiernie do oczyszczalni ścieków.5.Dostawca nieczystości ciekłych wprowadza je do stacji zlewnej, jeżeli w umowie zawartej z właścicielem stacji zlewnej określono w szczególności:a) miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych; b) dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych; c) miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych.6.W stacji zlewnej odbiór nieczystości ciekłych potwierdzany jest „ pokwitowaniem odbioru ścieków„ które zawiera: a) nazwę firmy, numer i datę zawarcia umowy na zrzut ścieków b) adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy oraz datę zawarcia umowy z właścicielem tej nieruchomości,d)ilość odebranych ścieków,e)rodzaj ścieków (bytowe, przemysłowe,f)numer rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego,g)potwierdzenie odbioru i zrzutu ścieków. Rozdział XIZasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków§ 431.Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu przez dostawcę ścieków wniosku:2.Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością lub osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym3.Miejscem odbioru ścieków jest : a) pierwsza studzienka na przykanaliku, licząc od strony budynku, b) zbiornik bezodpływowy znajdujący się na nieruchomości.4.Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.5.Po upływie terminu wypowiedzenia gmina zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków.6.W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy.7.Korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy powoduje odpowiedzialność karną przewidzianą w ustawie.8.Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdza Rada Gminy stosowną uchwałą.9.W przypadku uporczywego przekraczania warunków oraz niepodejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Rozdział XII Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków§ 44Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę ustalana jest:a)na poziomie ilości zużytej wodyb)na poziomie określonym w punkcie 1, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,c)na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym,d)na podstawie odczytów z podlicznika zamontowanego przez odbiorcę wody do celów podlewania ogrodów przydomowych.§ 451.Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody 2.zużytej bezpowrotnie na cele produkcyjne lub technologiczne.3.Rozliczenia należy dokonać w oparciu o bilans wodno-ściekowy zakładu. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża zainteresowanego przedsiębiorcę. Wielkości pomniejszenia określają strony w umowie. § 46 1.Rozliczanie należność za ścieki odbywa się na podstawie uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu stawek opłat oraz o ilość dostarczonych ścieków.2.Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.3.Fakturę VAT za ścieki dostawca zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w fakturze.4.Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie5.W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata zostaje zaliczona w poczet przyszłych należności.6.Zwłoka w uregulowaniu pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.§ 47Gmina może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:1. Przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.2.Dostawca ścieków nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.3.Jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa.4.Zostało stwierdzone nielegalne odprowadzenie ścieków. Rozdział XIIIPrzerwy i ograniczenia w ciągłości świadczonych usług w zakresie dostawy wody i kanalizacyjisposoby załatwiania reklamacji § 481.Urząd Gminy zobowiązany jest do udzielania informacji odbiorcom usług dotyczących występowania zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków oraz o awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.2. Wystąpienie przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach: a) w związku z wykonaniem prac konserwacyjnych i remontowych. b) w związku z koniecznością usunięcia awarii. c) w przypadku wystąpienia siły wyższej.3. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków inaczej, obowiązują następujące terminy udzielania informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług; a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw w świadczeniu usług, b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, c) 14 dni na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.§ 491.Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości u jakości świadczonych usług oraz w wysokości opłat za usługi.2.Reklamacje o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Urzędu Gminy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Wójta Gminy.3.O sposobie załatwienia reklamacji należy poinformować zainteresowanego w terminie 14 od daty jej wpływu.4.Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności za świadczone usługi. Rozdział XIV Postanowienia końcowe§ 50Stawki opłat za odprowadzanie ścieków obowiązują 1 rok od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej te opłaty.§ 51Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.