artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie na 2005r.

Załączniki:
Budżet Gminy na 2005 r. 191 KB
Załącznik nr 1 - dochody budżetu na 2005r. 191 B
Załącznik nr 2 - dochody dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie 10 KB
Załącznik nr 3 - dochody dotacji celowych otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t. na 2005 r. 5 KB
Załącznik nr 4 - dochody dotacji celowych otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na 2005r. 7 KB
Załącznik nr 5 - dochody dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa włąsnych zadań bieżacych na 2005 r.na realizację 5 KB
Załącznik nr 6 - wydatki budżetu gminy na 2005r. 59 KB
Załącznik nr 7 - wydatki dotacji celowych na realziację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2005 r. 10 KB
Załącznik nr 8 - wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. 7 KB
Załącznik nr 9 - wydatki dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 5 KB
Załącznik nar 10 - wydatki dotacji celowych przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumeń miedzy j.s.t. 7 KB
Załącznik nr 11 - przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego 5 KB
Załącznik na 12 - plan zadań inwestycyjnych planowanych w 2005 r. 14 KB
Załącznik nr 13 - plan dotacji podmotowych dla instytucji kultury 5 KB
Załacznik nr 14 - plan dotacji celowej (kultura fizyczna i sport) 4 KB
Załącznik nr 15 - plan dotacji celowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) 5 KB
Załącznik nr 16 - plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 6 KB
Załącznik nr 17 - plan dotacji celowej dla powiatu na zadania na podstawie porozumień (umów) 6 KB
Załacznik nr 18 - przychody i wydatki Gminnego Fundoszu Ochrony Środowiska 8 KB
Zestawienie dochodów i wydatków na 2005 r. 25 KB