artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2008r

Załączniki:
Uchwała Nr XIII-121-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 255 KB
Uchwała Nr XIV-122-08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wręczyca Wielka 25 KB
Uchwała Nr XIV-123-08 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 26 KB
Uchwała Nr XIV-124-08 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Czarnej Wsi 25 KB
Uchwała Nr XIV-125-08 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod nową drogę we Wręczycy Wielkiej 25 KB
Uchwała Nr XIV-126-08 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod nową drogę we Wręczycy Wielkiej 26 KB
Uchwała Nr XIV-127-08 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod nową drogę w Długim Kącie 25 KB
Uchwała Nr XIV-128-08 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod nową drogę w Grodzisku 25 KB
Uchwała Nr XIV-129-08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Pile Drugiej 25 KB
Uchwała Nr XIV-130-08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu pod projektowane działki budowlane w Grodzisku 25 KB
Uchwała Nr XIV-131-08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Rzymskokatolicką Parafią Najświętszej Marii Panny Królowej Anielskiej w Kalei 43 KB
Uchwała Nr XIV-132-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r 158 KB
Uchwała Nr XV-133-08 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wręczyca Wielka 101 KB
Uchwała Nr XV-134-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r 73 KB
Uchwała Nr XVI-135-08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2007 312 KB
Uchwała Nr XVI-136-08 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2007 21 KB
Uchwała Nr XVI-137-08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodzisku 27 KB
Uchwała Nr XVI-138-08 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008. 67 KB
Uchwała Nr XVI-139-08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 98 KB
Uchwała Nr XVI-140-08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 22 KB
Uchwała Nr XVI-141-08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Szkolnej we Wręczycy Wielkiej. 25 KB
Uchwała Nr XVI-142-08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni c.o. z zabudową kotłów na ekogroszek w przedszkolu we Wręczycy Wielkiej. 25 KB
Uchwała Nr XVI-143-08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kulejach wraz z ociepleniem stropu nad salą gimnastyczną. 25 KB
Uchwała Nr XVI-144-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 304 KB
Uchwała Nr XVII-145-08 w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian Statutu Gminy 28 KB
Uchwała Nr XVII-146-08 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działalność Wójta Gminy Wręczyca Wielka 40 KB
Uchwała Nr XVII-147-08 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka" 1,000 KB
Uchwała Nr XVII-148-08 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wręczyca Wielka" 537 KB
Uchwała Nr XVII-149-08 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 101 KB
Uchwała Nr XVII-150-08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu dotychczasowemu dzierżawcy 44 KB
Uchwała Nr XVII-151-08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu pod drogę przeciwpożarową dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Borowem 25 KB
Uchwała Nr XVII-152-08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy 44 KB
Uchwała Nr XVII-153-08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę w Pile Drugiej 25 KB
Uchwała Nr XVII-154-08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach w drodze przetargu 25 KB
Uchwała Nr XVII-155-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 212 KB
Uchwała Nr XVIII-156-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 187 KB
Uchwała Nr XVIII-157-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/151/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu pod drogę przeciwpożarową dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Borowem. 27 KB
Uchwała Nr XIX-158-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r 268 KB
Uchwała Nr XIX-159-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni c.o. z zabudową kotłów na ekogroszek w przedszkolu we Wręczycy Wielkiej. 24 KB
Uchwała Nr XX-160-08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty. 32 KB
Uchwała Nr XX-161-08 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 120 KB
Uchwała Nr XX-162-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/145/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania 26 KB
Uchwała Nr XX-163-08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę w Borowem 28 KB
Uchwała Nr XX-164-08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę w Długim Kącie 25 KB
Uchwała Nr XX-165-08 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Wręczyca Wielka 25 KB
Uchwała Nr XX-166-08 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej 27 KB
Uchwała Nr XX-167-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/140/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 24 KB
Uchwała Nr XX-168-08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/141/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Szkolnej we Wręczycy Wielkiej. 24 KB
Uchwała Nr XX-169-08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na likwidację szkód spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla gmin: Blachownia, Kruszyna, Mykanów, Herby. 28 KB
Uchwała Nr XX-170-08 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008. 34 KB
Uchwała Nr XX-171-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. 344 KB
Uchwała Nr XXII/172/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 24 KB
Uchwała Nr XXII/ 173 /08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r 237 KB
Uchwała Nr XXIII-174-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 29 KB
Uchwała Nr XXIII-175-08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 26 KB
Uchwała Nr XXIII-176-08 w sprawie podatku od środków transportowych 60 KB
Uchwała Nr XXIII-177-08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 56 KB
Uchwała Nr XXIII-178-08 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 50 KB
Uchwała Nr XXIII-179-08 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" 25 KB
Uchwała Nr XXIII-180-08 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę i użyczenie gruntów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dla dotychczasowych dzierżawców lub użyczających. 27 KB
Uchwała Nr XXIII-181-08 w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Wręczyca Wielka" 38 KB
Uchwała Nr XXIII-182-08 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wręczyca Wielka, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa 30 KB
Uchwała Nr XXIII-183-08 w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. 31 KB
Uchwała Nr XXIII-184-08 w sprawie przyjęcia harmonogramu wydatków na 2009 rok w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2010. 49 KB
Uchwała Nr XXIII-185-08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 r. 136 KB
Uchwała Nr XXIII-186-08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/107/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej. 25 KB
Uchwała Nr XXIII-187-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 465 KB
Uchwała Nr XXIV-188-08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 60 KB
Uchwała Nr XXIV-189-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w Truskolasach 26 KB
Uchwała Nr XXIV-190-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Szkolnej wraz z chodnikami i odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej 26 KB
Uchwała Nr XXIV-191-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach 26 KB
Uchwała Nr XXIV-192-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont budynków zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach 26 KB
Uchwała Nr XXIV-193-08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach 26 KB
Uchwała Nr XXIV-194-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę i modernizację remizy OSP Klepaczka 26 KB
Uchwała Nr XXIV-195-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w GOK we Wręczycy Wielkiej 26 KB
Uchwała Nr XXIV-196-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku urzędu gminy 26 KB
Uchwała Nr XXIV-197-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych 26 KB
Uchwała Nr XXIV-198-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei 26 KB
Uchwała Nr XXIV-199-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska, Strażacka i Orzeszkowej 27 KB
Uchwała Nr XXIV-200-08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej 26 KB
Uchwała Nr XXIV-201-08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 26 KB
Uchwała Nr XXIV-202-08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłobuck 25 KB
Uchwała Nr XXIV-203-08 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 71 KB
Uchwała Nr XXIV-204-08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 911 KB
Uchwała Nr XXIV-205-08 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok 102 KB
Uchwała Nr XXIV-206-08 w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka 25 KB
Uchwała Nr XXIV-207-08 w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 27 KB
Uchwała Nr XXIV-208-08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 65 KB
Uchwała Nr XXIV-209-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 31 KB
Uchwała Nr XXIV-210-08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 44 KB
Uchwała Nr XXIV-211-08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/140/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego oraz Uchwały Nr XX/167/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/140/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 26 KB
Uchwała Nr XXIV-212-08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/105/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, remont i modernizację dróg gminnych 25 KB
Uchwała Nr XXIV-213-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r 281 KB