artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2010r

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV-306-10 w sprawie wystąpienia do Prokuratury o zbadanie sprawy wyniesienia dokumentów z Urzędu Gminy 27 KB
Uchwała Nr XXXIV-307-10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 roku 57 KB
Uchwała Nr XXXIV-308-10 w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie 26 KB
Uchwała Nr XXXIV-309-10 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Borowem 28 KB
Uchwała Nr XXXIV-310-10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku 24 KB
Uchwała Nr XXXIV-311-10 w sprawie określania zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa 82 KB
Uchwała Nr XXXIV-312-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 29 KB
Uchwała Nr XXXIV-313-10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/297/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 25 KB
Uchwała Nr XXXIV-314-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r 198 KB
Uchwała Nr XXXV-315-10 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Borowe" MB
Uchwała Nr XXXV-316-10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wręczyca Wielka 47 KB
Uchwała Nr XXXV-317-10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Wręczycy Wielkiej w drodze bezprzetargowej. 26 KB
Uchwała Nr XXXV-318-10 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę we Wręczycy Wielkiej 27 KB
Uchwała Nr XXXV-319-10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 roku. 57 KB
Uchwała Nr XXXV-320-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów 25 KB
Uchwała Nr XXXV-321-10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów. 25 KB
Uchwała Nr XXXV-322-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 378 KB
Uchwała Nr XXXV-323-10 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej 39 KB
Uchwała Nr XXXVI-324-10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2009 rok. 27 KB
Uchwała Nr XXXVI-325-10 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2009. 25 KB
Uchwała Nr XXXVI-326-10 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Wręczyca Wielka na lata 2010 - 2017" 280 KB
Uchwała Nr XXXVI-327-10 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 25 KB
Uchwała Nr XXXVI-328-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 219 KB
Uchwała Nr XXXVI-329-10 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalei 39 KB
Uchwała Nr XXXVII-330-10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 40 KB
Uchwała Nr XXXVII-331-10 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 48 KB
Uchwała Nr XXXVII-332-10 w sprawie powierzenia przez Gminę Wręczyca Wielka Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej. 29 KB
Uchwała Nr XXXVII-333-10 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych dla dotychczasowych dzierżawców. 27 KB
Uchwała Nr XXXVII-334-10 w sprawie kupna gruntu pod przepompownię dla kanalizacji sanitarnej w Pile Drugiej. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-335-10 w sprawie kupna gruntu pod drogę we Wręczycy Wielkiej. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-336-10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego 60 KB
Uchwała Nr XXXVII-337-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/320/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-338-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/289/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-339-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zmianę konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-340-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu we Wręczycy Wielkiej ul. Gruszowa. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-341-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu we Wręczycy Wielkiej ul. Podgaj. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-342-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2048 S Kalej- Szarlejka w gminie Wręczyca Wielka, powiat Kłobuck". 26 KB
Uchwała Nr XXXVII-343-10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/292/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-344-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-345-10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/293/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenie kuchni ze stołówką. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-346-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenie kuchni ze stołówką. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-347-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 215 KB
Uchwała Nr XXXVII-348-10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 25 KB
Uchwała Nr XXXVII-349-10 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej 38 KB
Uchwała Nr XXXVII-350-10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kuźnia Raciborska na zakup wyposażenia dla szkół. 27 KB
Uchwała Nr XXXVIII-351-10 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 30 KB
Uchwała Nr XXXVIII-352-10 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 31 KB
Uchwała Nr XXXVIII-353-10 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 29 KB
Uchwała Nr XXXVIII-354-10 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 29 KB
Uchwała Nr XXXVIII-355-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r 155 KB
Uchwała Nr XXXIX-356-10 w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka w miejscowości Jezioro. 27 KB
Uchwała Nr XXXIX-357-10 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borowe. 28 KB
Uchwała Nr XXXIX-358-10 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Truskolasy. 28 KB
Uchwała Nr XXXIX-359-10 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka" 28 KB
Uchwała Nr XXXIX-360-10 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka" 29 KB
Uchwała Nr XXXIX-361-10 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę we Wręczycy Wielkiej 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-362-10 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach. 29 KB
Uchwała Nr XXXIX-363-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia lutego 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Borowem. 28 KB
Uchwała Nr XXXIX-364-10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Wręczycy Wielkiej w drodze przetargu. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-365-10 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod boisko sportowe w Puszczewie. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-366-10 w sprawie kupna gruntu pod przepompownię dla kanalizacji sanitarnej w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-367-10 w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wręczyca Wielka, z terenu której dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego w szkole dotowanej przez Gminę Kłobuck. 29 KB
Uchwała Nr XXXIX-368-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych. 26 KB
Uchwała Nr XXXIX-369-10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/350/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kuźnia Raciborska na zakup wyposażenia dla szkół. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-370-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/321/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-371-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/340/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu we Wręczycy Wielkiej ul. Gruszowa. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-372-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/341/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu we Wręczycy Wielkiej ul. Podgaj. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-373-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/346/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenie kuchni ze stołówką. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-374-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę placu zabaw w miejscowości Czarna Wieś. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-375-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę placu zabaw w miejscowości Golce. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-376-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę placu zabaw w miejscowości Puszczew. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-377-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-378-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-379-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/285/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. 27 KB
Uchwała Nr XXXIX-380-10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich. 26 KB
Uchwała Nr XXXIX-381-10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. 26 KB
Uchwała Nr XXXIX-382-10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/286/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza. 25 KB
Uchwała Nr XXXIX-383-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza etap I dla miejscowości Zamłynie, Piła Pierwsza. 26 KB
Uchwała Nr XXXIX-384-10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, etap I dla miejscowości Zamłynie, Piła Pierwsza na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. 28 KB
Uchwała Nr XXXIX-385-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 300 KB
Uchwała Nr XXXIX-386-10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kuźnia Raciborska na zakup wyposażenia dla przedszkoli. 27 KB
Uchwała Nr XXXIX-387-10 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wręczyca Wielka do zawarcia umów na okres przekraczający rok budżetowy 25 KB
Uchwała Nr XL-388-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 30 KB
Uchwała Nr XL-389-10 w sprawie podatku od środków transportowych 60 KB
Uchwała Nr XL-390-10 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok." 71 KB
Uchwała Nr XL-391-10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Długim Kącie w drodze przetargu 25 KB
Uchwała Nr XL-392-10 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu dla dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat 26 KB
Uchwała Nr XL-393-10 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogi w Grodzisku 28 KB
Uchwała Nr XL-394-10 w sprawie kupna gruntu pod przepompownię dla kanalizacji sanitarnej w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XL-395-10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 45 KB
Uchwała Nr XL-396-10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 84 KB
Uchwała Nr XL-397-10 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 42 KB
Uchwała Nr XL-398-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r 225 KB
Uchwała Nr I-1-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 24 KB
Uchwała Nr I-2-10 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy 23 KB
Uchwała Nr I-3-10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wręczyca Wielka 24 KB
Uchwała Nr I-4-10 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego 26 KB
Uchwała Nr I-5-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 26 KB
Uchwała Nr I-6-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej 24 KB
Uchwała Nr I-7-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 24 KB
Uchwała Nr I-8-10 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 30 KB
Uchwała Nr I-9-10 w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka 28 KB
Uchwała Nr I-10-10 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy 26 KB
Uchwała Nr II-11-10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 28 KB
Uchwała Nr III-12-10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 122 KB
Uchwała Nr III-13-10 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck. 29 KB
Uchwała Nr III-14-10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 30 KB
Uchwała Nr III-15-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą "Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck". 30 KB
Uchwała Nr III-16-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. 30 KB
Uchwała Nr III-17-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła- Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza. 30 KB
Uchwała Nr III-18-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej. 30 KB
Uchwała Nr III-19-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką. 30 KB
Uchwała Nr III-20-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku. 30 KB
Uchwała Nr III-21-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych. 31 KB
Uchwała Nr III-22-10 Budżetowa Gminy Wręczyca Wielka 568 KB
Uchwała Nr III-23-10 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy 100 KB
Uchwała Nr III-24-10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wręczyca Wielka 62 KB
Uchwała Nr III-25-10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 36 KB
Uchwała Nr III-26-10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. 185 KB
Uchwała Nr III-27-10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016 121 KB
Uchwała Nr III-28-10 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 76 KB
Uchwała Nr III-29-10 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. 39 KB
Uchwała Nr III-30-10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 44 KB
Uchwała Nr III-31-10 w sprawie utworzenia dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych 40 KB
Uchwała Nr III-32-10 w sprawie zatwierdzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/278/09 z dnia 30 listopada 2009 r. 31 KB
Uchwała Nr III-33-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Piła Pierwsza" 53 KB
Uchwała Nr III-34-10 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej 39 KB
Uchwała Nr III-35-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/374/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 26 KB
Uchwała Nr III-36-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/375/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 25 KB
Uchwała Nr III-37-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 24 KB
Uchwała Nr III-38-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/380/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 29 KB
\Uchwała Nr III-39-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/381/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 28 KB
Uchwała Nr III-40-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/384/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 30 KB
Uchwała Nr III-41-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 335 KB
Uchwała Nr III-42-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 25 KB