artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2011r

Załączniki:
Uchwała Nr XI/143/11 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach. 39 KB
Uchwała Nr XI/142/11 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglowicach z siedzibą w Puszczewie. 39 KB
Uchwała Nr XI/141/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 184 KB
Uchwała Nr XI/140/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/120/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. 25 KB
Uchwała Nr XI/139/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/119/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza 26 KB
Uchwała Nr XI/138/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/118/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa. 26 KB
Uchwała Nr XI/137/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/381/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II zmienionej Uchwałą Nr III/39/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/381/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 27 KB
Uchwała Nr XI/136/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/380/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich zmienionej Uchwałą Nr III/38/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/380/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. 26 KB
Uchwała Nr XI/135/11 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 4/8 w Puszczewie. 26 KB
Uchwała Nr XI/134/11 w sprawie kupna gruntu pod boisko sportowe w Puszczewie. 26 KB
Uchwała Nr XI/133/11 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych. 30 KB
Uchwała Nr XI/132/11 w sprawie kupna nieruchomości zabudowanej we Wręczycy Małej. 27 KB
Uchwała Nr XI/131/11 w sprawie kupna gruntu pod przepompownię dla kanalizacji sanitarnej w Pile Pierwszej 26 KB
Uchwała Nr XI/130/11 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014." 76 KB
Uchwała Nr XI/129/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa zadania własnego dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 52 KB
Uchwała Nr XI/128/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 105 KB
Uchwała Nr XI/127/11 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Plik w formacie ZIP) 94 KB
Uchwała Nr XI/126/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 25 KB
Uchwała Nr XI/125/11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 33 KB
Uchwała Nr XI/124/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 35 KB
Uchwała Nr XI/123/11 w sprawie podatku od środków transportowych 64 KB
Uchwała Nr X/122/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 (Plik w formacie RAR) 39 KB
Uchwała Nr X-121-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 167 KB
Uchwała Nr X-120-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach 23 KB
Uchwała Nr X-119-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza 23 KB
Uchwała Nr X-118-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa 22 KB
Uchwała Nr X-117-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/98/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj 22 KB
Uchwała Nr X-116-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/97/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona 22 KB
Uchwała Nr X-115-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka 22 KB
Uchwała Nr X-114-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/95/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa 22 KB
Uchwała Nr X-113-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/94/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Pierzchno 22 KB
Uchwała Nr X-112-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej) 22 KB
Uchwała Nr X-111-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/92/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa 22 KB
Uchwała Nr X-110-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. zmienianej Uchwałą Nr VIII/91/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku 23 KB
Uchwała Nr X-109-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 30 KB
Uchwała Nr X-108-11 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 28 KB
Uchwała Nr X-107-11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego we Wręczycy Wielkiej w drodze bezprzetargowej 24 KB
Uchwała Nr X-106-11 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Borowem 29 KB
Uchwała Nr X-105-11 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za poby w ośrodkach wsparcia 114 KB
Uchwała Nr X-104-11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015 24 KB
Uchwała Nr X-103-11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015 28 KB
Uchwała Nr IX-102-11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 551 KB
Uchwała Nr VIII-101-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 147 KB
Uchwała Nr VIII-100-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 161 KB
Uchwała Nr VIII-99-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej. 11 KB
Uchwała Nr VIII-98-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj 10 KB
Uchwała Nr VIII-97-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona. 11 KB
Uchwała Nr VIII-96-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka. 12 KB
Uchwała Nr VIII-95-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa. 10 KB
Uchwała Nr VIII-94-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Pierzchno. 10 KB
Uchwała Nr VIII-93-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej). 11 KB
Uchwała Nr VIII-92-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa. 10 KB
Uchwała Nr VIII-91-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku. 12 KB
Uchwała Nr VIII-90-11w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą "Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck". 11 KB
Uchwała Nr VIII-89-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego ze zmianą Uchwałą Nr V/50/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2011r. 14 KB
Uchwała Nr VIII-88-11 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych. 53 KB
Uchwała Nr VIII-87-11 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej nr CZ2C/00029008/4 położonej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej 3. 28 KB
Uchwała Nr VIII-86-11 w sprawie kupna gruntu pod przepompownię dla kanalizacji sanitarnej w Truskolasach. 26 KB
Uchwała Nr VIII-85-11 w sprawie kupna gruntu pod przepompownię dla kanalizacji sanitarnej w Zamłyniu. 27 KB
Uchwała Nr VIII-84-11 w sprawie sprzedaży 25 działek budowlanych położonych w Grodzisku w drodze przetargu. 47 KB
Uchwała Nr VIII-83-11 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 25 KB
Uchwała Nr VIII-82-11 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 27 KB
Uchwała Nr VIII-81-11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek nr 1 w Truskolasach. 27 KB
Uchwała Nr VIII-80-11 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami. 42 KB
Uchwała Nr VIII-79-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 30 KB
Uchwała Nr VIII-78-11 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2010. 20 KB
Uchwała Nr VIII-77-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. 11 KB
Uchwała Nr VII-76-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 125 KB
Uchwała Nr VII-75-11 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 27 KB
Uchwała Nr VII-74-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 198 KB
Uchwała Nr VII-73-11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 28 KB
Uchwała Nr VII-72-11 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Piła Pierwsza Gmina Wręczyca Wielka 26 KB
Uchwała Nr VII-71-11 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Pierzchnie 27 KB
Uchwała Nr VII-70-11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 29 KB
Uchwała Nr VII-69-11 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 31 KB
Uchwała Nr VII-68-11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2010 83 KB
Uchwała Nr VI-67-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 117 KB
Uchwała Nr VI-66-11 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglowicach z siedzibą w Puszczewie 38 KB
Uchwała Nr VI-65-11 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 25 KB
Uchwała Nr VI-64-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 127 KB
Uchwała Nr VI-63-11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 85 KB
Uchwała Nr VI-62-11 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 252 KB
Uchwała Nr VI-61-11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kulejach 27 KB
Uchwała Nr VI-60-11 w sprawie kupna gruntu w drodze przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych położonego w Puszczewie 26 KB
Uchwała Nr VI-59-11 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Bieżeniu 27 KB
Uchwała Nr V-58-11 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 33 KB
Uchwała Nr V-57-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 140 KB
Uchwała Nr V-56-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/388/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 27 KB
Uchwała Nr V-55-11 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki 25 KB
Uchwała Nr V-54-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 116 KB
Uchwała Nr V-53-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck 27 KB
Uchwała Nr V-52-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 124 KB
Uchwała Nr V-51-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania "zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei" 26 KB
Uchwała Nr V-50-11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 26 KB
Uchwała Nr V-49-11 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Truskolasach 30 KB
Uchwała Nr V-48-11 w sprawie kupna gruntu w drodze przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych położonego w Grodzisku 26 KB
Uchwała Nr V-47-11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r 71 KB
Uchwała Nr V-46-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Wręczyca Wielka" 53 KB
Uchwała Nr V-45-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Grodzisko" 49 KB
Uchwała Nr IV-44-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 112 KB
Uchwała Nr IV-43-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 45 KB
Uchwała Nr XI/144/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 (Plik w formacie ZIP) 231 KB
Uchwała Nr XII/145/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 168 KB
Uchwała Nr XII/146/11 Budżetowa Gminy Wręczyca Wielka 426 KB
Uchwała Nr XII/147/11 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck. 27 KB
Uchwała Nr XII/148/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 25 KB
Uchwała Nr XII/149/11 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 27 KB
Uchwała Nr XII/150/11 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach 39 KB
Uchwała Nr XII/151/11 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 43 KB
Uchwała Nr XII/152/11 w w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok 128 KB
Uchwała Nr XII/153/11 w w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 126 KB
Uchwała Nr XII/154/11 w w sprawie: korekty uchwały Nr XI/144/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 (Plik w formacie ZIP) 29 KB
Uchwała Nr XII/155/11 w w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 205 KB
Uchwała Nr XII/156/11 w w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011-2027 (Plik w formacie ZIP) 249 KB