artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2012r

Załączniki:
Uchwała Nr XIV-170-12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 40 KB
Uchwała Nr XIV-169-12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2012 roku 56 KB
Uchwała Nr XIV-168-12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Grodzisku 26 KB
Uchwała Nr XIV-167-12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Bieżeniu 25 KB
Uchwała Nr XIV-166-12 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy 26 KB
Uchwała Nr XIII/165/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 25 KB
Uchwała Nr XIII/164/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 274 KB
Uchwała Nr XIII/163/12 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 25 KB
Uchwała Nr XIII/162/12 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Kuleje Gmina Wręczyca Wielka 27 KB
Uchwała Nr XIII/161/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Długim Kącie. 26 KB
Uchwała Nr XIII/160/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/153/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 31 KB
Uchwała Nr XIII/159/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/105/11 z dnia 29 września 2011 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 60 KB
Uchwała Nr XIII/158/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 331 KB
Uchwała Nr XIII/157/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013r. 72 KB
Uchwała Nr XIV-171-12 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 64 KB
Uchwała Nr XIV-172-12 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 67 KB
Uchwała Nr XIV-173-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 372 KB
Uchwała Nr XIV-174-12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 25 KB
Uchwała Nr XIV-175-12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 25 KB
Uchwała Nr XIV-176-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 25 KB
Uchwała Nr XV/177/12 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 60 KB
Uchwała Nr XV/178/12 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka w latach 2011 - 2032" 33 KB
Uchwała Nr XV/179/12 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej położonej we Wręczycy Wielkiej 28 KB
Uchwała Nr XV/180/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Kalei 25 KB
Uchwała Nr XV/181/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 716 KB
Uchwała Nr XV/182/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/150/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach 27 KB
Uchwała Nr XV/183/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 38 KB
Uchwała Nr XV/184/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalei 38 KB
Uchwała Nr XV/185/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej 38 KB
Uchwała Nr XV/186/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/174/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 26 KB
Uchwała Nr XV/187/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 40 KB
Uchwała Nr XVI/188/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2011 608 KB
Uchwała Nr XVI/189/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 25 KB
Uchwała Nr XVI/190/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2011 28 KB
Uchwała Nr XVI/191/12 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w Gminie Wręczyca Wielka 77 KB
Uchwała Nr XVI/192/12 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka 66 KB
Uchwała Nr XVI/193/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wręczyca Wielka na zadanie z zakresu ochrony środowiska 34 KB
Uchwała Nr XVI/194/12 w sprawie kupna gruntu położonego w Zamłyniu 26 KB
Uchwała Nr XVI/195/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kalei w drodze przetargu 25 KB
Uchwała Nr XVI/196/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kalei w drodze bezprzetargowej 27 KB
Uchwała Nr XVI/197/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/150/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach zmienionej Uchwałą Nr XV/182/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/150/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach 27 KB
Uchwała Nr XVI/198/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 152 KB
Uchwała Nr XVI/199/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 53 KB
Uchwała Nr XVII/200/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 245 KB
Uchwała Nr XVII/201/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 284 KB
Uchwała Nr XVIII/202/12 w sprawie nadania nazw ulicy w miejsowości Borowe 521 KB
Uchwała Nr XVIII/203/12 w sprawie nadania nazw ulicy w miejsowości Kalej 911 KB
Uchwała Nr XVIII/204/12 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 180 KB
Uchwała Nr XVIII/205/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 259 KB
Uchwała Nr XVIII/206/12 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Kalei 25 KB
Uchwała Nr XVIII/207/12 w sprawie kupna gruntu położonego w Grodzisku 25 KB
Uchwała Nr XVIII/208/12 w sprawie kupna gruntu położonego w Truskolasach 25 KB
Uchwała Nr XVIII/209/12 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1035/14 w Truskolasach 26 KB
Uchwała Nr XVIII/210/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach w drodze przetargu 26 KB
Uchwała Nr XVIII/211/12 w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy Wręczyca Wielka ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 27 KB
Uchwała Nr XVIII/212/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II 24 KB
Uchwała Nr XVIII/213/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Węglowicach 24 KB
Uchwała Nr XVIII/214/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 229 KB
Uchwała Nr XVIII/215/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 290 KB
Uchwała Nr XIX/216/12 w sprawie podatku od środków transportowych 171 KB
Uchwała Nr XIX/217/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 164 KB
Uchwała Nr XIX/218/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 164 KB
Uchwała Nr XIX/219/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 159 KB
Uchwała Nr XIX/220/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 179 KB
Uchwała Nr XIX/221/12 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wręczyca Wielka 161 KB
Uchwała Nr XIX/222/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych 479 KB
Uchwała Nr XIX/223/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 452 KB
Uchwała Nr XIX/224/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 455 KB
Uchwała Nr XIX/225/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 207 KB
Uchwała Nr XIX/226/12 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 28 KB
Uchwała Nr XIX/227/12 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki nr 322 w Borowem 28 KB
Uchwała Nr XIX/229/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 340 KB
Uchwała Nr XIX/228/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 178 KB
Uchwała Nr XX/230/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027 (Plik w formacie ZIP) 421 KB
Uchwała Nr XX/231/12 Budżetowa Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 623 KB
Uchwała Nr XX/232/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck 26 KB
Uchwała Nr XX/233/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 26 KB
Uchwała Nr XX/234/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 26 KB
Uchwała Nr XX/235/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka" 27 KB
Uchwała Nr XX/236/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza 27 KB
Uchwała Nr XX/237/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 39 KB
Uchwała Nr XX/238/12 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok 128 KB
Uchwała Nr XX/239/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 189 KB
Uchwała Nr XX/240/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 14 działek budowlanych położonych w Kalei w drodze przetargu 42 KB
Uchwała Nr XX/241/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu we Wręczycy Wielkiej 25 KB
Uchwała Nr XX/242/12 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 174 KB
Uchwała Nr XX/243/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 89 KB
Uchwała Nr XX/244/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 96 KB
Uchwała Nr XX/245/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 135 KB
Uchwała Nr XX/246/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości MB
Uchwała Nr XX/247/12 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 101 KB
Uchwała Nr XX/248/12 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców 91 KB
Uchwała Nr XX/249/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 99 KB
Uchwała Nr XX/250/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 271 KB
Uchwała Nr XX/251/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2012-2027 (Plik w formacie ZIP) 286 KB