artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2014r

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/321/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 516 KB
Uchwała Nr XXIX/320/14 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 100 KB
Uchwała Nr XXIX/319/14 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki 24 KB
Uchwała Nr XXIX/318/14 w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 185 KB
Uchwała Nr XXIX/317/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości BIEŻEŃ MB
Uchwała Nr XXIX/316/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 95 KB
Uchwała Nr XXIX/315/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 92 KB
Uchwała Nr XXIX/314/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 38 KB
Uchwała Nr XXIX/313/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2014 roku 52 KB
Uchwała Nr XXIX/312/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. 69 KB
Uchwała Nr XXIX/322/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2027 992 KB
Uchwała Nr XXX/323/14 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej 26 KB
Uchwała Nr XXX/324/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 49 KB
Uchwała Nr XXX/325/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 587 KB
Uchwała Nr XXX/326/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2027 296 KB
Uchwała Nr XXXI/327/14 w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej 30 KB
Uchwała Nr XXXI/328/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 596 KB
Uchwała Nr XXXI/329/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2027 396 KB
Uchwała Nr XXXII/330/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2013 681 KB
Uchwała Nr XXXII/331/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok 125 KB
Uchwała Nr XXXII/332/14 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2013 128 KB
Uchwała Nr XXXII/333/14 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 MB
Uchwała Nr XXXII/334/14 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości TRUSKOLASY 258 KB
Uchwała Nr XXXII/335/14 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 94 KB
Uchwała Nr XXXII/336/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej 204 KB
Uchwała Nr XXXII/337/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 614 KB
Uchwała Nr XXXII/338/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 201 KB
Uchwała Nr XXXII/339/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2027 398 KB
Uchwała Nr XXXIII/340/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/337/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 94 KB
Uchwała Nr XXXIV/341/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXIX/318/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 186 KB
Uchwała Nr XXXV/342/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wręczyca Wielka 71 KB
Uchwała Nr XXXV/343/14 w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego 254 KB
Uchwała Nr XXXV/344/14 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 94 KB
Uchwała Nr XXXV/345/14 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok" 85 KB
Uchwała Nr XXXV/346/14 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej nr CZ2C/00029400/2 we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 5 26 KB
Uchwała Nr XXXV/347/14 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 29 KB
Uchwała Nr XXXV/348/14 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wręczyca Mała" MB
Uchwała Nr XXXV/349/14 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka MB
Uchwała Nr XXXV/350/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 98 KB
Uchwała Nr XXXV/351/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg MB
Uchwała Nr XXXV/352/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MB
Uchwała Nr XXXV/353/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - CZĘŚĆ 3 MB
Uchwała Nr XXXV/353/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - CZĘŚĆ 2 10 MB
Uchwała Nr XXXV/353/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - CZĘŚĆ 1 MB
Uchwała Nr XXXV/354/14 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 216 KB
Uchwała Nr XXXV/355/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 706 KB
Uchwała Nr XXXV/356/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/336/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej 205 KB
Uchwała Nr XXXV/357/14 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi 221 KB
Uchwała Nr XXXV/358/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2027 406 KB
Uchwała Nr XXXVI/359/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 724 KB
Uchwała Nr XXXVI/360/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 669 KB
Uchwała Nr XXXVI/361/14 w sprawie wyrażenia zgody na kupno gruntu pod drogę we Wręczycy Wielkiej 29 KB
Uchwała Nr XXXVI/362/14 w sprawie podatku od środków transportowych 101 KB
Uchwała Nr XXXVI/363/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/357/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi 134 KB
Uchwała Nr XXXVI/364/14 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 205 KB
Uchwała Nr XXXVI/365/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 522 KB
Uchwała Nr XXXVI/366/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2027 318 KB
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 83 KB
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy 23 KB
Uchwała Nr I/3/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wręczyca Wielka 95 KB
Uchwała Nr I/4/14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu liczbowego 26 KB
Uchwała Nr I/5/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 26 KB
Uchwała Nr I/6/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 24 KB
Uchwała Nr I/7/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej 24 KB
Uchwała Nr I/8/14 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 31 KB
Uchwała Nr I/9/14 w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka 29 KB
Uchwała Nr I/10/14 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy 25 KB
Uchwała Nr I/11/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka 25 KB
Uchwała Nr II/12/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 436 KB
Uchwała Nr II/13/14 Uchwała Budżetowa Gminy Wręczyca Wielka na rok 2015 580 KB
Uchwała Nr II/14/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 208 KB
Uchwała Nr II/15/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 135 KB
Uchwała Nr II/16/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck 132 KB
Uchwała Nr II/17/14 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej 134 KB
Uchwała Nr II/18/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 132 KB
Uchwała Nr II/19/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 877 KB
Uchwała Nr II/20/14 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok 313 KB
Uchwała Nr II/21/14 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wręczyca Wielka 441 KB
Uchwała Nr II/22/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 529 KB
Uchwała Nr II/23/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2027 388 KB