artykuł nr 1

Wyłożenie studium i planów miejscowych

Aby otworzyć Rysunek Ujednolicony należy:

1) Ściągając pliki 'RYS UJEDNOLICONY part1' – 'RYS UJEDNOLICONY part2' należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu obydwóch części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe i utworzy Katalog 'RYS UJEDNOLICONY'

 

RYS UJEDNOLICONY_part1.rar

RYS UJEDNOLICONY_part2.rar

Załączniki:
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 18 KB
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 55 KB
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka 54 KB
Mapa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Szarlejka, w gminie Wręczyca Wielka 303 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Szarlejka, w gminie Wręczyca Wielka 270 KB
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 48 KB
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Szarlejka, w gminie Wręczyca Wielka 84 KB
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 435 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wręczyca wielka dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy wręczyca wielka 337 KB
Mapa teren 8 MB
Mapa teren 7 MB
Mapa teren 6 MB
Mapa teren 5 MB
Mapa teren 4 MB
Mapa teren 3 MB
Mapa teren 2 MB
Mapa teren 1 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego 9 wyodrębnionych obszarów położonych w poszczególnych miejscowościach gminy Wręczyca Wielka 288 KB
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 9 wyodrębnionych obszarów położonych w poszczególnych miejscowościach gminy Wręczyca Wielka 147 KB