artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2015r

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/70/15 w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka MB
Uchwała Nr VIII/69/15 w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Truskolasy MB
Uchwała Nr VIII/68/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019 29 KB
Uchwała Nr VIII/67/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019 33 KB
Uchwała Nr VIII/66/15 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w celu wyboru ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Częstochowie 53 KB
Uchwała Nr VII/65/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 311 KB
Uchwała Nr VII/64/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 203 KB
Uchwała Nr VII/63/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 509 KB
Uchwała Nr VII/62/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Wręczyca Wielka 113 KB
Uchwała Nr VII/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 30 KB
Uchwała Nr VII/60/15 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" 33 KB
Uchwała Nr VII/59/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 237 KB
Uchwała Nr VII/58/15 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 26 KB
Uchwała Nr VII/57/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 27 KB
Uchwała Nr VII/56/15 w sprawie wysokości stawek pobieranych za udostępnienie pod instalację części słupa oświetlenia drogowego stanowiących przedmiot własności Gminy Wręczyca Wielka 89 KB
Uchwała Nr VII/55/15 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2014 130 KB
Uchwała Nr VII/54/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 123 KB
Uchwała Nr VII/53/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2014 MB
Uchwała Nr VI/52/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 307 KB
Uchwała Nr VI/51/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 599 KB
Uchwała Nr VI/50/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 131 KB
Uchwała Nr VI/49/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka" 27 KB
Uchwała Nr VI/48/15 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 27 KB
Uchwała Nr VI/47/15 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kalej MB
Uchwała Nr VI/46/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 266 KB
Uchwała Nr VI/45/15 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 58 KB
Uchwała Nr VI/44/15 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 45 KB
Uchwała Nr V/43/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 232 KB
Uchwała Nr V/42/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 415 KB
Uchwała Nr V/41/15 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 28 KB
Uchwała Nr V/40/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2015 roku 48 KB
Uchwała Nr V/39/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 97 KB
Uchwała Nr V/38/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości NOWINY 496 KB
Uchwała Nr IV/37/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 206 KB
Uchwała Nr IV/36/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 302 KB
Uchwała Nr IV/35/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 506 KB
Uchwała Nr IV/34/15 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 99 KB
Uchwała Nr IV/33/15 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki 25 KB
Uchwała Nr IV/32/15 w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku 37 KB
Uchwała Nr IV/31/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wręczyca Wielka do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 371 KB
Uchwała Nr IV/30/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 534 KB
Uchwała Nr IV/29/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 450 KB
Uchwała Nr IV/28/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 79 KB
Uchwała Nr IV/27/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Kalei 27 KB
Uchwała Nr IV/26/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 29 KB
Uchwała Nr IV/25/15 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 96 KB
Uchwała Nr III/24/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 97 KB
Uchwała Nr VIII/71/15 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Szarlejka "Ks. Stanisława Wołoszyna" 758 KB
Uchwała Nr VIII/72/15 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka 562 KB
Uchwała Nr VIII/73/15 w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej w Truskolasach 30 KB
Uchwała Nr VIII/74/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi w Hutce 30 KB
Uchwała Nr VIII/75/15 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej pod infrastrukturę drogową we Wręczycy Wielkiej 31 KB
Uchwała Nr VIII/76/15 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach 25 KB
Uchwała Nr VIII/77/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck 135 KB
Uchwała Nr VIII/78/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 136 KB
Uchwała Nr VIII/79/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 605 KB
Uchwała Nr VIII/80/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 315 KB
Uchwała Nr VIII/81/15 w sprawie zobowiązania się gminy do udziału, jako partner przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2016 r. 27 KB
Uchwała Nr IX/82/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 28 KB
Uchwała Nr IX/83/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 5 działek budowlanych w Grodzisku. 31 KB
Uchwała Nr IX/84/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 31 KB
Uchwała Nr IX/85/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Truskolasach 28 KB
Uchwała Nr IX/86/15 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Wręczyca Wielka na lata 2016-2018 381 KB
Uchwała Nr IX/87/15 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" 91 KB
Uchwała Nr IX/88/15 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 217 KB
Uchwała Nr IX/89/15 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe 92 KB
Uchwała Nr IX/90/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 246 KB
Uchwała Nr IX/91/15 w sprawie podatku od środków transportowych 101 KB
Uchwała Nr IX/92/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 98 KB
Uchwała Nr IX/93/15 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 91 KB
Uchwała Nr IX/94/15 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny MB
Uchwała Nr IX/95/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka" 208 KB
Uchwała Nr IX/96/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej 211 KB
Uchwała Nr IX/97/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 772 KB
Uchwała Nr IX/98/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 314 KB
Uchwała Nr X/99/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 332 KB
Uchwała Nr X/100/15 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2016 546 KB
Uchwała Nr X/101/15 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 211 KB
Uchwała Nr X/102/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 136 KB
Uchwała Nr X/103/15 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Kłobuck 133 KB
Uchwała Nr X/104/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 134 KB
Uchwała Nr X/105/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/82/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 27 KB
Uchwała Nr X/106/15 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka w partnerstwie z Powiatem Kłobuckim do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe 30 KB
Uchwała Nr X/107/15 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka" MB
Uchwała Nr X/108/15 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok 120 KB
Uchwała Nr X/109/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 384 KB
Uchwała Nr X/110/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 427 KB
Uchwała Nr X/111/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 237 KB
Uchwała Nr X/112/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/15 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 96 KB
Uchwała Nr X/113/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 95 KB