artykuł nr 1

Teksty uchwał z 2019r

Załączniki:
Uchwała Nr IV-34-19 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Wręczyca Wielka 88 KB
Uchwała Nr IV-35-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 94 KB
Uchwała Nr IV-36-19 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy 92 KB
Uchwała Nr IV-37-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 91 KB
Uchwała Nr IV-38-19 w sprawie ustalania zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne 95 KB
Uchwała Nr IV-39-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Bieżeń 935 KB
Uchwała Nr IV-40-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kalej MB
Uchwała Nr IV-41-19 w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym 97 KB
Uchwała Nr IV-42-19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego 91 KB
Uchwała Nr IV-43-19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 191 KB
Uchwała Nr IV-44-19 w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 305 KB
Uchwała Nr IV-45-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18) MB
Uchwała Nr IV-46-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18) 11 MB
Uchwała Nr IV-47-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice (plan nr 3/18) 11 MB
Uchwała Nr IV-48-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18) 12 MB
Uchwała Nr IV-49-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18) MB
Uchwała Nr IV-50-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18) 11 MB
Uchwała Nr IV-51-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18) MB
Uchwała Nr IV-52-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18) MB
Uchwała Nr IV-53-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej (plan nr 11/18) MB
Uchwała Nr IV-54-19 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 98 KB
Uchwała Nr IV-55-19 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki 101 KB
Uchwała Nr IV-56-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 588 KB
Uchwała Nr IV-57-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 379 KB
Uchwała Nr V-58-19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2019 roku 165 KB
Uchwała Nr V-59-19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 100 KB
Uchwała Nr V-60-19 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/55/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki 101 KB
Uchwała Nr V-61-19 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 100 KB
Uchwała Nr V-62-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 570 KB
Uchwała Nr V-63-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 380 KB
Uchwała Nr VI-64-19 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 96 KB
Uchwała Nr VI-65-19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej 94 KB
Uchwała Nr VI-66-19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę w Truskolasach 64 KB
Uchwała Nr VI-67-19 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga 758 KB
Uchwała Nr VI-68-19 w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Truskolasy MB
Uchwała Nr VI-69-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 468 KB
Uchwała Nr VI-70-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 296 KB
Uchwała Nr VII-71-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 370 KB
Uchwała Nr VII-72-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 304 KB
Uchwała Nr VIII-73-19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania 88 KB
Uchwała Nr VIII-74-19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018 214 KB
Uchwała Nr VIII-75-19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 100 KB
Uchwała Nr VIII-76-19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2018 102 KB
Uchwała Nr VIII-77-19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 91 KB
Uchwała Nr VIII-78-19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 94 KB
Uchwała Nr VIII-79-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 44 KB
Uchwała Nr VIII-80-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego 44 KB
Uchwała Nr VIII-81-19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kalei 95 KB
Uchwała Nr VIII-82-19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 187 KB
Uchwała Nr VIII-83-19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 157 KB
Uchwała Nr VIII-84-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka 94 KB
Uchwała Nr VIII-85-19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 144 KB
Uchwała Nr VIII-86-19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 151 KB
Uchwała Nr VIII-87-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 92 KB
Uchwała Nr VIII-88-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 683 KB
Uchwała Nr VIII-89-19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 104 KB
Uchwała Nr VIII-90-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 376 KB
Uchwała Nr IX-91-19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 91 KB
Uchwała Nr X-92-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 472 KB
Uchwała Nr X-93-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 293 KB
Uchwała Nr XI-94-19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023 119 KB
Uchwała Nr XI-95-19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023 113 KB
Uchwała Nr XI-96-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 180 KB
Uchwała Nr XI-97-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wręczyca Wielka 92 KB
Uchwała Nr XI-98-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych 92 KB
Uchwała Nr XI-99-19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w Szarlejce, w drodze przetargu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 65 KB
Uchwała Nr XI-100-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 93 KB
Uchwała Nr XI-101-19 w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wręczyca Wielka 199 KB
Uchwała Nr XI-102-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 111 KB
Uchwała Nr XI-103-19 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 105 KB
Uchwała Nr XI-104-19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 92 KB
Uchwała Nr XI-105-19 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych 92 KB
Uchwała Nr XI-106-19 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, gdzie powstają odpady komunalne 91 KB
Uchwała Nr XI-107-19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 97 KB
Uchwała Nr XI-108-19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 95 KB
Uchwała Nr XI-109-19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 99 KB
Uchwała Nr XI-110-19 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy 95 KB
Uchwała Nr XI-111-19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 188 KB
Uchwała Nr XI-112-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 598 KB
Uchwała Nr XI-113-19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 104 KB
Uchwała Nr XI-114-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 304 KB
Uchwała Nr XII-115-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) MB
Uchwała Nr XII-116-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18) MB
Uchwała Nr XII-117-19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej 92 KB
Uchwała Nr XII-118-19 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji MB
Uchwała Nr XII-119-19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 92 KB
Uchwała Nr XII-120-19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 94 KB
Uchwała Nr XII-121-19 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy 93 KB
Uchwała Nr XII-122-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 472 KB
Uchwała Nr XII-123-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 301 KB
Uchwała Nr XII-124-19 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 137 KB
Uchwała Nr XII-125-19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 92 KB
Uchwała Nr XII-126-19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka 92 KB
Uchwała Nr XII-127-19 sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 90 KB
Uchwała Nr XII-128-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 90 KB
Uchwała Nr XII-129-19 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 96 KB
Uchwała Nr XIII-130-19 sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 115 KB
Uchwała Nr XIII-131-19 sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi we Wręczycy Wielkiej 63 KB
Uchwała Nr XIII-132-19 sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 166 KB
Uchwała Nr XIII-133-19 sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 204 KB
Uchwała Nr XIII-134-19 sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości 90 KB
Uchwała Nr XIII-135-19 sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 99 KB
Uchwała Nr XIII-136-19 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 98 KB
Uchwała Nr XIV-137-19 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020 - 2027 871 KB
Uchwała Nr XIV-138-19 sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2020 661 KB
Uchwała Nr XIV-139-19 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 104 KB
Uchwała Nr XIV-140-19 sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 104 KB
Uchwała Nr XIV-141-19 sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 686 KB
Uchwała Nr XIV-142-19 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027 300 KB
Uchwała Nr XIV-143-19 sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych 97 KB
Uchwała Nr XIV-144-19 sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka 328 KB
Uchwała Nr XIV-145-19 sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka 303 KB
Uchwała Nr XIV-146-19 sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty 97 KB
Uchwała Nr XIV-147-19 sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy 96 KB
Uchwała Nr XIV-148-19 sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 92 KB
Uchwała Nr XIV-149-19 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kłobuck 92 KB
Uchwała Nr XIV-150-19 sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych 106 KB
Uchwała Nr XIV-151-19 sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy 93 KB
Uchwała Nr XIV-152-19 sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/136/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 103 KB
Uchwała Nr XIV-153-19 sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok 387 KB
Uchwała Nr XIV-154-19 sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 631 KB