artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW GOPS we Wręczycy Wielkiej

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuję poniżej w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań ośrodka.

2. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, dalej jako GOPS.

3. Jeżeli poniższe informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w GOPS jest niewystarczająca może się Pan /Pani zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Pani/Panu dodatkowych informacji lub skieruje do odpowiedniej osoby. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować korzystając z poczty email: iod(at)gopswreczyca.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. b, h, art. 10 RODO w celu realizacji ustawowych zadań GOPS tj.:
1) realizacja zadań własnych gminy, zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikająca z ustawy o pomocy społecznej;
2) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3) prowadzenie zadań gminy związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustalaniu uprawnień i wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
4) zadania wynikające z ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
6) prowadzenie postępowania, na zasadach przewidzianych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
7) prowadzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
8) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
9) zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" w zakresie koordynowania przez asystentów rodziny, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poradnictwa dla osób i rodzin uprawnionych;
10) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi zespołowi interdyscyplinarnemu oraz grupom roboczym;
11) udzielanie wsparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
12) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy kombatantom na podstawie ustawy o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
13) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikającej z ustawy o systemie oświaty;
14) działania z zakresu profilaktyki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
15) działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych.

6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, ale w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja zadań przez administratora.