Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 349868
   Godziny urzędowania 17209
   Organizacja urzędu 14222
   Struktura organizacyjna 24390
Organy
   Wójt Gminy 23297
     CV 4165
     Kompetencje 2886
     Kontakt 2529
     Dyżury 2102
    ›    Zarządzenia 2003 3779
    ›    Zarządzenia 2004 1891
    ›    Zarządzenia 2005 2034
    ›    Zarządzenia 2006 2456
    ›    Zarządzenia 2007 3176
    ›    Zarządzenia 2008 4531
    ›    Zarządzenia 2009 4915
    ›    Zarządzenia 2010 4469
    ›    Zarządzenia 2011 4984
    ›    Zarządzenia 2012 14666
    ›    Zarządzenia 2013 5649
    ›    Zarządzenia 2014 19311
    ›    Zarządzenia 2015 20330
     Zarządzenia Wójta Gminy 8870
    ›    Zarządzenia 2016 2837
    ›    Zarządzenia 2017 3478
    ›    Zarządzenia 2018 2524
    ›    Zarządzenia 2019 4634
    ›    Zarządzenia 2020 1724
     Decyzje i inne akty administracyjne 4132
    ›    Do Roku 2007 1694
    ›    Rok 2008 1347
     Obwieszczenia i zawiadomienia 2669
    ›    Rok 2009 3374
    ›    Rok 2010 1632
    ›    Rok 2011 2308
    ›    Rok 2012 955
     Stanowiska 3053
   Zastępca Wójta Gminy 7642
   Rada Gminy 26444
     Przewodniczący Rady 4026
     Skład Rady 9560
     Kluby Radnych 409
     Regulamin 1653
     Kompetencje 2268
     Sesje 18459
    ›    Plan pracy 2356
    ›    Najbliższa sesja 13411
    ›    Protokoły z sesji 12822
    ›    Załączniki do protokołów 21047
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 296
    ›    Nagrania i transmisje obrad 4627
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 598
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 339
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 924
     Kontakt z radnymi 3002
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 4946
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1472
     Archiwum 1733
   Komisje Rady 9785
     Komisja Rewizyjna 3335
    ›    Przedmiot działania 1208
    ›    Skład osobowy 1939
    ›    Plan pracy 2135
    ›    Posiedzenia komisji 2924
    ›    Protokoły z posiedzeń 2112
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 455
    ›    Plan pracy 107
    ›    Przedmiot działania 104
    ›    Skład osobowy 220
    ›    Posiedzenia komisji 282
    ›    Protokoły z posiedzeń 133
     Komisja Budżetowa 4177
    ›    Skład osobowy 1933
    ›    Plan pracy 5355
    ›    Protokoły z posiedzeń 2884
    ›    Przedmiot działania 1369
    ›    Posiedzenia komisji 4979
     Komisja Polityki Społecznej 3772
    ›    Skład osobowy 1651
    ›    Przedmiot działania 1237
    ›    Plan pracy 2674
    ›    Posiedzenia komisji 5158
    ›    Protokoły z posiedzeń 1672
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 828
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 582
    ›    Posiedzenia komisji 724
    ›    Protokoły z posiedzeń 582
     Doraźna Komisja Statutowa 273
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 167
    ›    Posiedzenia komisji 167
    ›    Protokoły z posiedzeń 138
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1846
    ›    Posiedzenia komisji 1154
   Komórki organizacyjne 11797
     Referat Ogólny 3940
     Referat Spraw Obywatelskich 3993
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4956
     Referat Finansowy 4064
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 4336
     Urząd Stanu Cywilnego 6323
    ›    Kompetencje 870
     Sekretarz Gminy 2630
     Skarbnik Gminy 3226
Prawo Lokalne
   Statut 6802
   Regulamin 10773
   Budżet 15026
     Uchwały RIO 3880
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 3171
     Uchwały okołobudżetowe 3429
     Bilans 2577
    ›    Rok 2009 1087
    ›    Rok 2010 1034
    ›    Rok 2011 987
    ›    Rok 2012 880
    ›    Rok 2013 860
    ›    Rok 2014 785
    ›    Rok 2015 751
    ›    Rok 2016 524
    ›    Rok 2017 445
    ›    Rok 2018 423
    ›    Rok 2019 107
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 6944
    ›    Rok 2003 1722
    ›    Rok 2002 3123
    ›    Rok 2004 1657
    ›    Rok 2005 2620
    ›    Rok 2006 1862
    ›    Rok 2008 1906
    ›    Rok 2009 2034
    ›    Rok 2010 2061
    ›    Rok 2011 2031
    ›    Rok 2012 6763
    ›    Rok 2013 1640
    ›    Rok 2014 2007
    ›    Rok 2015 3119
    ›    Rok 2016 1603
    ›    Rok 2017 1042
    ›    Rok 2018 1073
    ›    Rok 2019 611
    ›    Rok 2020 61
     Procedury uchwalania budżetu 1909
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1458
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 530
   Uchwały 26087
    ›    Rok 2003 1993
    ›    Rok 2001 1636
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1454
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2504
    ›    Rok 2004 2196
    ›    Rok 2005 2043
    ›    Rok 2006 2403
    ›    Rok 2007 2583
    ›    Rok 2008 3236
    ›    Rok 2009 3542
    ›    Rok 2010 3975
    ›    Rok 2011 3998
    ›    Rok 2012 6093
    ›    Rok 2013 3933
     Archiwum Uchwał 596
     Rok 2014 6123
     Rok 2015 5330
     Rok 2016 2456
     Rok 2017 1706
     Rok 2018 1984
     Rok 2019 2108
     Rok 2020 355
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 8610
   Podatki i opłaty lokalne 12899
     2003 1665
     2004 1488
     2005 1538
     2007 1575
     2008 1705
     2009 959
     2010 1167
     2011 1092
     2012 1382
     2013 1683
     2014 1173
     2015 1553
     2016 1620
     2017 1619
     2018 1196
     2019 1420
     2020 780
   Strategia rozwoju 9129
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 4132
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 12747
     Druki wniosków 2636
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2586
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2111
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1314
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 7801
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2971
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 11888
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 3570
     Wnioski 1039
   Gospodarka komunalna 12283
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5794
   Nieruchomości 135
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 69445
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 6290
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 52953
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 16815
    ›    Informacja o wynikach naboru 12873
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 57601
     Nabór pracowników GOPS 27365
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 2747
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 18607
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 6465
    ›    Informacja o wynikach naboru 5656
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOPS 244
     Nabór pracowników ZOPO 1373
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 180
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 841
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 430
    ›    Informacja o wynikach naboru 165
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1594
   Zbiór aktów prawa miejscowego 18563
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 168601
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 101795
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 165834
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 117065
    ›    Rok 2015 36230
    ›    Rok 2016 37613
    ›    Rok 2017 28661
    ›    Rok 2018 31534
    ›    Rok 2019 27687
    ›    Rok 2020 9160
     Platforma Zakupowa 2738
Inne
   Emisja obligacji 2013 2939
   Emisja obligacji 2017 1726
   Emisja obligacji 2018 959
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 5741
   Decyzje środowiskowe 5463
     Druki wniosków 1442
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 9813
   Drogi gminne 3208
     Druki wniosków 1861
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 5628
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2367
    ›    Karta A 1262
    ›    Karta B 1816
    ›    Karta E 1038
     2012 - 2013 564
     2014 621
    ›    Karta A 750
    ›    Karta B 671
    ›    Karta E 639
     2015 479
    ›    Karta A 561
    ›    Karta B 509
     2016 190
    ›    Karta A 228
    ›    Karta B 255
     2017 239
    ›    Karta A 281
    ›    Karta B 242
     2018 260
    ›    Karta A 167
    ›    Karta B 149
     2019 160
    ›    Karta A 153
    ›    Karta B 118
   Wodociągi i kanalizacja 7121
     Druki wniosków 2388
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3916
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2699
     Wywóz nieczystości płynnych 4165
   Jednostki organizacyjne 8085
     Rejestry jednostek 1392
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6412
    ›    Kontakt 3372
    ›    Kierownictwo 1763
    ›    Statut 1381
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1308
     Gminny Ośrodek Kultury 2431
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 4865
    ›    Kontakt 2298
    ›    Kierownictwo 2611
    ›    Statut 1830
    ›    Regulamin 1240
    ›    Struktura organizacyjna 1794
     Placówki Oświatowe 6094
   Stowarzyszenia i pozostałe 3098
     Ochotnicze Straże Pożarne 1494
    ›    OSP Bieżeń 2198
    ›    OSP Borowe 1860
    ›    OSP Czarna Wieś 1904
    ›    OSP Długi Kąt 1544
    ›    OSP Grodzisko 1902
    ›    OSP Golce 1535
    ›    OSP Hutka 2313
    ›    OSP Kalej 2144
    ›    OSP Kuleje 1950
    ›    OSP Klepaczka 1651
    ›    OSP Nowiny 1843
    ›    OSP Piła 1353
    ›    OSP Pierzchno 1599
    ›    OSP Szarlejka 1564
    ›    OSP Truskolasy 2151
    ›    OSP Węglowice 2267
    ›    OSP Wręczyca Wielka 2470
    ›    OSP Zamłynie 1759
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1130
     Kluby Sportowe 2484
   Organizacje pozarządowe 6773
     Program, sprawozdania 2092
     Ogłoszenia 12100
     Sposób konsultacji 824
   Wybory 13400
     Wybory parlamentarne 2007 r 1032
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1244
     Wybory Prezydenckie 2010 1131
     Wybory Samorządowe 2010 2455
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 874
     Wybory Parlamentarne 2011 907
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 793
     Wybory Samorządowe 2014 4298
     Wybory Prezydenckie 2015 2539
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 728
     Referendum 2015 3829
     Wybory Parlamentarne 2015 1480
     Wybory Samorządowe 2018 8167
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1511
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 240
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 1077
     Wybory Prezydenckie 2020 1491
     Powszechny Spis Rolny 2020 395
   Jednostki pomocnicze 4648
     Sołectwa 3170
    ›    Statut Sołectw 1587
   Ogłoszenia 86978
   Konsultacje 4591
   Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom 40
     Aktualności 11
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20
     Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 17
     Zespół Interdyscyplinarny 9
     Wykaz placówek świadczących pomoc, telefony, infolinie 10
   Ochrona środowiska 26397
   Załatwianie spraw obywateli 6444
     Urząd Stanu Cywilnego 1854
     Dowody osobiste 4234
     Meldunki 3097
     Mieszkania 1685
     Nieruchomości 3310
     Zaświadczenia 2207
   Petycje 3298
   Rejestry i ewidencje 5610
     Rejestr skarg i wniosków 1352
     Rejestr Petycji 365
   RODO 1197
   Udostępnianie informacji 5450
   Oświadczenia majątkowe 16906
     Wójta Gminy 6549
     Zastępca Wójta 625
     Sekretarza Gminy 5338
     Skarbnika Gminy 3690
     Radnych 18167
     Kierowników jednostek organizacyjnych 15329
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5670
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1887
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2276
   Monitoring wizyjny 429
   Redakcja Biuletynu 4063
   Archiwum 4062
Łączna liczba odwiedzin:2656185