artykuł nr 1

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 22 listopada 2018 roku215 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy97 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr I-18 z dnia 22 listopada 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z I sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018 r. 729 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku 596 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr II-18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z II sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 r. 279 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku105 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. 414 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej70 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej43 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji37 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 22 listopada 2018 r50 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 22 listopada 2018 r39 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej37 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi35 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2019 rok28 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr III-18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2019 rok20 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 26 lutego 2019 roku 78 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2019 r. MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie na lokalnym rynku pracy w Powiecie KłobuckimMB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu KłobuckiegoMB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka157 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - sprawozdanie ze wspólnej pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka240 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej206 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 grudnia 2018 r. do 26 lutego 2019 r.108 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka69 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr IV-19 z dnia 26 lutego 2019 r. - Informacja dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych sieci wodociągowych72 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 marca 2019 roku193 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. MB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczycy Wielkiej w 2018 roku242 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok797 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej67 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej72 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji34 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej34 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej76 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej317 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr V-19 z dnia 28 marca 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 26 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r.105 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 30 kwietnia 2019 roku 82 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.398 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym76 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym70 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym42 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja na temat zadań realizowanych i w okresie międzysesyjnym 27.03.2019 r. - 29.04.2019 r.49 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 28 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.42 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rokMB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 - 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku555 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rokuMB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Informacja z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2018 r.MB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Wręczyca WielkaMB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr VI-19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok148 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 21 maja 2019 roku64 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VII-19 z dnia 21 maja 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Gminy z dnia 21 maja 2019 r.59 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku30 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z VIII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2019 r.883 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym113 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym145 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka w okresie międzysesyjnym111 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym153 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków za okres od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.44 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - Raport o stanie Gminy za 2018 rokMB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wystąpienie Wójta Gminy128 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka23 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego74 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr VIII-19 z dnia 28 czerwca 2019 r. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka50 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr IX-19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 roku 62 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr IX-19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z IX sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 r.76 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr X-19 z dnia 11 września 2019 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy na sesji w dniu 11 września 2019 roku200 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr X-19 z dnia 11 września 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z X sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2019 r.60 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji29 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych na sesji1,016 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji63 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej41 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej92 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej92 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 czerwca 2019 r209 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 czerwca 2019 r107 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych101 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok60 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Informacja o stanie zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2018-19801 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Stanowisko Rady Gminy w sprawie zarzutów podniesionych w skardze do Wojewody Śląskiego289 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników80 KB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XI-19 z dnia 27 września 2019 r. - Opinia Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników87 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji21 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych na sesjiMB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym116 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej211 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym129 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie Prezydium Rady Gminy Wręczyca Wielka601 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy wraz z wzorem karty i protokołu105 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Marka Prubanta33 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wraz z wzorem karty i protokołu109 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiesława Żerdzińskiego35 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Protokół z głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Artura Klorka36 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Artura Klorka89 KB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XII-19 z dnia 25 października 2019 r. - Wniosek grupy radnych o odwołanie dwóch Przewodniczących Komisji250 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Lista obecności radnych na sesji33 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Imienny wykaz głosowań radnych710 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji442 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej397 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej168 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym78 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy99 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIII-19 z dnia 19 listopada 2019 r. - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy30 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Lista obecności Radnych na sesji34 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Imienny wykaz głosowań657 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej217 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej58 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej237 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków65 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie WPF68 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok55 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Wnioski i opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2020 rok66 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2020 rok31 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XIV-19 z dnia 27 grudnia 2019 r. - Prezentacja Wójta Gminy dot. stanu finansów Gminy Wręczyca Wielka oraz gospodarki odpadami komunalnymiMB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XV-20 z dnia 16 stycznia 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji36 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XV-20 z dnia 16 stycznia 2020 r. - Imienny wykaz głosowań76 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Lista obecności Radnych34 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Imienny wykaz głosowań na sesjiMB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca WielkaMB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wręczyca WielkaMB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej50 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej42 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej218 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji102 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 grudnia 2019 roku do 28 lutego 2020 r100 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 27 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r.126 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r. - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 201948 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVI-20 z dnia 28 lutego 2020 r - Stanowisko Rady Gminy w sprawie zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy inwestorem PKP PLK S.A. a Gminą Wręczyca Wielka oraz Zarządem Powiatu w Kłobucku w przedmiocie planowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji w infrastrukturę drogową poprzez zastąpienie przejazdu kolejowo-drogowego skrzyżowaniem bezkolizyjnym w m. Borowe103 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Lista obecności Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka na XVII sesji zwyczajnej w dniu 29 maja 2020 roku33 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Imienny wykaz głosowań radnych z XVII sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2020 rokuMB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja nt. planowanych remontów i inwestycji dróg w roku 2020 - drogi powiatowe i wojewódzkie77 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja nt. planowanych remontów i inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka w roku 202045 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wręczyca Wielka za 2019 rok301 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczycy Wielkiej75 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z pracy wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, które odbyło się w dniu 15 maja 2020 r.184 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy22 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka z działalności międzysesyjnej172 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r - Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków73 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok183 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 - 2021 za 2019 rokMB
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Wręczyca WielkMB
Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rokMB
Załącznik Nr 15 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek za 2019 rok420 KB
Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rokMB
Załącznik Nr 17 do Protokołu Nr XVII-20 z dnia 29 maja 2020 r. - Sprawozdanie z realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok756 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Lista obecności radnych na sesji36 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Wykaz głosowania imiennegoMB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym128 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym102 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji79 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej205 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków80 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Raport o stanie gminy za 2019 rokMB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Wystąpienie Wójta Gminy do wykonania budżetu za 2019 rok85 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium22 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr 4200-VI-63-2020 dot. opinii RIO o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 201979 KB
Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVIII-20 z dnia 26 czerwca 2020 r.- Uchwała Nr 4200-VI-97-2020 dot. opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej54 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIX-20 z dnia 10 lipca 2020 r. - Lista obecności radnych na sesji35 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIX-20 z dnia 10 lipca 2020 r. - Wykaz głosowania imiennego249 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XX-20 z dnia 04 sierpnia 2020 r. - Lista obecności radnych na sesji37 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XX-20 z dnia 04 sierpnia 2020 r. - Imienny wykaz głosowań403 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji38 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Imienny wykaz głosowań na sesji1,017 KB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym52 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji44 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym117 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej212 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja z realizacji uchwał i wniosków130 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja Przewodniczą Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok48 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Zastępce wójta, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 201981 KB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXI-20 z dnia 29 września 2020 r - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2019/20809 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji202 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Imienny wykaz głosowań na sesjiMB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym84 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym104 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w okresie międzysesyjnym131 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej231 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym113 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2020-21220 KB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXII-20 z dnia 27 listopada 2020 r. - Informacja za rok 2019 dotycząca wydanych decyzji o naliczeniu tzw. rent planistycznych71 KB
Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Lista obecności Radnych na sesji41 KB
Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Imienny wykaz głosowań na sesjiMB
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka256 KB
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka295 KB
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka312 KB
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej211 KB
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym104 KB
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021 - 2029MB
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniemMB
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Wnioski i opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu gminy na 2021 rok196 KB
Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXIII-20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2021 rok253 KB