artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr II/16/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 grudnia 2002 r.

U C H W A Ł A Nr II/16/02Rady Gminy Wręczyca Wielkaz dnia 10 grudnia 2002 r.w sprawie podatku od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 8i pkt.15, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)Rada Gminy Wręczyca Wielka u c h w a l a, co następuje:§ 1Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie – 45,00 zł.§ 2.Podatek od posiadania psów płatny jest w dwóch ratach tj:- do dnia 15 maja- do dnia 15 listopada§ 3Pobór podatku od posiadania psów dokonywany jest na terenie sołectwa przez sołtysa w drodze inkasa.§ 4Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20 % prowizji od dokonywanych wpłat.§ 5Traci moc uchwała Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr 68/VIII/01 z 29 listopada 2001r. w sprawie podatku od posiadania psów.§ 6Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy we Wręczycy Wielkiej.§ 7Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. § 8Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 r. Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Ryś
Załączniki:
Dokument RTF 9 KB9 KB