artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok