artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka Dotyczy Sektora IV obejmującego obszar sołectw: Grodzisko, Kalej, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Szarlejka, Wydra

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w witrynie TED pod nr 2020/S 212-518317 pod nazwą " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wręczyca Wielka - sektor IV".

Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na profilu nabywcy zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert do 11.12.2020 r, godz. 12:00