artykuł nr 1

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka), zgromadzonych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w witrynie TED pod nr 2020/S 250-625242 z dnia 23.12.2020 r pod nazwą " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  selektywnie zbieranych, zgromadzonych na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) gminy Wręczyca Wielka".

Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na profilu nabywcy zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.